Струнен квартет „Добрич“ кани на матине с класическа и романтична музика

Струнен квар­тет „Доб­рич“ ще пред­с­тави лятна прог­рама с произ­ведения на Брамс, Двор­жак, Моцарт и популярна и фил­мова музика на 7-и юли от 12:00 часа пред музея в парк „Св. Георги“.

Квар­тетът в със­тав Ирина Олшан­ска — цигулка, Ивелина Кал­чева — цигулка, Веселина Зай­ранова — виола и Олена Мошин­ска — виолон­чело, прави своя дебют на 26-и юли 2019 г. в Ним­феума в Дър­жавен кул­турен инс­титут „Двореца“ в Бал­чик, припом­нят от Общината. Оттогава фор­мацията има изнесени няколко благот­ворителни кон­церта — в Многоп­рофил­ната бол­ница за активно лечение, Дома за стари хора и една от дет­с­ките градини в облас­т­ния град.

Един от големите успехи на дамите бе тях­ното пред­с­тавяне на Меж­дународ­ния фес­тивал „Софийски музикални сед­мици“ като част от със­тава на Бъл­гар­ски камерен оркес­тър — Доб­рич. За изпъл­ненията си на 9-и юни в НДК те получиха високо приз­нание от музикал­ната критика и пуб­ликата.