Археолози представиха резултатите от проучване на средновековна крепост край Воден

Екип от преподаватели и студенти от Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии (УниБИТ) и археолози от Регионал­ния исторически музей в Ямбол пуб­лично са пред­с­тавили отк­ритите находки от таз­годиш­ните проуч­вания на археологичес­кия обект “Мал­кото кале“ край боляров­с­кото село Воден. Дирек­торът на музея в Ямбол е ас. д-р Стефан Бакърджиев.В пред­с­тавянето са учас­т­вали рек­торът на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева, пред­седателят на Академич­ното съб­рание проф. д.ик.н. Стоян Ден­чев и жители на общината.Обект на раз­коп­ките, започ­нали през 2011 г., е сред­новековна крепост, раз­положена на 1000 кв. метра, същес­т­вувала през XI и XII век. През този археологически сезон е проучено прос­т­ран­с­т­вото около новоот­к­ритата главна порта на крепостта и остатъци от втория й етаж. Намерени са фраг­менти от стенописи и изоб­ражения, изрисувани с раз­лични цветове; монети, ножове, вър­хове на стрели, пред­мети от бита, фраг­менти от стък­лени съдове, битова керамика; фраг­менти от лук­созна керамика и ядро от печат.Археологическите проуч­вания са част от дей­нос­тите, заложени в прог­рамата на Меж­дународ­ния югоиз­точен летен универ­ситет, съз­даден през 2015 г. с цел сът­руд­ничес­тво между УниБИТ и пог­ранич­ните общини Малко Тър­ново, Болярово и Елхово.