Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Има ли изход от демографската катастрофа в България?

Има ли изход от демографската катастрофа в България?

Има ли изход от демографската катастрофа в България?

През 90-те години на XX век започна преход на социалис­тически страни към пазарна икономика /капитализъм/. В ГФР кан­ц­лерът Хел­мут Кол заб­рани на територията на ГДР да се унищожава нещо, само да се над­г­ражда. Извърши се реформа. В Унгария и Чехос­ловакия /сега Чехия и Словакия/ чрез реформи земедел­с­ките кооперации се запазиха като акционерни дружес­тва, а промиш­леността се приватизира. Има и дър­жавен сек­тор. Здравеопаз­ването е без­п­латно. Сега Чехия тър­гува с цял свят, по промиш­лена продук­ция на глава на от населението е на едно рав­нище с Италия и Испания. Тези страни запазиха износа си, не са слуги на чужди интереси, раз­виват се и нямат демог­раф­ска криза. Нямат излаз на море и прос­перират при по-неблагоприятни природни условия от Бъл­гария. Как я докарахме до катас­т­рофа?

В Бъл­гария се проведе със закон силово лик­видиране на кооператив­ните стопан­с­тва . Чрез лик­видационни съвети се върна земята в реални граници-раздробяване. Както на всички в род­ното ми село, моята обработ­ваема земя от 100 дка. е в 14 парчета/ниви/.Всички я дадохме на арен­датор срещу рента. Но той кул­тивира само жито, царевица и слън­чог­лед. Лик­видира се живот­новъд­с­т­вото , произ­вод­с­т­вото на плодове, зелен­чуци и др. В страната се лик­видираха напоител­ните сис­теми, много язовири са без­с­топан­с­т­вени. Дър­жавата ни от извес­тен износител , от 1992 г. внася 84 % от храните. Лик­видира се цвек­лоп­роиз­вод­с­т­вото, произ­вод­с­т­вото на хмел, тютюноп­роиз­вод­с­т­вото намаля 15 пъти.

В промиш­леността се проведе криминална приватизация, при която се унищожиха 1200 завода от всич­ките 2500, продадени бяха печеливши пред­п­риятия на чуж­денци. В Габ­рово нап­ример пред­п­риятия с голям износ бяха продадени на тур­ски биз­нес­мени. Едни от тях изчез­наха , а други същес­т­вуват с малък обем на произ­вод­с­тво. В резул­тат населението на града. 0т 90 000 спадна на 45 000 души, млади хора напус­наха Бъл­гария. Така се обез­людават цели райони с изк­лючение на София, Плов­див, Варна, Бур­гас и Стара Загора. Нап­ример в Лом препитанието беше в завода за захар и кон­сер­в­ния ком­бинат. Заедно с тях изчезна произ­вод­с­т­вото на захарно цвекло и плодове.

И сега продъл­жава раз­рухата.

Нап­ример в сел­с­кото стопан­с­тво за 10 години са изчез­нали над 60 % от стопан­с­тва. При преб­рояване от ЕС преди 10 години стопан­с­т­вата са били 360 000 , а сега 130 000 са дейс­т­ващи. Смущаващи са дан­ните за язовирите, които са 6840 /според Кирил Войнов/,изградени за напояване, риба, воден спорт, а 30 големи имат 87 ВЕЦ.

След раз­рухата в земеделието, много язовири останаха без стопанин. Пример: В род­ното ми село и съсед­ното, земедел­ски стопан­с­тва имаха язовири. След изчез­ване на ТКЗС останаха без стопанин. Ограбена е машин­ната зала, отк­рад­нати са пом­пите и изпус­кател­ните съоръжения. Сега 414 язовира са в аварийно със­тояние, а на около 100 не се знае соб­с­т­веникът. Това безот­говорно отношение доведе до аварията на язовир с. Бисер, където загинаха хора. Половин година се диреше соб­с­т­веникът. Дълго време ръководителите не знаеха колко са язовирите в Бъл­гария.

Планът на Ричард Ран и Роналд Ът

, лан­сиран от без­род­ници доведе до раз­руха и връщане на страната ни с около 80 години назад. По статичес­кия справоч­ник на ООН до 1990 г. Бъл­гария е на 27 място в света като индустриално-аграрна страна , а сега е на 43 място и най-бедната, най-боледуващата и изчез­ваща нация в ЕС. Народът ни е с най-малките доходи , качес­т­вото на живота –най-ниско в ЕС, с най-голяма смър­т­ност в света след Лесото в Африка. Сега у нас има най-малка раж­даемост, най-голямо раз­с­лоение на бедни и богати най-голяма коруп­ция в ЕС. Според Еврос­тат сме на първо място по алкохолизъм, пушене на треви и ранно сек­суално общуване и раж­дания на малолетни.

Раз­рухата в произ­вод­с­т­вото принуди много работос­пособни хора предимно от 20 до 40 години да тър­сят работа в други дър­жави. Над 2 100 000 души емиг­рираха и демог­раф­с­ката кар­тина се промени. В остатъчна Бъл­гария 1/3 са пен­сионери. Ежегодно напус­кат нещас­т­ната родина 48 до 50 000. През пос­лед­ните 7 години населението ни намаля с над 350 000 души. Спадна и раж­даемостта, което залага неб­лагоп­риятна пер­с­пек­тива за бъдещето на нацията. Ето как изг­лежда тази ситуация: През пър­вата половина на XX годишно са се раж­дали по 150 000 деца, през втората половина на XX век се раж­дали по 125 000130 000 деца. По време на Пър­вата световна война 1918 г. се раж­дат 100 000 деца. След Втората свеот­вна война през 1946 г. са родени 179 226 деца, през 1953 г. –182 000 деца, през 2014 г. –63 000 деца, през 2015 г. –61 374 деца; 2017 г– 58 000 деца, ; 2018г.-46 222 деца. През време на вой­ните са се раж­дали 34 пъти повече деца от сега. На пос­ледно място сме по раж­даемост в Европейс­кия съюз.

Същев­ременно през пос­лед­ните 10 години умират по 110 000112 000 души годишно. Раз­ликата между родените и умрелите е около 50 000 души.

Прирас­тът е отрицателен.

От 235 страни само 40 намаляват населението си. Тревожно е, че годишно се раж­дат около 30004000 деца от непъл­нолетни майки, през 2015 г. са родени 3061 такива деца, Това значи,че съв­ремен­ното бъл­гар­ско семейс­тво и училище имат проб­леми с въз­питанието.

Въз­никва въп­росът: Може ли да се реши проб­лемът с катас­т­рофал­ното спадане на раж­даемостта ? Да! Може и да има опит на други страни. Унгария под­помага всяка родилка с 35 000 евро еднок­ратно, осигурява й се работно място и социални придобивки. Резул­татът е: 1989 г. населението е 10 426 000, сега 2019 г. – 9 731 000 . Чехия – всяка родилка получава през 4 години зап­лата 1400 евро, социални придобивки , лечението е без­п­латно, лекар­с­т­вата и храните са с по-ниски цени от нашите. Резул­тат: през 1989 г. Чехия е с 362 000 население– през 2019 г. –10575 000 души. Подобно е в Словакия – през 1989 г. – 5 245 000 души, –2019 г.-5442 000 жители. Словения-грижите са подобни на тези в Чехия. Резул­татът е: 1989 г.-1 996 000 жители, а през 2019 г.- 2 080 000 жители.

В Бъл­гария вместо да се търси решаване на проб­лема, някои насаж­дат илюзорни и заб­луж­даващи „обяс­нения“. Дама, хабилитирано лице, обяс­няваше по телевизия, че при „комунизма“ имало висока раж­даемост , защото заб­ранили абор­тите, а сега нямало опас­ност от катас­т­рофа, защото щели да дой­дат бъл­гарите, изселили се преди 180190 години. в Русия/сега Украйна и Молдавия/.Видимо това е манипулация. Полша е демок­ратическа дър­жава, но сега заб­рани абор­тите. При социализма имаше период на заб­рана, но понеже засил­ваше нелегални дей­ности бе премах­ната. Раз­чита се на въз­питанието. Истина е ‚че млади хора напус­наха Бъл­гария и от останалите 6, 8 милиона всеки трети граж­данин е пен­сионер. Затова намаля раж­даемостта.

Един интелек­туалец излезе с позиция, че Бъл­гария ще въз­к­ръсне като обяс­няваше как след Освобож­дението 1878 г. бъл­гарите са били 2,5 милиона, но не каза, че младежите са били тук, какви етноси е имало в проценти и тогава на Земята населението е било под 1 милиард. Не е лошо, че призовава духовете за въз­к­ръс­ване, но катас­т­рофално е да раз­читаш само на тях. Те помагат на работещите.

Според НСИ населението на Бъл­гария през 2019 г. е 7 000039 души, а през 2020 г. е 6 942 142 жители. За една година е намаляло с 49 995 души.

Бъл­гарите намаляват с 11 човека на час.

От около 60 раж­дания годишно и 110 000120 000 починали се вижда, намаление на населението с около 50 000 души. Това е намаление с 9 души на час или 220 на ден.Ужасяваща кар­тина!

По данни на ООН и Светов­ната банка бъл­гарите са най– бързо топящата се нация. Според тях и наши учени Бъл­гария ще се свие до 5, 4 млн жители до 2050 г. Според Дей­вид Стърн от в-к „Таймс“ до средата на XXI век Бъл­гария ще намалее с 23 % и може да стигне до 4 000 000 жители. Цели райони са обез­людени. През 1989 г. е имало 4998 села. През 2020 г. 1200 села са с под 50 души , 1617села с под 10 души, а 171 села с 0 жители.

При тези условия на страх, терор от телефонни измам­ници и мародери често малолетни с насилие им вземат скром­ните пен­сии и без­защит­ните хора изпадат в отчаяние и загуб­ване смисъла на живот. Затова има много самоубийс­тва. В страната ни има 3 000 000 домакин­с­тва , като всяко 3-то е с 1 член. Извес­тно е, че самотата също е нещас­тие. Според проф. Петър Иванов годишно стават 1 600 самоубийс­тва по 34 ежед­невно. Всеки ден правят опит за самоубийс­тво 78 души, годишно около 80 души. За 10 години 11 646 бъл­гари са сложили край на живота си.

Социал­ното раз­витие в Бъл­гария е в една група с латиноамерикан­ците– на 203 място в света-заедно с Бразилия, Колум­бия, Аржен­тина и Мек­сико.

Изходът е изкар­ване като пър­вос­тепенна задача повишаване доходите и качес­т­вото на живот на бъл­гарите. Прив­личане на млади хора в произ­вод­с­т­вото чрез високи тех­нологии, как­вито бяха 7 завода за запаметяващи уст­ройс­тва, маг­нитни ленти и др. елек­т­роника, аван­гар­дни тех­нологии въз­с­тановяване авторитета на нашето сел­ско стопан­с­тво на нашия и вън­ш­ните пазари.Според учени от Инс­титута за икономически изс­лед­вания към БАН /проф. Ив. Ангелов и др./ при реализиране прираст на икономиката от 68 % за две десетилетия можем да стиг­нем сред­ното рав­нище на страните от ЕС. Нашите „ демок­рати“ изб­раха друга посока. Манипулират колко лошо е било при „комунизма“.

В катас­т­рофа сме, а отк­лоняват вниманието с лъжи,

заб­луди и илюзии. И ако някой прис­тъпи да раз­к­рие истини и да пред­п­риеме критика го квалифицират като комунист, син на Кремъл, путинист и др. А сред­с­т­вата за масово осведомяване за 10 години раз­виха цен­зура от 60 място вече е на 111 няколко години, а вече е на позор­ното 112-о място. Трудно се изказ­ват истини и свобода на реално отношение към дейс­т­вител­ността в някои цен­т­рали. И все пак има оптимизъм да раз­читаме на знаещи, поч­тени и смели бъл­гари да намерят изход, Идват нови поколения учени, труженици, политици и общес­т­веници.

Доц. д.ф.н. Гено Матеев

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие