Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура

XXV Международен панаир на занаятите и изкуствата

В прос­т­ран­с­т­вото между Мор­ско казино и сцена „Раковина“ в Мор­с­ката градина във Варна, тече усилена под­готовка за 25-то издание на Меж­дународ­ния панаир на занаятите и изкус­т­вата. И тази година едно от най-дългоочакваните събития в кул­тур­ния кален­дар на Варна ще преп­лете в едно традициите и съв­ремието в изкус­т­вото.

Официал­ното отк­риване е на 1 август от 20.00 ч. Организаторите от сдружение „Бул­гарика“ са под­гот­вили много изненади за вар­ненци и гос­тите на града. “Освен традицион­ните музикал­ните изпъл­нения на сцена “Раковина“, по време на тър­жес­т­веното отк­риване ще сложим и голяма видеос­тена, на която ще се вър­тят кадри, свър­зани с 25-годишната история на панаира, каза за “Радио Варна“ глав­ният организатор Веселина Савова.

Един от…

Прочети още…

“Проекции от хартия“ гостува в галерия “Борис Георгиев“

Излож­бата “Проек­ции от хар­тия“ на худож­ници от четири страни гос­тува във Варна. Тя ще бъде пред­с­тавена в Град­с­ката художес­т­вена галерия “Борис Геор­гиев“ във Варна.Експозицията е сборна изложба на творци от Тур­ция, Бъл­гария, Украйна и Грен­лан­дия и може да бъде раз­г­ледана от 29 до 31 юли. Идеята за тази меж­дународна проява е на проф. Джеват Аталай от Тур­ция, който заедно с Орхан Зафер и Мюмюн Кан­даш са куратори.

Над 60 автори от четири страни са съб­рани, всички са работили върху хар­тия със…

Прочети още…

Археологическа находка може да пренапише историята на Мюнхен

Ако пред­положенията на учените са верни, това ще означава, че Мюн­хен като град се е появил поне 6070 години преди смятаното досега — 1210 г.

Според архивите, че глав­ният град на Бавария същес­т­вува от осем века. Керамични и дър­вени изделия, отк­рити при раз­копки, свидетел­с­т­ват, че град­с­кият живот се е зародил няколко десетилетия по-рано. На терен от 150 квад­ратни метра са отк­рити останки от древно селище. Намерените там пред­мети са от 11 или 12 век. Керамич­ните изделия, отк­рити на мяс­тото…

Прочети още…

Избрани филми на Синелибри 2021 от фестивала в Кан

Пред­с­тоящото седмо издание на Синелибри ще се със­тои между 9 и 31 октом­ври в София и още седем града в страната под мотото “Божес­т­вена комедия“. По случай 700 години от смъртта на Данте Алигиери. Кино-литературната прог­рама, която екипът на фес­тивала ще пред­ложи, е изк­лючително впечат­ляваща и любопитна. Сред фил­мовите продук­ции, договорени в Кан, е очак­ванaта драматична комедия на Нани Морети “Три етажа“ по бес­т­селъра на Ешкол Нево. Израел­с­кият писател е добре поз­нат у нас, благодарение на тази…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие