Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Наказателните войни на Вашингтон

Наказателните войни на Вашингтон

Наказателните войни на Вашингтон

Характерът на военните действия на САЩ е нападателен, а не отбранителен, колкото и да ни говори обратното западната пропаганда

ЗЕМЯ продъл­жава да пуб­ликува превода на книгата на рус­ките генерали Ладигин и Афанасиев, предос­тавен ни от автора на превода, ветеранът на воен­ното ни разуз­наване полк. о.р., инж. Чав­дар Борачев.

Съв­ремен­ните кон­цеп­туални документи, които рег­ламен­тират харак­тера на соб­с­т­веното военно строител­с­тво и изпол­з­ването на национал­ните въоръжени сили на САЩ, са „Стратегия за национална отб­рана“, „Национална военна стратегия“, „Всес­т­ранен прег­лед на със­тоянието и пер­с­пек­тивите за раз­витие на въоръжените сили“, „Национална стратегия за борба с тероризма“. По-нататък ще приведем тех­ните харак­терис­тики.

Стратегията за национална отб­рана“ раз­вива положенията на „Стратегията за национална сигур­ност“ и на базата на анализа на военно-политическата обс­тановка в света, на оцен­ката на зап­лахата за сигур­ността на Съединените щати определя целта, сферите на отговор­ност, общите задачи и основ­ните нап­рав­ления в дей­ността на воен­ното ведом­с­тво и на американ­с­ките въоръжени сили в близка пер­с­пек­тива. Докумен­тът се раз­работва от апарата на минис­търа на отб­раната на САЩ. Пос­лед­ният вариант на този документ е утвър­ден от ръководителя на Пен­тагона към юни 2008 година.

През януари 2012 година в качес­т­вото на нова редак­ция на „Стратегията за национална отб­рана“ президен­тът и минис­търът на отб­раната на САЩ пред­с­тавиха док­т­ринал­ния документ „Удър­жайки глобал­ното американ­ско лидер­с­тво. Приоритети на воен­ното строител­с­тво през 21 век“, който отразява коригирания под­ход към воен­ното строител­с­тво в условията на съв­ремен­ната геос­т­ратегическа обс­тановка. Основ­ният тезис на документа е необ­ходимостта от адап­тация на чис­леността, организационно-щатната струк­тура и парамет­рите на финан­сиране на въоръжените сили към реал­нос­тите на съв­ремен­ния свят, като се отчитат текущите и прог­нозируемите зап­лахи и предиз­викател­с­тва за раз­нос­т­ран­ните американ­ски интереси.

Национал­ната военна стратегия“ се раз­работва от комитета на начал­ник щабовете съв­мес­тно с обединените коман­д­вания на ВС на САЩ и кон­к­ретизира задачите на американ­с­ките въоръжени сили за реализиране на „Стратегията за национална сигур­ност“ и „Стратегията за национална отб­рана“. „Национал­ната военна стратегия“ определя основ­ните нап­рав­ления за раз­витие на въоръжените сили на страната в близка и сред­нос­рочна пер­с­пек­тива. В нея се раз­г­леж­дат способите, силите и сред­с­т­вата, необ­ходими за отс­тояване национал­ните интереси и защита национал­ната територия, пред­паз­ването от кон­ф­ликти и внезапни нападения, пос­тигането на превъз­ход­с­тво над против­ника, който зап­лашва Съединените щати, съюз­ните и дружес­т­вените на САЩ страни. Пос­лед­ната редак­ция на документа беше изгот­вена към юни 2015 година. В нея се определя, че в мирно време въоръжените сили на САЩ е необ­ходимо еднов­ременно да се намират в със­тояние за защита на национал­ната територия, за провеж­дането на няколко кон­т­ратерорис­тични операции, за воденето на дейс­т­вия по сдър­жане на агресорите и за оказ­ване на под­к­репа на своите съюз­ници на базата на изнесеното нап­ред военно присъс­т­вие.

Във военно време въоръжените сили са длъжни да бъдат способни да нанесат поражение на против­ника в хода на голямомащабна военна кам­пания в един регион и при това да имат въз­мож­ност да сдър­жат потен­циал­ния против­ник в друг регион на света.

Всес­т­ран­ният прег­лед на със­тоянието и пер­с­пек­тивите за раз­витие на въоръжените сили“ се раз­работва на основата на положенията на „Стратегията за национална сигур­ност“, „Стратегията за национална отб­рана“ и „Национал­ната военна стратегия“. Той съдържа основ­ните насоки на воен­ната политика и строител­с­т­вото на въоръжените сили на САЩ в близка и сред­нос­рочна пер­с­пек­тива. Дейс­т­ващият „Всес­т­ранен прег­лед…“ е раз­работен от минис­тер­с­т­вото на отб­раната и е утвър­ден от президента на САЩ през март 2014 година.

Освен основ­ните стратегии във воен­ното ведом­с­тво на САЩ се раз­работ­ват редица документи, които отразяват въз­г­ледите на американ­с­кото ръковод­с­тво за харак­тера на бъдещите войни и способите за тях­ното раз­пал­ване. В час­т­ност, ядрената стратегия на САЩ е изложена в док­лада „Прег­лед на със­тоянието и пер­с­пек­тивите за раз­витие на ядрените сили“. В него намират отражение въз­г­ледите на воен­ното и политичес­кото ръковод­с­тво на САЩ за строител­с­т­вото, прин­ципите за изпол­з­ване на ядрените сили и тях­ната роля за осигуряване на национал­ната сигур­ност. Докумен­тът се раз­работва от минис­тер­с­т­вото на отб­раната във взаимодейс­т­вие с минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката на САЩ при необ­ходимост. Пос­лед­ната негова редак­ция е изгот­вена към април 2010 година.

Всес­т­ран­ният прег­лед на със­тоянието и пер­с­пек­тивите за раз­витие на ПРО /Противоракетната отбрана/“ е раз­работен за първи път от минис­тер­с­т­вото на отб­раната на САЩ към януари 2010 година. Докумен­тът определя основ­ните насоки на раз­витие на американ­с­ката противоракетна отб­рана. При това акцен­тът е нап­равен върху раз­в­ръщането на противоракет­ните ком­п­лекси в Европейс­ката зона.

Всес­т­ран­ният прег­лед на кос­мичес­ката стратегия“ е раз­работен от минис­тер­с­т­вота на отб­раната на САЩ за първи път към декем­ври 2010 година. В документа са раз­г­ледани девет основни задачи за осигуряване на национал­ната сигур­ност в код­мичес­кото прос­т­ран­с­тво. Към тях се отнасят: воденето на разуз­наване с кос­мически сред­с­тва, предуп­реж­даване за ракетно-ядрен удар и неговата оценка, осигуряване на спът­никова свръзка, кос­мическо радионавигационно осигуряване, извеж­дането на полезни товари в кос­мичес­кото прос­т­ран­с­тво, екс­п­лоатация на кос­мичес­ките сис­теми, кон­т­рол на обс­танов­ката в кос­моса, управ­ление на кос­мичес­ката дей­ност, кон­т­рол върху със­тоянието на окол­ната среда.

Национал­ната стратегия за борба с тероризма“ отразява въз­г­ледите на американ­с­кото ръковод­с­тво за целите, задачите и способите за борба с меж­дународ­ния тероризъм /включително с изпол­з­ването на въоръжените сили/. Законодателно не е определена периодич­ност за изгот­вянето на този документ. Дейс­т­ващият понас­тоящем вариант на „Стратегията…“ е бил раз­работен от американ­с­ката админис­т­рация към юни 2011 година.

Национал­ната стратегия за вът­решна сигур­ност“ отразява позициите и въз­г­ледите на американ­с­ката админис­т­рация в областта на защитата на американ­с­ката територия и население от терорис­тични зап­лахи, тех­ногенни катас­т­рофи и стихийни бед­с­т­вия /включително с изпол­з­ването на въоръжените сили/.

Стратегията на МО на САЩ по провеж­дането на операции в инфор­мацион­ната среда“, утвър­дена от минис­търа на отб­раната през юни 2016 година, раз­г­лежда под­ходите на американ­с­кото ръковод­с­тво относно повишаване въз­мож­нос­тите на ВС за дос­тигането на инфор­мационно превъз­ход­с­тво, необ­ходимо за оказ­ване на ефек­тивно влияние върху против­ника с цел приемането на изгодни за САЩ и тех­ните съюз­ници решения. За решаването на тази задача се планира осигуряване на ускорена раз­работка и внед­ряване на нови тех­нологии за усъвър­шен­с­т­ване въз­мож­нос­тите на Пен­тагона за пос­тоянен анализ, прог­нозиране и визуализация на измененията в инфор­мацион­ното прос­т­ран­с­тво на глобално и регионално ниво.

Даже бег­лият прег­лед на най-общото съдър­жание на бив­шите и понас­тоящем дейс­т­ващи американ­ски стратегии дава въз­мож­ност да оценим изк­лючително нас­тъпател­ната, а не отб­ранителна, насоченост на воен­ната политика на САЩ в областта на воен­ните приготов­ления.

ВИДОВЕ ВОЙНИ

Съот­ветно на измененията във воен­ните стратегии, като след­с­т­вие на измененията в меж­дународ­ната, военно-политическата и военно-стратегическата обс­тановка, се променяха и въз­г­ледите на американ­с­кото ръковод­с­тво за вероят­ните в близко и в недалечно бъдеще варианти на въз­мож­ните войни и военни кон­ф­ликти. Многогодиш­ният анализ на официал­ните /и не само/ въз­г­леди и планове на управ­ляващите елити в САЩ /независимо от пар­тий­ната принад­леж­ност на президента/, на намеренията и плановете за учас­тие във въз­можна война показ­ват изк­лючително пос­тоян­ния нас­тъпателен от страна на САЩ, а не отб­ранителен, както се под­нася от запад­ната пропаганда, харак­тер на воен­ните дейс­т­вия.

През раз­лично време, пред­видените за упрос­тено въз­п­риятие и за злеос­ведомени хора, официал­ните документи /на президента, на кон­г­реса, на минис­търа на отб­раната, на пред­седателя на начал­ник щабовете/ изтък­ваха понятия като „две и половина войни“ /две големи и една малка/, „война и половина“ /една голяма и една малка/, „две малки войни“ и т.н. Запоз­навайки се само бегло с тези понятия, нап­ример: „две големи войни“ в отдалечени от САЩ райони /една в Европа и другата, нап­ример, в Азия/, само пълни глупаци биха въз­п­риели такива войни като отб­ранителни.

Най-последните официално прок­ламирани от ръковод­с­т­вото на САЩ въз­г­леди за въз­мож­ния харак­тер на вой­ните се свежда до след­ните няколко пун­кта.

Класификация на вой­ните

В съот­вет­с­т­вие с ръковод­ните документи на Минис­тер­с­тво на отб­раната на САЩ вой­ната се раз­г­лежда като въоръжена борба или кон­ф­рон­тация вежду организирани групи вътре в дър­жавата или между дър­жави за пос­тигането на определени политически или военни цели. По своя мащаб вой­ната може да бъде всеобща или ограничена в рам­ките на театъра на вой­ната и театъра на воен­ните дейс­т­вия.

Всеоб­щата /глобалната/ война — това е война между големи дър­жави, от изхода на която зависи тях­ното същес­т­вуване. Всеоб­щата война пред­полага изпол­з­ването на всички налични ресурси и сред­с­тва на държавите-участнички.

Ограничената война /война на ТВ, ТВД/ — това е война от по-малък мащаб, като правило между две страни. Към този вид войни се отнасят широкия спек­тър от кам­пании и операции, провеж­дани от САЩ в раз­лични региони за защита и утвър­ж­даване на своите национални интереси.

До началото на 90-те години на миналия век американ­с­ките специалисти считаха, че победонос­ната война следва да включва три етапа: проваляне нас­тъп­лението на против­ника /в съот­вет­с­т­вие с дек­ларираните въз­г­леди и особености на воен­ните учения/, неговото обез­сил­ване при еднов­ременно нарас­т­ване на соб­с­т­вените сили и решително кон­т­ранас­туп­ление. По време на пър­вите два етапа се допус­каше предаване на значителни територии с цел печелене на време за съз­даването на мощна групиравка, способна да премине в решително кон­т­ранас­тъп­ление. Неговото начало е прелом­ният момент на воен­ната кам­пания. Фак­торът време не се раз­г­леж­даше като определящ. Дори се допус­каше, че интен­зив­ността на бой­ните дейс­т­вия може да се запази почти пос­тоянна по време на цялата война.

Днес в под­хода на американ­с­кото ръковод­с­тво към воденето на воен­ната кам­пания са внесени корек­тиви. Тъй като против­никът може да ком­пен­сира воен­ната си слабост с асимет­рични дейс­т­вия /използването на оръжие за масово поразяване /ОМП/, раз­пал­ването на инфор­мационна война, във­личането войс­ките на САЩ в бойни дейс­т­вия в град­ски условия, организирането на терорис­тични актове и др./, фак­кторът време /когато става въп­рос преди всичко за войни срещу слаби държави/ става определящ — стратегичес­ката инициатива трябва да бъде завоювана мак­симално бързо.

В съот­вет­с­т­вие с такъв под­ход начал­ният етап на провала на нас­тъп­лението на против­ника вече може да се раз­г­лежда като решаваща фаза на кон­ф­ликта, в хода на който трябва да бъде осигурен незабавен прелом във вой­ната. Против­никът незабавно получава решителен отпор, което не му поз­волява да реализира в пълен обем своите бойни въз­мож­ности. Това се пос­тига чрез своев­ремен­ното, неп­рекъс­нато и масирано изпол­з­ване на въз­душ­ните и кос­мичес­ките сили.

Когато против­никът в значителна степен е загубил инициативата и свободата на дейс­т­вия, може да се прис­тъпи към тър­сенето на пътища за решаване на кон­ф­ликта. Пред­полага се, че в бол­шин­с­т­вото случаи още на този етап ще бъдат пос­тиг­нати политичес­ките цели. В противен случай, както и при традицион­ния вариант, воен­ните дейс­т­вия преминават към фазата на нарас­т­ване на силите с пос­лед­ващо кон­танас­тъп­ление.

В САЩ все пак считат, че своите въоръжени сили ще им се налага да изпол­з­ват преди всичко в локални войни. Дейс­т­вията на американ­с­ките ВС в такива войни най-вероятно ще носят наказателен, демон­с­т­ративен харак­тер. Отличителна черта на такива е ограниченото изпол­з­ване на силите и сред­с­т­вата, а така също отсъс­т­вието на непос­ред­с­т­вен, пряк физически кон­такт между воюващите страни.

Следва да отбележим, че военно-политическото ръковод­с­тво на САЩ в хода на бой­ните дейс­т­вия не езк­лючва изпол­з­ването и на ядрено оръжие, ако под зап­лаха бъдат жиз­нено важни интереси на дър­жавата.

Американ­ски екс­перти считат, че в най-близко бъдеще следва да се очаква запаз­ване на тен­ден­цията към повишаване на ядрения праг при въз­можни голямомащабни войни и към негово снижаване при кон­ф­ликти от по-малък мащаб. Пред­полага се, че ограничено, „профилак­тически“ ядрено оръжие може да бъде изпол­з­вано даже в отделни акции за предот­в­ратяване раз­п­рос­т­ранението на ОМП и на сред­с­тва за неговото пренасяне, а също така и за удари по обекти на меж­дународни терорис­тични организации.

Основни черти и особености на сетецен­т­рич­ните войни

В съот­вет­с­т­вие с кон­цеп­цията за бойно изпол­з­ване на ВС на САЩ „Водене на бойни дейс­т­вия в единно информационно-управляемо прос­т­ран­с­тво“ /2005/, сетецен­т­ричес­ката война пред­с­тав­лява „въоръжено противопос­тавяне, ориен­тирано към дос­тигането на инфор­мационно превъз­ход­с­тво за сметка на съз­даването на информационно-комуникационна мрежа, свър­з­ваща дат­чици /източници на данни/, лица, които вземат решения, и изпъл­нители, което осигурява свеж­дането до учас­т­ниците в операциите инфор­мация за обс­танов­ката, ускорява процеса на управ­ление на силите и сред­с­т­вата, а също така повишава темпа на операциите, ефек­тив­ността на поразяване на силите на против­ника, издър­ж­ливостта на своите войски и на рав­нището на самосин­х­ронизация на бой­ните дейс­т­вия“.

Понас­тоящем, съг­ласно дейс­т­ващите ръководни документи, във въоръжените сили на САЩ се пред­вижда преминаване към ком­бинирано изпол­з­ване на съв­ремен­ните пос­тижения в сис­темите за бой­ното управ­ление, свръз­ките, изчис­лител­ната тех­ника, бой­ните сис­теми, разуз­наването и наб­людението /Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance — C5ISR/, на високоточ­ните оръжия с голям обсег /ВТО с ГО/, на без­пилот­ните и роботизирани сред­с­тва за въоръжена борба с цел пов­семес­тна инфор­матизация и автоматизация на процесите на въоръженото противопос­тавяне.

Основни особености на сетецен­т­рич­ните войни това са:

Нарас­т­ване на прос­т­ран­с­т­вения обх­ват чрез включ­ването на инфор­мацион­ната и кос­мичес­ката области, а също така и на елек­т­ромаг­нит­ния спек­тър при раз­миването на ктласичес­ките граници между стратегичес­ките, оператив­ните и так­тичес­ките рав­нища на бойни дейс­т­вия; Стремеж към неп­рекъс­нато доминиране на въз­мож­нос­тите си в цялото бойно прос­т­ран­с­тво за сметка на своев­ремен­ното манев­риране, на наличието на пълна и оперативна инфор­мация за обс­танов­ката;

Преминаване от пос­ледователни и сег­мен­тирани дейс­т­вия към неп­рекъс­нати, раз­п­ределени и паралелни, провеж­дани от обединените сили еднов­леменно във всички области на противобор­с­т­вото и с нарас­т­ване на неговото нап­режение и динамич­ност; Въз­мож­ност за поразяване на всякакви цели независимо от тях­ното мес­тоположение чрез повишена гъв­кавост на изпол­з­ването на оръжията /съкращаване на времето за пренацел­ване на ракетите на актив­ния учас­тък от тях­ната траек­тория и др./ и чрез намаляване нарядите на прив­личаните сили и сред­с­тва, в това число на ВТО с ГО;

* Преминаване от воденето на мащабни изтощителни военни дейс­т­вия към рязко изменение съот­ношението на силите в кратки срокове и към нанасяне на изп­ревар­ващи удари със сред­с­т­вата на ВТО с ГО по критично важни обекти на против­ника за пос­тигането на желаните резул­тати.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...