„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер­вената шап­чица“.

Музиката на спек­такъла е от Алек­сан­дър Владигеров. В този увлекателен мюзикъл с голямо въоб­ражение и изоб­ретател­ност се показва, че човек се нуж­дае от повече истин­ски приятели.

В образа на Кучето е потър­сено рав­новесие между лошото и доб­рото. Лисицата, превъп­лътена като „Гор­с­ката мис“, сим­волизира красотата. Зай­чето напомня бър­зината и жиз­неността на спор­тиста.

Всяко дърво от декора е своеоб­разна обител — Лисицата си има „Моден салон“, Въл­кът пред­почита да се отбива в „Гор­с­ката кръчма“, Ловецът често минава към „Гор­с­ката бол­ница“, Звън­чето обитава „Гор­с­ката биб­лиотека“. Къщич­ката на бабата в гората е мяс­тото на страховита среща между Чер­вената шап­чица и Вълка.

Тази спек­такъл е забавно и изпъл­нено с житейска въд­рост пос­лание към малки и големи, към любоз­нател­ните деца, които обичат прик­люченията.

Учас­т­ват: Елена Стоянова, Анна Вутова-Стойчева, Сил­вана Пръв­чева, Рада Тотева, Алек­сан­дър Геор­гиев, Иванка Нинова, Цветан Цвет­ков, Георги Джанов. Диригент Жорж Димит­ров.