Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) ТЕНЮ ПИНДАРЕВ (1921 - 2010). „Живопис за удоволствие“

ТЕНЮ ПИНДАРЕВ (1921 - 2010). „Живопис за удоволствие“

С дъл­гогодиш­ното си сът­руд­ничес­тво във в. „Стър­шел“, като замес­т­ник редак­тор на списание „Карикатура“, със­тавител на карикатурни албуми, илюс­т­ратор и майс­тор на шаржа, Теню Пин­дарев (19212010) е един от худож­ниците, белязали силно полето на бъл­гар­с­кия хуморис­тичен печат през втората половина на ХХ. век. Излож­бата се отк­рива на 3 ноем­ври и продъл­жава до 30 в галерия „Лоранъ“.

През 2001 г., в излож­бата по случай 80-годишния юбилей на Теню Пин­дарев, провела се в род­ния му град Казан­лък, е пред­с­тавена една нас­коро завър­шена шар­жова ком­позиция, която впечат­лява пуб­ликата със своите раз­мери — 90 х 130 см и броя изоб­разени фигури — 204. Тази работа ангажира худож­ника в продъл­жение на три години, а по спомени на съп­ругата му — Донка Пин­дарева — отмора от нея той намира в акварела.

Именно тогава — след близо 60 години твор­ческа дей­ност, Теню Пин­дарев за пръв път показва пред пуб­лика и малък брой живописни творби, макар в Художес­т­вената академия да е след­вал тъкмо в отдела за изящни изкус­тва, завър­ш­вайки при проф. Илия Пет­ров.

С пас­телни ескизи, въз­душни акварелни и мас­лени пей­зажи худож­никът украсява дома и ателието си. Те сякаш десетилетия по-късно пот­вър­ж­дават думите на Георги Павлов-Павлето, който във въведението си към мал­ката книжка от 1963 г., пос­ветена на Теню Пин­дарев, го описва като естет с поетически нак­лон­ности и худож­ник с изтън­чено естетическо чув­с­тво, със свой специфичен език и стил.

Пред­с­тоящата изложба в галерия „Лоранъ“ с куратор Елисавета Стан­чева пред­с­тавя именно тази част от твор­чес­т­вото на Теню Пин­дарев — живопис, която носи следите на чис­тата нас­лада от твор­чес­кото вдъх­новение.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие