Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Галерия „Арте” представя Владимир Морзоханов - живопис и преводи

Галерия „Арте” представя Владимир Морзоханов - живопис и преводи

Галерия „Арте” представя Владимир Морзоханов - живопис и преводи

Пър­вата му самос­тоятелна изложба е организирана от галерия „Арте” през 2008 г. През 2013 г – втора самос­тоятелна изложба в галерия „Арте”. Нас­тоящата трета самос­тоятелна изложба е от 19 ноем­ври до 2 декем­ври. За Владимир Мор­зоханов: Роден през 1963, София, худож­ник, преводач и поет. От 1983 г. учас­тва в общи художес­т­вени изложби.

Негови творби са част от колек­циите съв­ременно бъл­гар­ско изкус­тво на Национал­ната галерия, на сбир­ките в Плов­див, Доб­рич, Тър­говище, Габ­рово. Колек­ционери от САЩ, Русия, Гер­мания, Швей­цария и Гър­ция също притежават кар­тини на бъл­гарина.

Въп­реки това мяс­тото на Мор­зоханов в бъл­гар­с­ката кул­тура е доста своеоб­разно и все още недос­татъчно оценено.

Освен великолепен майс­тор на чет­ката и молива той е със­тавител, преводач и илюс­т­ратор на лук­соз­ните двуезични томове с поезия – „Самосъз­наваща душа“ на Арсений Тар­ков­ски, „Небех­ранилище“ на Осип Ман­дел­щам — през 2014 г. книгата е отличена от Асоциацията на рус­ките книгоиз­датели, и „Недоказуемо, неот­менимо“ на Дмит­рий Кленов­ски. През 2014 г. идател­сто „Ерго“ пуб­лукува и неговите соб­с­т­вени стихове в книгата „Дър­вото на дос­тъп­ните за мен удовол­с­т­вия“.

България

Икономика

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...