Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) МУЗЕЙ-ГАЛЕРИЯ „АНЕЛ”: СРЕЩА НА ЖИВИ КЛАСИЦИ

МУЗЕЙ-ГАЛЕРИЯ „АНЕЛ”: СРЕЩА НА ЖИВИ КЛАСИЦИ

МУЗЕЙ-ГАЛЕРИЯ „АНЕЛ”: СРЕЩА НА ЖИВИ КЛАСИЦИ

Две значими изложби се зас­тъпиха в столич­ния хотел „Анел”, където се намира уникал­ната Музей-галерия „Анел”, управ­лявана от „Фонд за

изкус­тво и кул­тура – Ангел Симеонов”. Преди две сед­мици в това изис­кано прос­т­ран­с­тво беше отк­рита юбилейна изложба на доайена на

бъл­гар­с­ката скул­п­тура проф. Вален­тин Стар­чев.

В същия салон вече са раз­положени 34 изб­рани рисунки и графики на Иван Нинов. От 20 октом­ври до 8 ноем­ври почитателите на

изоб­разител­ното изкус­тво и кул­тур­ната общес­т­веност ще имат въз­мож­ност да оценят неговия непод­ражаем стил: изчис­тен, лаконичен и

деликатен графичен език, в който абс­т­рак­тни и фигурални форми се преп­литат в хар­монична кон­т­рас­т­ност. Границата между въоб­ражаемо и

реално е невидима музика, която изпълва зрител­ното поле със знаци от ежед­невието, които сякаш не забеляз­ваме. Пред­мет­ният свят на Иван

Нинов ражда неподозирани полети – в трииз­мерна сферич­ност, която диша по законите на самия него.

На имп­ровизирана среща преди отк­риването на излож­бата Иван Нинов прегърна колегите си проф. Вален­тин Стар­чев и вид­ния худож­ник Емил

Стой­чев, прис­тиг­нал нас­коро от Париж.

Соб­с­т­веникът на един­с­т­вения в света хотел – музей на изящ­ното изкус­тво – г-н Ангел Симеонов, прид­ружен от проф. Валери Стефанов,

привет­с­тва тримата извес­тни творци.

Пър­вите си впечат­ления от излож­бата споделиха Албена Спасова – преподавател в Национал­ната художес­т­вена академия, и Ивелина Илиева –

магис­тър по специал­ност „Теория и прак­тика на художес­т­веното образование”.

Припом­няме, че 5-звездният хотел „Анел” (София) е своеоб­разен музей на бъл­гар­с­кото изоб­разително изкус­тво с раз­положени стотици

оригинални творби на живописта, графиката и скул­п­турата на всички свои етажи, стаи и общи прос­т­ран­с­тва. От стените и фоайетата на

хотела ви след­ват вдъх­новенията на най-изявените живи и мър­тви родни худож­ници.

От друга страна, Арт-комплекс „Анел” (Созопол, мес­т­ност Буджака) е един­с­т­веният в света хотел с музейна екс­позиция на самия бряг на

морето, с накацали по скалите монумен­тални плас­тики – една пос­тоянна жива изложба, дос­тъпна за свободно раз­г­леж­дане от турис­тите през

цялата година. Колек­цията от скул­п­тури съх­ранява над 80 монумен­тални произ­ведения на плас­тич­ното изкус­тво и няма аналог в света.

 

Мисли на худож­ника Иван Нинов: „Метафора на моето твор­чес­тво? Нап­ример… борба. По-скоро целта ми: да пробивам видимото, да видя

скритото и да го извадя нарисувано.” 

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие