Два български филма дебютират на “София филм фест“

Два дебютни филма ще се срещ­нат за първи път с пуб­лика по време на пред­с­тоящия 25-и “София филм фест през март. “Петя на моята Петя“ на режисьора Алек­сан­дър Косев и “Уроци по нем­ски“ на Павел Веснаков.“Петя на моята Петя“ раз­казва за поетесата Петя Дубарова. Сценаристи са Нели Димит­рова и Вален­тина Ангелова, а лен­тата е под режисурата на Алек­сан­дър Косев. Те пов­дигат завесата на миналото, за да пред­с­тавят на съв­ремен­ните млади хора Петя Дубарова и ней­ния талант. В глав­ните роли са Алиса Атанасова, Алек­сан­дра Кос­това, Юлиян Вер­гов, Албена Пав­лова и Васил Банов.Пълнометражният дебют на Павел Вес­наков “Уроци по нем­ски“ е съз­даден в съв­мес­тна продук­ция с Гер­мания и раз­казва за два дни от живота на мъж на средна въз­раст, загубил своята иден­тич­ност и решил да емиг­рира от България.Световната премиера бе на фес­тивала в Кайро, където изпъл­нителят на глав­ната роля Юлиан Вер­гов удос­тоиха с наг­радата за най-добър актьор.