Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Филм и изложба за годишнината от рождението на художника Ганчо Карабаджаков

Филм и изложба за годишнината от рождението на художника Ганчо Карабаджаков

С филм и изложба във Велико Тър­ново ще бъде отбелязана годиш­нината от рож­дението на худож­ника Ганчо Караба­джаков. Докумен­тал­ният филм-портрет “Караба­джо“ и едноименна изложба със 70 платна, пос­ветена на 70-ата годиш­нина от рож­дението на именития худож­ник. Докумен­тал­ният филм-портрет “Караба­джо“ и едноименна изложба със 70 платна, пос­ветена на 70-ата годиш­нина от рож­дението на именития творец ще бъдат пред­с­тавени в галерия “Борис Денев“ на 28 октом­ври от 18.00 ч.Мястото за въз­поменател­ната вечер не е изб­рано случайно — Караба­джаков бе дирек­тор на галерията, която бе и пос­лед­ната му кауза. Събитието е пос­ветено на 70-ата годиш­нина на твореца, която той тряб­ваше да праз­нува на днеш­ния ден.70 съз­дадени от него платна от средата на 70-те до края на 2020 г., предос­тавени от галерии от цялата страната и час­тни колек­ционери. Част от твор­бите от ран­ния му период ще бъдат екс­понирани за първи път пред пуб­лика. Кар­тините са под­б­рани от екип на галерията и от изкус­т­воведа доц. д-р Ружа Марин­ска. За твор­чес­кия път и мяс­тото на Ганчо Караба­джаков в съв­ремен­ната бъл­гар­ска живопис изкус­т­воведът раз­казва и в едночасовата лента, чиято премиера ще бъде същата вечер. Режисьор е Теодора Анд­рецуди, оператор Даниел Дел­чун­ков, а мон­тажът е поверен на Цветомир Цанов.Лентата пред­с­тавя лич­ността и твор­чес­т­вото на Ганчо Караба­джаков през спомените на негови съмиш­леници, сърат­ници, приятели, род­нини и колеги през пос­лед­ните 40 години. Сред тях са писателят Стефан Цанев, ком­позиторът Митко Щерев, проф. Иван Харалам­пиев, проф. Марин Доб­рев, худож­ниците проф. Вих­рони Поп­неделев и Васил Стоев. Изпол­з­вани са архивни кадри и интер­вюта на художника.Ретроспективната изложба ще остане в галерията до Коледа, а фил­мът ще бъде показан в градовете, свър­зани с житейс­кия и твор­чески път на Ганчо Караба­джаков — Ямбол, Плов­див, София.

България

Икономика

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...