Премиера на мюзикъла “Парижката Света Богородица“ в НДК

Премиера на мюзикъла “Парижката Света Богородица“ в НДК

На 5 ноем­ври в зала 1 на НДК ще видим хитовият спек­такъл по музика на Рикардо Кочанте на Дър­жавна опера — Варна. Режисьор е Петко Бонев, дириген­тст Страцимир Пав­лов.

Режисьор­с­кото решение на Петко Бонев и визията на спек­такъла със сценог­раф и кос­тюмог­раф Ася Стоименова и 3D мапинга от Elektrick.Me, ни внушава величес­т­вената катед­рала. Оркес­т­рацията и музикал­ното ръковод­с­тво са работа на Данко Йор­данов, а маес­тро Страцимир Пав­лов е диригент на този амбициозен спек­такъл. Тек­с­тът е на Люк Пламон­дон, хореораф е Станис­лава Томова. На 5 ноем­ври ще оживее историята на Есмералда, Клод Фроло и Квазимодо, раз­казана от солис­тите, хора, балета и оркес­търа на Дър­жавна опера — Варна.

В образа на Есмералда ще се превъп­лъти Лилия Илиева, Клод Фроло ще е Драгомир Шопов, Квазимодо — Велин Михай­лов, Феб дьо Шатопер — Борис­лав Веженов, Фльор дьо Лис дьо Гон­дельор — Мария Пав­лова, Пиер Грен­гоар — Мом­чил Караиванов, а Клопен Труйфлу — Николай Колев.