Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Импулс и светлина“

„Импулс и светлина“

„Импулс и светлина“

Биенале за хартиено изкуство

София хар­тиен арт фест стар­тира на 9 юли и продъл­жава до 20 сеп­тем­ври. Мяс­тото е Квад­рат 500, зала 19 пл. „Св. Алек­сан­дър Нев­ски“, ул. „19-ти фев­руари“ № 1

Импулс и свет­лина“ е сим­вол на дъл­гогодиш­ната мисия и цели на този иновативен и един­с­т­вен по рода си в световен план фес­тивал, доп­ринесъл за пред­с­тавянето на Бъл­гария със съв­ременни творци и утвър­ж­давайки страната като домакин на най-голямото събитие за хар­тиено изкус­тво в света. Съз­дадено от Фон­дация „Аматерас“, то е двук­ратен прив­лича хиляди почитатели и артисти от цял свят.

С излож­бата в Квад­рат 500 са селек­ционирани произ­ведения със свет­лина, като се отк­рива официално десетото юбилейно издание на феста. То ще донесе чрез изкус­т­вото свет­лина във време на духовно и физическо изпитание. Пред­видената за месец май прог­рама бе адап­тирана за кас­каден график на екс­позициите от раз­лич­ните раз­дели.

В произ­ведението „Въз­дишащ обект” на Йоахим Чахер от Гер­мания се отп­равя отк­ровено предуп­реж­дение за дишащата ни планета, която въз­дъхва, почивайки си от нас. Инс­талацията „Живи струк­тури“ на Верена Фрейд­рих от Гер­мания, прив­личаща с пер­фек­т­ната си геомет­рия, е в кон­т­раст с амор­ф­ните „Бели струк­тури“ на Анна Боя­джиева. И двете инс­талации изг­раж­дат своеоб­разни вселени и внушават усещането за игра в прос­т­ран­с­т­вото, където отраженията и сен­ките зав­ладяват със своята ефир­ност. Кос­мич­ната стилис­тика и докос­ване до бъдещето е дис­к­ретно пред­с­тавено в „Жива кутия“ на Ийонага Такахиро от Япония.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...