Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Уди Алън пред „Фигаро”: Не се чувствам отлъчен!

Уди Алън пред „Фигаро”: Не се чувствам отлъчен!

Уди Алън пред „Фигаро”: Не се чувствам отлъчен!

Винаги съм бил роман­тик. Моят роман­тизъм е начин да виж­дам нещата — очарователен, изненад­ващ и ироничен. Докато реал­ността в най-добрия случай е безиз­разна, а в най-лошия — ужасна

Уди Алън беше в Довил, за да пред­с­тави новия си филм “Един дъж­довен ден в Ню Йорк” при отк­риването на фес­тивала на американ­с­кото кино. Зас­нет през 2017 г., фил­мът стана странична жер­тва на старите обвинения за сек­суална злоупот­реба, отп­равени към режисьора от осиновената дъщеря на Мия Фароу, Дилън, появили се отново, благодарение на движението #MeToo. “Амазон” блокира раз­п­рос­т­ранението на филма в Америка. Режисьорът, който тряб­ваше да зас­неме четири филма, продуцирани от интер­нет гиганта, подаде исказа нарушение на договора. Трудно е да се раз­дели филма от въл­ненията около него, но 83-годишният Уди Алън е обиг­ран и се държи отк­рито и спокойно. 

 

- Във филма има Ман­хатън, джаз, кино, деп­ресия, секс, любов, семейс­тво: това кон­цен­т­ратът на Уди Алън ли е?

- Това е типично за моите филми! Много нелепост и комизъм, а също и тъга отдолу. Киното и животът на младите хора, които са в обър­к­ване. Глав­ният герой е нос­тал­гичен, некон­фор­мист, меч­тата му е да свири джаз музика, която днес вече не се котира. Скача от момиче на момиче, което ще му под­хожда повече.

- Дър­жите на своя “роман­тизъм”. Как го определяте?

- Винаги съм бил роман­тик. Дос­татъчно е да срав­ните моя Ню Йорк с този на Скор­сезе или Спайк Лий, за да раз­берете. Аз съм склонен да идеализирам всичко. Не показ­вам града и живота в реалис­тична свет­лина. Моят роман­тизъм е начин да виж­дам нещата — очарователен, изненад­ващ и ироничен. Докато реал­ността в най-добрия случай е безиз­разна, а в най-лошия — ужасна.

- Героят ви се казва Гет­сби, цитирате Ортега и Гасет и Дени дьо Руж­мон. Какво означават тези позовавания?

- Фран­сис Скот Фиц­джералд сим­волизира за мен тази златна епоха на джаза. Ортега и Гасет е писал за любовта, която има раз­лични тем­ператури и преминава през едно въз­тор­жено със­тояние, преди да се превърне в автен­тично чув­с­тво. Интересна ми е идеята, че любовта ни раз­тър­сва. За Дени дьо Руж­мон кон­сумираната любов вече не може да бъде роман­тична. Вед­нъж придобита, тя става всекид­невна и тен­ден­цията е да се живее спокойно. Запаз­ването на свежестта и уст­рема, които правят любовта роман­тична, изис­к­ват големи усилия.

- “Всичко е заради секса”, казва един от героите ви. Говорител на вашата мисъл ли е?

- Това е основ­ният елемент. Нещо като диво, “черно движение”. Казано не тол­кова грубо, това е енер­гията, която e в основата на цивилизованите маниери, превър­ната в инс­тинкт да се срещ­нем, да успеем, да бъдем желани. Ашли, приятел­ката на Гет­сби, иска да успее в универ­ситета, защото, в крайна сметка, иска деца, това е ней­ният начин да бъде водена от сек­суал­ния инс­тинкт.

- Но сценарият отделя време, за да изиг­рае сек­суал­ния инс­тинкт и да обърка неговите импулси. Върху този парадокс ли изг­радихте филма?

- Всъщ­ност аз съм много праг­матичен при замисъла. Правя комедии. По щас­т­лива случай­ност, тъй като съм с тъжен и песимис­тичен харак­тер, цялата чер­нота остава отдолу. Просто исках да нап­равя филм в Ню Йорк, филм, в който вали през цялото време. Гет­сби обича дъжда, а Ашли — не. И се оказ­ват раз­делени. 

 

- Със своите грешки, водевилни недоразумения и понякога много въл­нуващи раз­к­рития, не е ли това и комедия за привид­нос­тите?

- Привид­нос­тите често са като май­ката на Гет­сби, която има надут, прес­торен вид, но изобщо не е такава. Работила е, за да се образова и да отг­леда  семейс­т­вото си.

- Можем ли да видим в това противопос­тавяне на вън­ш­ността и реал­ността артис­тичен отговор на медий­ните обвинения?

- Всичко това е грешка. Тя беше изяс­нена преди години и поради някаква причина се появи отново. Един ден ще отк­рият, че са нап­равили грешка. Но като цяло греш­ките не се поп­равят. Така е. Имам къс­мет, че мога да продължа да работя. Току-що завър­ших филм в Испания. Роман­тична комедия на фона на фил­мовия фес­тивал в Сан Себас­тиан, която отдава почит на великите режисьори и великите филми в историята на кинофес­тивалите. 

 

- Почув­с­т­вахте ли се отлъчен?

- Отлъчен? (Смях) Не, не се чув­с­т­вам отлъчен! Това е много малък проб­лем, труд­ности при раз­п­рос­т­ранението. Мисля, че е грешка да не поз­волят на американ­с­ката пуб­лика да види този филм. Жалко, ако е добър. Ако е лош, значи ще има къс­мет! Но зрителите тряб­ваше да имат свободата да преценят. Важ­ното е, че фил­мът излиза в други страни, а аз винаги съм бил добре приет в Европа.

- А актьорите? Нарани ли това, че някои се раз­г­раничиха от вас?

- Актьорите бяха чудесни, докато правехме филма. Наис­тина се забав­лявахме на сним­ките. Но те се страхуват. Социал­ният натиск ги кара да правят грешки. Тимъти Шаламе го обясни. Той беше номиниран за “Оскар”. Каза: “Трябва да нап­равя това, за да остана в над­п­реварата за Оскарите. Това е моят шанс”. Раз­бирам го; той е млад, трябва да гради кариера.

- Социал­ният натиск особено силен ли е днес?

- Винаги има силен социален натиск. Хората са свободни да отс­тъпят или да му се съп­ротив­ляват. 

- Първо беше аферата “Уайн­с­тийн”, сега аферата “Епс­тайн”. Виж­дате ли в това тежко морално бед­с­т­вие?

- Подобен род скан­дални неща винаги са същес­т­вували в социал­ната история на човечес­т­вото… А вес­т­ниците се въл­нуват от всеки нов скан­дал. Това е част от жур­налис­тиката и част от общес­т­вото.

- Има ли според вас нова форма на лов на вещици?

- Има някои прилики с лова на вещици по времето на Мак­кар­тизма. Но според мен днес не е тол­кова сериозно. Аз бях дете и си спом­ням колко ужасяващи и опус­тошителни бяха доносите и хай­ката за “чер­вени”.

 

Превод от френ­ски: Галя Дач­кова, „Гласове”

 

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...