Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъл­гар­с­ките книги.От 18 до 25 май ще бъдат пред­с­тавени над 100 заг­лавия на съв­ременни родни автори, издавани от 5 издател­с­тва.

В Галерията на бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут пуб­ликата ще се срещне с творби на Рене Карабаш, Захари Карабаш­лиев, Йоанна Елми, Алек Попов, Георги Гос­подинов и др. Книгите ще са на бъл­гар­ски език, както и такива, издадени на френ­ски през пос­лед­ните години. Сед­мицата на бъл­гар­с­ките книги се организира от Асоциация Артавюнир в пар­т­ньор­с­тво с Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут в Париж.

На 24 май е посветена изложба на графика Людмил Георгиев във Виена

Графикът Люд­мил Геор­гиев пред­с­тавя пър­вата си самос­тоятелна изложба във Виена. Тя носи заг­лавието „Един наш соб­с­т­вен свят“, а твор­бите са пос­ветени на 24 май, Денят на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура и на славян­с­ката пис­меност.

Домакин на събитието ще бъде бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във Виена „Дом Вит­ген­щайн“. Вер­нисажът е ден преди праз­ника — на 23 май. Излож­бата, чийто куратор е Стефан Стоянов, ще продължи до 8 юли.

На отк­риването специално музикално учас­тие ще има пианис­т­ката Анжела…

Прочети още…

„Амадеус“ като ново творческо предизвикателство

Театрално-музикалният спек­такъл „Амадеус“ е новото твор­ческо предиз­викател­с­тво пред екипа на Музикално-драматичния театър „Кон­с­тан­тин Кисимов“ във Велико Тър­ново. Бойко Илиев е и автор на сценич­ната адап­тация. В основата на спек­такъла стоят пиеса на Питър Шафър, както и сценарият на прочутата фил­мова драма „Амадеус от 1984 г. на Милош Фор­ман.

Ще звучи музиката на Моцарт от оперите „Отв­личане от сарая“, „Сват­бата на Фигаро“, „Дон Жуан“, „Въл­шеб­ната флейта“, кон­церти за пиано…

Прочети още…

Виолончелистът Андрей Йоница гостува на Радиосимфониците

Румън­с­кият музикант е носител на прес­тижни меж­дународни наг­ради, към които прибави приз­нание с победата си на Меж­дународ­ния кон­курс Чай­ков­ски в Мос­ква и АRD в Мюн­хен.

“Славян­ски праз­ник“ е кон­цер­тът, който Сим­фонич­ният оркес­тър на БНР с диригент Марк Кадин ще изнесе на 20 май в зала “Бъл­гария“. Ще звучат творби от Антонин Двор­жак, Анатолий Лядов и Георги Анд­реев.

За първи път гос­тува виолон­челис­тът Анд­рей Йоница. Той ще изпълни Кон­церт за виолон­чело и оркес­тър в си минор на чеш­кия класик…

Прочети още…

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...