Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Западният разказ за Украйна се пропуква

Западният разказ за Украйна се пропуква

Западният разказ за Украйна се пропуква

Америка не може да се оттегли от наратива си за неизбежното рухване и унижение на Русия

Алис­тър Крук*

Екипът на Бай­дън пос­тави Съединените щати в тол­кова поляризиран „ъгъл“ относно Украйна, че Америка не може да „отс­тъпи“ от наратива си за неиз­бежен колапс и унижение на Русия. След десетилетия тър­гуване с теорията за „ефекта на доминото“, сега Вашин­г­тон парадок­сално чув­с­тва соб­с­т­вената си „коса да се изп­равя“ от страх, че доминото може да се срути.

На 24 фев­руари годиш­нината от кон­ф­ликта в Украйна ще бъде отбелязана от всички западни медии. Само че етикетът „годиш­нина“ е пос­тавен нарочно, за зат­вър­ж­даване на запад­ното твър­дение. Украйна е истин­ска смесица от разединени етноси, кул­тури и древни корени, тя се намира в кон­ф­ликт от десетилетия. И той със сигур­ност не е започ­нал изневиделица миналия фев­руари. Останалият свят, включително Близ­кия Изток, зае твър­дата позиция, че както вой­ната срещу Русия, така и най-вече бит­ките в Украйна, са древна, ток­сична, европейска „вражда“. Тя не е тяхна работа, и те не искат да учас­т­ват в нея. И също така отказ­ват да бъдат принуж­давани.

Това е раз­бираемо. Би било обаче стратегическа грешка да се смята, че Близ­кият Изток би могъл да стои нас­т­рана от динамич­ните процеси, които въз­ник­наха от Украйна. Пос­лед­с­т­вията няма да ги отминат, и те ще бъдат дъл­боко значими за промените, случ­ващи се в Близ­кия Изток.

Може би най-специалният и нов аспект е пъл­ното раз­минаване между двете „реал­ности“ — от една страна, „това, което се случва на бой­ното поле в Украйна и вътре в Русия“, и от друга страна, „това, което се пуб­ликува и раз­п­рос­т­ранява на Запад“.

Двете реал­ности не се допират в почти нито една точка.

Раз­бира се, въз­можно е това да се обясни със със­тоянието на Запада, който „губи топ­ката“. „Вой­ната“ се отк­лонява тол­кова далеч от пър­воначал­ната абсолютна убеденост на Запада в бър­зия колапс на Русия и унижението на врага Путин, че те трябва да прибег­нат до отрицание. Но това е прекалено просто.

Този тип дес­т­рук­тивни наративи са далеч по-често срещани, откол­кото се приз­нава. Един от аспек­тите на тази революция в инфор­мацион­ната война беше обръщането на запад­ния биз­нес модел на медиите: тех­ните приходи вече не идват от читателите, които купуват или се абонират, защото искат и очак­ват истината.

На над­национално ниво сега правител­с­т­вата и тех­ните аген­ции плащат доста добри пари, за да може пот­ребителите да четат тех­ните наративи (както раз­к­риха изтек­лите имейли от Туитър). Няма как да се стои нас­т­рана от този дис­курс. Няма как да се мисли извън новините в социал­ните мрежи.

И това работи… хората пов­тарят раз­казаните реал­ности: Ален Безан­сон беше забелязал, че „просто не е въз­можно да останеш разумен под влиянието на идеологията“. Разумът, в крайна сметка, е едно неп­рекъс­нато внимание към реал­ността, което е несъв­мес­тимо със своеволието и с измис­лиците. Нито може да вирее в стерил­ната почва на ширещия се отказ от кул­тура.

Вече не въз­ник­ват спорове около истината. За нея се съди според вер­ността ѝ към дог­мите на един­с­т­веното пос­лание. Или си „съг­ласен с наратива“, или си „против него“. Запаз­ването на лоял­ност към „групата“ е най-висшият морален прин­цип. Тази лоял­ност изис­ква от всеки член да не пов­дига спорни въп­роси, да не оспорва слаби аргументи и да не изос­тавя пожелател­ното мис­лене. И за да се под­сили допъл­нително убедеността в правотата на „наратива“, онези извън социал­ния балон трябва да бъдат мар­гинализирани и, ако е необ­ходимо, въз­г­ледите им да бъдат без­милос­тно окарикатурени, така че да изг­леж­дат жалки.

Проб­лемът е, че тази методология на запад­ната управ­ляваща класа вече е станала задъл­жителна. Еднакво равно на самоунищожение е както да се опит­ваш да я преодолееш, така и да пос­тавяш под съм­нение ней­ните основни прин­ципи.

И така, в „Израел“ новото правител­с­тво замисля „смяна на режима“ под фор­мата на „съдебна реформа“. Палес­тин­с­ката админис­т­рация е в процес на раз­падане. Правата на палес­тин­ците се погаз­ват още повече, а новият край­нодесен минис­тър на финан­сите Безалел Смот­рич, на когото са въз­ложени широки отговор­ности за граж­дан­с­ката админис­т­рация на „Израел“ и на Запад­ния бряг, обявява „Аз съм фашист и хомофоб“, но добавя, че няма да „убива гейовете с камъни“.

Въз­можно е Нетаняху наис­тина да бъде радикален по отношение на палес­тин­с­ката политика. Въз­можно е също така, не, почти е сигурно, новият минис­тър на национал­ната сигур­ност на Нетаняху, Бен Гвир, да проведе кам­пания от провокации около джамията Ал-Акса, целяща да „пос­тави началото“ на окон­чател­ното въз­с­тановяване на еврейс­кия храм на хълма (обещание от предиз­бор­ната кам­пания).

Но дали САЩ ще осъдят новия израел­ски път, който пос­тепенно лишава от права и лишава от соб­с­т­веност палес­тин­ците?

Какво ще нап­рави Вашин­г­тон, ако наис­тина бъде уст­роена провокация срещу джамията Ал-Акса, която да под­пали региона?

Ще изос­тавят ли САЩ „наратива“ за „споделените цен­ности“ с Израел? Или, след­вайки украин­с­кия модел, просто ще обър­нат реал­ността наопаки и ще обвинят палес­тин­ците и Иран, че са под­с­т­рекатели на кризи?

Може ли Вашин­г­тон да приеме, че Иран — макар и на прага да се превърне в ядрена дър­жава, но все пак такава, която не се стреми към оръжеен статут — не пред­с­тав­лява зап­лаха? Или според прин­ципа, че или си „за израел­с­кия наратив, или си против него“, ще зап­лаши с военни дейс­т­вия срещу Иран, тъй като Израел надигна вой, че Иран е сък­ратил времето за яден „пробив“ до по-малко от година?

Могат ли САЩ да смек­чат тезата си, че „Асад трябва да си отиде“ и че „американ­с­ките сили трябва да останат в Източна Сирия“, тъй като геос­т­ратегичес­кият пей­заж в Сирия се променя в отговор на новата политическа позиция, изработена от Тур­ция, Русия, Иран и Дамаск, която вече се под­к­репя от ключови дър­жави от Пер­сийс­кия залив?

Или няма да се раз­г­раничим от героич­ния наратив за нашите кюр­д­ски и джихадис­тки „стратегически пар­т­ньори“ от Ан-Нусра, които трябва да продъл­жат бор­бата срещу ИДИЛ?

И нак­рая, може ли запад­ният наратив за непоколебимия ангажимент към водения от САЩ „Ред на правилата“ да се прис­пособи към идеята за нов евразийски тър­гов­ски блок, който явно се отказва от долара?

Екипът на Бай­дън очерта място на САЩ в тол­кова поляризиран „ъгъл“ относно Украйна, че сега Америка не може да се оттегли от наратива си за неиз­беж­ното рух­ване и унижение на Русия. Те не могат да го изос­тавят — под­дър­жането му придоби екзис­тен­циален харак­тер за САЩ.

След десетилетия заиг­раване с теорията за „ефекта на доминото“ (като оправ­дание за предиш­ните си преван­тивни военни интер­вен­ции), сега Вашин­г­тон парадок­сално чув­с­тва изп­равяне на соб­с­т­вената си коса от страх, че соб­с­т­веното му домино може да се срине и наративът за глобален западен ред да се раз­бие на пар­чета. Както провокативно каза комен­таторът Ив Смит: „Ами ако Русия категорично победи, обаче на запад­ната преса ѝ е наредено да не го забележи?!“

След това вероятно, като продъл­жение, „наративите на кон­ф­рон­тацията“ между Запада и страните от Близ­кия Изток ще бъдат строго спазени в рам­ките на една широка, дълга война, в под­к­репа на пър­вен­с­т­вото на САЩ.

Алис­тър Крук е дирек­тор на Conflicts Forum, бивш британ­ски дип­ломат от вис­шия ешелон, автор на редица пуб­ликации.

От “Гласове“

Под­заг­лавието е на ЗЕМЯ

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие