Редки монети от 1-2 век, останки от древен олтар и оброчна плоча са част от находки на “Гергьова черква“

Край Троян отк­риха редки монети от 12 век, останки от древен олтар и оброчна плоча с пос­вещение на бог Херакъл са част от археологичес­ките находки в мес­т­ността “Гер­гьова чер­ква“ край троян­с­кото село Дъл­бок дол. Това каза заместник-директорът на Национал­ния исторически музей проф.Иван Хрис­тов. Той пред­с­тави резул­татите от таз­годиш­ното археологическо лято край Троян и от ръководените от него раз­копки на антично светилище и ран­нох­рис­тиян­с­ката базилика в мес­т­ността “Гер­гьова чер­ква, откъдето се счита, че цър­к­вата носи името на Свети Георги. Това е памет­ник на кул­турата от национално значение, най-ранната цър­ква в Троян и в Северна Бъл­гария. Обек­тът попада в границите на ком­п­лекс “Состра“.Този обект исторически е бил отк­рит през 1979 г. от д-р Георги Китов. Пред­полагал е, че това са основите на парак­лис, а според мес­т­ните това е Гер­гьова черква.“В след­с­т­вие на нашата нав­ременна намеса за кон­сер­вация успяхме да съх­раним зидовете на този прек­расен памет­ник. Той е дълъг близо 30 метра, широк е 10 метра. Има странични помещения и очевидно не е обик­новена цър­ква, а енорийска, която е обс­луж­вала ритуал­ните нужди на голяма част от населението в кас­тела “Сос­тра““, посочи археологът.Това лято екипът е отк­рил пласт от пред­х­рис­тиян­ски период, редки сребърни монети от 12 век, много керамични фраг­менти, следи от стък­лени съдове, руда хематит, оброчни плочки, сред които пос­вещение на бог Херакъл. “