Басните на Лафонтен – нещо старо плюс нещо весело и ново

Издател­с­тво “Колибри“предлага на чиат­телите “Басни за деца“ от Лафон­тен в превод на Атанас Дал­чев и Алек­сан­дър Муратов. Худож­ник на изданието е Люба Халева.

Повече от три столетия малки и големи в целия свят чер­пят поуки и мъд­рост от приказ­ните му герои. А когато до този въл­шебен свят се докосне поетическо перо, магията става двойна. В това томче са съб­рани емб­лематични басни за деца от френ­с­кия класик.

Жан дьо Лафон­тен е един от най-популярните бас­нописци в светов­ната литература. Роден е през 1621 г. във френ­с­кия град Шато Тиери в областта Шам­пан във Фран­ция. Следва богос­ловие и право в Париж, но повече се интересува от литература. Литератур­ната му дей­ност започва късно, на 37 години.

Пър­вите му произ­ведения са “Приказки и новели в стихове“, а му бас­ните са съб­рани в сбор­ника “Басни, изб­рани и предадени в стихове от Гос­подин Лафон­тен“.

Истин­ско приз­вание Лафон­тен намира като бас­нописец. През 16651685 г. излизат няколко тома от неговите “Приказки“. Сюжетите в повечето случаи не са оригинални, а заети от други автори. Лафон­тен им дава своя поетична обработка и идейно-естетически смисъл, в който се оглежда съв­ремието.

Лафон­тен пише истории за животни, в които се каз­ват много истини за хората — за тех­ните недос­татъци и чес­толюбиви желания, за глупавите положения, в които нерядко изпадат. Чрез бас­ните той раз­к­рива пороч­ните нрави на своята съв­ремен­ност: лицемерието, лас­кател­с­т­вото, егоизма, глупостта, страх­ливостта, гор­достта.

По тази причина духовен­с­т­вото заб­ранява приказ­ките на Лафон­тен да се пуб­ликуват във Фран­ция, но за сметка на това, те са отпечатани в Холан­дия. Неговите басни са съб­рани в дванадесет книги, писани в продъл­жение на повече от двадесет години.