“Проекции от хартия“ гостува в галерия “Борис Георгиев“

Излож­бата “Проек­ции от хар­тия“ на худож­ници от четири страни гос­тува във Варна. Тя ще бъде пред­с­тавена в Град­с­ката художес­т­вена галерия “Борис Геор­гиев“ във Варна.Експозицията е сборна изложба на творци от Тур­ция, Бъл­гария, Украйна и Грен­лан­дия и може да бъде раз­г­ледана от 29 до 31 юли. Идеята за тази меж­дународна проява е на проф. Джеват Аталай от Тур­ция, който заедно с Орхан Зафер и Мюмюн Кан­даш са куратори.

Над 60 автори от четири страни са съб­рани, всички са работили върху хар­тия със смесени техники.Пред пуб­лика се пред­с­тавя още една колек­ция на истан­бул­с­ката галерия “Пинеол Арт“, която в пос­лед­ните години традиционно гос­тува в край­мор­с­кия град. Сът­руд­ничес­т­вото е факт със съдейс­т­вието на проф. Валери Чакалов, катедра “Визуални изкус­тва“ в Шумен­с­кия универ­ситет “Епис­коп Кон­с­тан­тин Прес­лав­ски“. Той раз­вива взаимоот­ношенията на млади и утвър­дени худож­ници от Бал­кан­с­ките страни и пос­тавя Варна на кар­тата на тех­ните пресичащи се артис­тични пътища.