Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Днес се отк­рива юбилейна изложба “120 години от рож­дението на Асен Василиев“ в галерията на Кюс­тен­дил. В екс­позицията с творби, които галерията притежава, са включени и пос­тери с архивни материали, предос­тавени от Цен­търа за славяно-византийски проуч­вания “Проф. Иван Дуйчев“.Асен Василиев е един от рядко срещаните хора, съумели да обединят в едно пътя на учителя, худож­ника, учения, твореца. Път на истин­ски будител, чиято най-важна цел е да проучи и съх­рани кул­тур­ното нас­лед­с­тво на България.През 1936 г. излиза пър­вата му книга “Трем на Бъл­гар­с­кото въз­раж­дане“, в която сам събира снимки на будителите, рисува тези, които не са оставили своите образи, пише биог­рафиите им и раз­п­рос­т­ранява книгата си на свои раз­носки.

Асен Василиев е извес­тен като проуч­вател на бъл­гар­с­кото въз­рож­ден­ско изкус­тво. Пътува няколко пъти до Света гора на Атон, занимава се със скал­ните манас­тири при Иваново, Тракийс­ката гроб­ница при Казан­лък, сред­новеков­ните и въз­рож­ден­ски цър­кви в София, Бач­ков­с­кия и Зог­раф­с­кия манас­тири. Проучва и най-отдалечените храмове и манас­тири, обръща внимание на майс­тори и зог­рафи с раз­лична популяр­ност. Съз­дава уникални по своето богат­с­тво архив и кар­тотека за всеки памет­ник и за раз­лич­ните майс­тори на бъл­гар­с­кото въз­рож­ден­ско изкус­тво.

Като худож­ник оставя богато лично твор­чес­тво, емоционално преживяно и осмис­лено в оригинални пор­т­рети, пей­зажи, ком­позиции.

Приживе има две юбилейни изложби — в Кюс­тен­дил /1970/ и в София /1975/. Наг­раден е с почет­ния знак на музея “Шан­дор Петьофи“ в Шумен през 1949 г., удос­тоен с почетен знак на Съюза на науч­ните работ­ници, носител е на „Славей­кова наг­рада“ от Трявна и на почетен знак “Кольо Фичето“ от Дряново. Професор е в Художес­т­вената академия в София и е почетен граж­данин на Кюс­тен­дил.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...