Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Социализмът и модернизацията на България в цифри и факти!

Социализмът и модернизацията на България в цифри и факти!

Социализмът и модернизацията на България в цифри и факти!

Българското село бе електрифицирано, водоснабдено, пътищата - асфалтирани, осигурен бе евтин междуселски транспорт.

По медиите раз­лични „лич­ности“ твър­дят, че победилото на Девети сеп­тем­ври 1944 г. народно въс­тание и „поемането на властта от комунис­тите“ е спряло икономичес­кото раз­витие, а значи и модер­низацията на страната. Един­с­т­веният техен аргумент е икономичес­кото положение на Бъл­гария през пред­воен­ната 1939 г., когато „тя била в подем“ и уж заемала едно от пър­вите места на Бал­каните и дос­тойно място в Европа.

След Освобож­дението, особено в началото на ХХ век, Бъл­гария преживява забележителен прог­рес в своето раз­витие. Преди началото на Бал­кан­с­ката война през 1911 г. в страната е имало 345 индус­т­риални пред­п­риятия, пок­ровител­с­т­вани от дър­жавата, а общият им брой дос­тига 800. Изменя се инф­рас­т­рук­турата — от 1903 г. до 1911 г. дъл­жината на железопът­ните линии нарас­тва от 1176 км на 1931 км. Но пос­лед­валите години на войни и политически катак­лизми спират раз­витието, а нас­тъпилата световна криза през 1929 г. води до рязък упадък.

В навечерието на Втората световна война Цар­с­тво Бъл­гария е типична сел­ска страна

Индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво заема само 8% от икономиката на страната (докато във Фран­ция този дял е 24%, в Гер­мания — 30% , а в Анг­лия — 46 процента). В срав­нение с раз­витите европейски страни, по брут­ния вът­решен продукт на глава от населението Бъл­гария изос­тава 56 пъти. Тя е сел­с­кос­топан­ска страна, но, както заявява минис­търът на земеделието Иван Баг­рянов на 25 януари 1939 г. в Народ­ното съб­рание: „Ние сме земедел­ско страна без земеделие… Ние нямаме излишъци от зър­нени храни. Ние изнасяме не излишъци, а само туй, което крадем от устата на нашия народ“.

Още по-тежко е нас­лед­с­т­вото, което получава правител­с­т­вото на Отечес­т­вения фронт през 1945 г. — произ­вод­с­т­вото е спад­нало 2,5 пъти, почти с тол­кова е спад­нал и БВП. Запасите за промиш­леното произ­вод­с­тво са напълно изчер­пани. Лип­с­ват резер­вни части и горива. Раз­с­т­роен е железопът­ният и автомобил­ният тран­с­порт. В голям упадък е сел­с­кото стопан­с­тво. Посев­ната площ, особено на тех­ничес­ките кул­тури, е силно намаляла. Броят на добитъка също е намалял. Населението чув­с­тва остра нужда от пред­мети за пот­реб­ление.

С помощта на Съвет­с­кия съюз теж­кото положение е преодоляно.

През 1946 г. промиш­лената продук­ция вече над­минава с 15,5 % тази през 1939 г. Успехи има и в сел­с­кото стопан­с­тво, преди всичко в живот­новъд­с­т­вото. Но това не е дос­татъчно за дос­тигане на сред­ното рав­нище на раз­витите капиталис­тически дър­жави в Европа. Ето защо, когато Георги Димит­ров става министър-председател на Бъл­гария и БКП — ръководна сила, в страната е пос­тавена задачата „Бъл­гария за 1015 години да пос­тигне това, което други страни при други условия са пос­тиг­нали за столетия“.

Тази цел при тогаваш­ните условия (раз­делената Европа и началото на Студената война) Бъл­гария можеше да пос­тигне само чрез социалис­тичес­кото уст­ройс­тво на общес­т­вото. Още с пър­вия двегодишен план бе пос­тавена задачата да се преодолеят стопан­с­ките зат­руд­нения, нас­ледени от фашис­т­кото управ­ление и вой­ната. Залага се предимно на екологично чис­тата енер­гия.

Започва изг­раж­дането на язовири и водни елек­т­рически цен­т­рали (ВЕЦ). Топ­лоелек­т­ричес­ките цен­т­рали (ТЕЦ) се строяха, за да се ускори добивът на елек­т­роенер­гия, докол­кото изг­раж­дането на язовири и ВЕЦ изис­ква по-големи инвес­тиции и продъл­жително време за изг­раж­дане. От това време са големите язовири „Росица“ (Ал. Стам­болийски), „Коп­ринка“ (Г. Димит­ров) и „Искър“. От същото това време са инф­рас­т­рук­тур­ните обекти — проходът Хаин­боаз (Проходът на репуб­ликата) и ж.п. линията „Перник-Волуяк“. През след­ващите вече петилетни планове са изг­радени още десетки язовири и водни елек­т­роцен­т­рали, чийто връх са Баташ­кият вод­носилов път и ПАВЕЦ „Чаира“.

Но най-ярък пример за модер­низиране на енер­гетиката на Бъл­гария е изг­раж­дането на Атом­ната елек­т­роцен­т­рала (АЕЦ) в Коз­лодуй. И ако през 1939 г. в Бъл­гария са произ­ведени 266 милиона киловат­часа елек­т­роенер­гия, то през 1999 г., когато още не са спрени 4-те малки блока на АЕЦ-Козлодуй, произ­вод­с­т­вото дос­тига до 41,703 милиарда киловат­часа.

През времето на социализма в Бъл­гария се разви мощна индус­т­рия — металур­гия, тежка химическа промиш­леност, машинос­т­роене, хранителна промиш­леност, базирани на модерни тех­нологии. Изк­лючителен факт за модер­низация, който днеш­ните пропаган­датори не искат да забележат, е

Изг­раж­дането на заводите за инфор­мационни тех­нологии

- за елек­т­роника и кон­к­ретно за ком­пютри в Правец и за роботи в Стара Загора.

Модер­низира се и сел­с­кото стопан­с­тво. Съз­даването на ТКЗС-та се оказа сполуч­лива форма за високоефек­тивно земеделие. Модер­ното, едро и механизирано сел­ско стопан­с­тво удвои произ­вод­с­т­вото на сел­с­кос­топан­ска продук­ция, което помагаше за индус­т­риализацията на страната — в началото на 80-те години съот­ношението между индус­т­рията и земеделието се промени от 8 към 92 на 79 към 21 процента. Така страната ни почти се изравни с раз­витите капиталис­тически страни.

Бъл­гар­с­кото село бе елек­т­рифицирано, водос­наб­дено, пътищата — асфал­тирани, осигурен бе евтин меж­дусел­ски тран­с­порт. Необ­ходимо е да припом­ним на сегаш­ните „Градители на Бъл­гария“, че

още през 70-те години започна изг­раж­дането на магис­т­ралите „Хемус“ и „Тракия“.

И то на най-трудните планин­ски учас­тъци. Раз­ширена бе железопът­ната мрежа, като глав­ните ж.п. магис­т­рали бяха удвоени и елек­тифицирани. Образованието, здравеопаз­ването и науката не само бяха без­п­латни, а и всички раз­ходи за кул­тур­ното и социал­ното раз­витие на лич­ността се поемаха от социалис­тичес­ката дър­жава. Лик­видирана бе нег­рамот­ността, във всяко селище бяха изг­радени училище и здрав­пункт, в градовете — бол­ници, които днес са тежест за бюджета и се зак­риват, а лекарите и науч­ните работ­ници емиг­рират… Това бе приз­нато от ООН, която през 1987 г. по индекса на човеш­кото раз­витие пос­тави социалис­тическа Бъл­гария на 27 място между 130 дър­жави.

В скоби ще отбележим, че тогава на първо място е Япония, а САЩ — на 19, изп­ревар­вайки Бъл­гария с 8 места.

И извън скоби — днес дос­тиг­нахме 54-о място (някъде между Африка и Латин­ска Америка).

Та — това е истината за социализма в Бъл­гария! В цифри.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...