Обявиха наградите от феста по класическа китара в Кюстендил

Голямата наг­рада от фес­тивала на класичес­ката китара в Кюс­тен­дил получи Биляна Лазарова — въз­питаничка на Национално училище по изкус­т­вата “Панайот Пип­ков“ — Плевен. Двай­сет и чет­вър­тото издание на кон­курса беше организирано от Община Кюс­тен­дил и читалище “Брат­с­тво“, с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата. Учас­т­ваха само музиканти от Бъл­гария, заради епидемиологич­ната обстановка.Присъдени са три едногодишни стипен­дии. Те са получени от Биляна Лазарова — Плевен, Малена Шиш­кова и Алек­сан­дра Иванова — София. Връчени са и три наг­ради — на Алек­сан­дър Иванов — Плов­див, Росица Гочева — София и Ема Тороманян — Бур­гас. Учас­т­ниците във фес­тивала са оценявани от най-добрите специалисти в областта на китарата — доц. д-р Росен Бал­кан­ски, д-р Милена Въл­чева, д-р Столина Доб­рева, д-р Нели Недева.