Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Музеят Хумболтов форум в Берлин ще бъде открит онлайн заради пандемията

Музеят Хумболтов форум в Берлин ще бъде открит онлайн заради пандемията

Бер­лин­с­кият Хум­бол­тов форум — внушителен нов музеен ком­п­лекс в сър­цето на гер­ман­с­ката столица, няма да приема посетители тази година.

Поетап­ното отваряне на музея тряб­ваше да започне на 17 декем­ври, но фон­дацията зад проекта обяви, че събитието ще се проведе във вир­туален фор­мат заради пан­демията.

Отк­риването е премес­тено с един ден нап­ред — на 16 декем­ври. Тогава стрий­мин­гът на живо и онлайн обикол­ките ще пред­ложат пог­лед към рекон­с­т­руирания бароков дворец, който приютява музея. Дворецът на цен­т­рал­ния булевард “Унтер ден Лин­ден“ е съборен през 1950 г., след като понася сериозни щети през Втората световна война. Хум­бол­товият форум предиз­вика противоречия заради пос­тоянно нарас­т­ващите си раз­ходи и многок­ратни отлагания. Общият бюджет към момента въз­лиза на 677 милиона евро.

Според предиш­ните планове части от ком­п­лекса тряб­ваше да бъдат отворени за общес­т­веността от средата на декем­ври, пър­воначално за четири дни в сед­мицата. Мяс­тото тряб­ваше да стане напълно дос­тъпно от началото на април. Пок­ривайки площ от около 40 хиляди квад­ратни метра, Хум­бол­товият форум ще събере колек­циите на два дър­жавни музея, екс­понати от Азия, Африка, Америка и Океания, както и пред­мети, свър­зани с историята на Бер­лин.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие