Изложба “От Търновград до Мисионис... през Китай“

Изложба “От Търновград до Мисионис... през Китай“

С излож­бата “От Тър­нов­г­рад до Мисионис … през Китай“ в Тър­говище гос­тува проф. д-р Пламен Лег­кос­туп. Екс­позицията вече е под­редена в Художес­т­вената галерия “Никола Маринов“, откри се на 29 юли. За ценителите на изоб­разител­ното изкус­тво са показани 41 творби — живопис и графика. Сред тях са и две платна на тема “Мисионис“ — древ­ният град край Тър­говище, чието минало и раз­витие въл­нува не само археолозите, а и худож­ниците.

Близо пет години от житейс­кия път на родения във Велико Тър­ново творец преминават в Китай, това пов­лиява и на твор­чес­т­вото му. Сред изложените кар­тини ще има и такива, които раз­к­риват докос­ванията на твореца до раз­лич­ния и далечен свят. Пламен Лег­кос­туп е изтък­нат бъл­гар­ски худож­ник, учен и общес­т­веник. Той е професор и док­тор на педагогичес­ките науки. Роден е на 4 април 1959 г. в гр. Велико Търново.Завършил е Математическа гим­назия във Велико Тър­ново и графика във Факул­тета по изоб­разително изкус­тво във Великотър­нов­с­кия универ­ситет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1983 г. Неговите твор­чески тър­сения са в областта на живописта, графиката и илюс­т­рацията. Учас­т­вал е в над 100 изложби (40 от които самос­тоятелни) в Авс­т­рия, Бел­гия, Бъл­гария, Гер­мания, Китай, Македония, Русия, Сър­бия, Фран­ция, Швеция, Черна гора.