„Ветрилото на лейди Уиндърмиър“ от Оскар Уайлд гледаме в Сатирата

На 4 декем­ври от 19.30 ч. в Сатиричен театър “Алеко Кон­с­тан­тинов“ ще гледаме пиеса от Оскар Уайлд. Пос­тановка: Бойка Вел­кова. Учас­т­ват: Сил­вия Лул­чева, Стефания Кочева, Доб­рина Гецова, Полин Лалова, Росица Алек­сан­д­рова, Михаил Сър­ван­ски, Симеон Гълъбов, Иван Панев, Кон­с­тан­тин Икономов, Васил Грън­чаров, Мар­тин Хрис­тов, Красимир Куцупаров.

Смехът на Уайлд е ведър и без­г­рижен, но зад тази свет­лина и лекота се крие едно съм­нение, което и днес продъл­жава да ни въл­нува — способни ли сме да обичаме от все сърце, да приемаме другия без пред­раз­съдъци, да се отдаваме напълно, да раз­бираме и прощаваме без лична изгода, без излишна гор­дост и егоизъм.

Именно това е голямото предиз­викател­с­тво пред всеки пос­танов­чик на Оскар Уайлд — неочак­ваните дъл­бочини на нрав­с­т­веното проз­рение зад веселия смях, психологичес­ката неед­ноз­нач­ност скрита в задъханото темпо на събитията.

Ако наис­тина се доверим на Оскар Уайлд и приз­наем, че изкус­т­вото е “тър­сене на тай­ната на живота“, то аз се надявам чрез нашата интер­п­ретация на “Вет­рилото на лейди Уин­дър­миър“ дейс­т­вително да се научим чрез вед­ростта на всеочис­т­ващия смях да отк­рием по-пряк път към щас­тието, доверието и любовта, защото в тази пиеса щас­т­ливият край ни показва как всички герои дейс­т­вително са се променили и заживяват по съв­сем нов и по-пълноценен начин“.

Бойка Вел­кова