Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба представя специалността “Текстил - изкуство и дизайн“ в Националната художествена академия

Изложба представя специалността “Текстил - изкуство и дизайн“ в Националната художествена академия

Изложба представя специалността “Текстил - изкуство и дизайн“ в Националната художествена академия

Изложба пред­с­тавя позицията, тър­сенията и пос­тиженията на студен­тите и екипа на специал­ност “Тек­с­тил– изкус­тво и дизайн“ в областта на тек­с­тил­ното изкус­тво през пос­лед­ните 10 години. Отк­риването на излож­бата “Студен­тите. Изящ­ното в тек­с­тил­ното изкус­тво“ е на 9 и продъл­жава до 23 декем­ври в арт галерия на НДК.

Поводът е 125 години от съз­даването на НХА, 60 години от специал­ността в съв­ремен­ния й вид и 122 години на преподаването на тек­с­тил в школи за изучаване на проек­тиране и тек­с­тилни тех­ники. Ще бъдат показани тъкани произ­ведения с раз­лични сюжети и стилови харак­терис­тики, доб­рите традиции в бъл­гар­с­ката тек­с­тилна школа. Макар, че запаз­ват част от традициите, те са иновативни докол­кото фор­мално могат да бъдат определени като рисунка, живопис и скул­п­тура, съз­дадени с тек­с­тилни материали и техники.Включени са и произ­ведения, които са харак­терни за пътя, който тек­с­тил­ните прак­тики изминават, за да бъдат определени като тек­с­тилно изкус­тво, но също и съв­ременни кон­цеп­туални творби. Учас­т­ват също традиционно определяни като дизайн фун­к­ционални пред­мети, които обаче носят пос­лания“, допълва проф. Аделина Поп­неделева. .

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...