Канадец от китайски произход е победител в конкурса за пианисти “Фредерик Шопен“

Канад­с­кият пианист Брус (Сяоюй) Лю бе стана носител на пър­вата наг­рада на 18-ия Меж­дународен кон­курс за пианисти “Фредерик Шопен“ във Вар­шава, предаде Асошией­тед прес.Решението на журито, оглавявано от бъл­гар­ката Екатерина Попова-Зидрон, бе огласено часове след като прик­лючи изпъл­нението на финалис­тите. Допус­натите до финала 20 пианисти, тряб­ваше да изпъл­нят кон­церт за пиано и оркес­тър на Шопен в Национал­ната фил­хар­мония на Варшава.Първата наг­рада носи на Лю 40 хиляди евро. Присъдени бяха две втори наг­ради (по 30 хил. евро) — на Алек­сан­дър Гаджиев от Словения/Италия и на Киохей Сорита от Япония. Трета наг­рада — 20 хил. евро получи Мар­тин Гар­сия от Испания.Лауреатите на прес­тиж­ното клавирно със­тезание имат въз­мож­ност за изява във водещи кон­цер­тни зали.