Джино Галенте разкрива света на жените

Джино Галенте разкрива света на жените

Италиан­с­кият худож­ник Джино Галанте пред­с­тавя в своята изложба пор­т­рети на жени от раз­лични етноси, кул­тури, социални слоеве. Под над­с­лов „ORIENTAMENTO“тя стар­тира на 12 и продъл­жава до 26 ноем­ври.

Пор­т­ретът в рисун­ките на Джино Галанте е медия. Той убедително ни във­лича в раз­лични истории, отк­лючва спомени и иден­тификации. Жените са вперили очи в нас, гледат ни през раз­ноц­вет­ните си ириси и ни прив­личат в своите светове.

Пор­т­ретите не са обременени от стиг­мата на сек­сис­т­кото отношение към жената. Тя е твърде раз­лична, как­вато е, не е стилизирано „раз­к­расена“, как­вито са сецесион­ните „жени на Алфонс Муха“, към чиято плас­тич­ност може да се отк­рият преп­ратки. Жените са в със­тояние на някаква реф­лек­сия, на някакъв социален кон­текст, очите им ни водят през раз­лични емоции и със­тояния. Работите са в акварел­ната тех­ника и показ­ват умението на худож­ника да работи специфично с линията, да „играе“ през пропор­циите и цветописа, да цитира през мейн­с­т­рийма на жанра своята гледна точка към съживяващата сила на психологичес­кия кон­такт и да декон­с­т­руира раз­личието между кул­тури, етноси и иден­тич­ности.