Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Български художници показват творби във Виена

Български художници показват творби във Виена

Български художници показват творби във Виена

Двама плов­див­ски худож­ници ще покажат творби в две отделни изложби във Виена. Град­с­ката художес­т­вена галерия /ГХГ/ в Плов­див, е организатор на събитията.

Двете изложби ще бъдат екс­понирани по покана на Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут “Дом Вит­ген­щайн“ във Виена, ще се отрият на 24 октом­ври.

Пред виен­ска пуб­лика ще бъдат пред­с­тавени 44 произ­ведения на един от най-популярните бъл­гар­ски худож­ници Цанко Лав­ренов (18961978) от фонда на Галерията, както и изб­рани творби на извес­т­ния плов­див­ски живописец Васил Стоев.

Излож­бите са част от кул­тур­ната прог­рама, пос­ветена на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на ЕС през 2018 г., както и пред­с­тавянето на Плов­див като Европейска столица на кул­турата през 2019.

Цанко Лав­ренов е роден в Плов­див през 1896 в семейс­т­вото на Иван и Сил­вина Лав­ренови, с кръщелно име Алек­сан­дър — Стефан. През 1921 и 1922 посещава час­т­ното художес­т­вено училище “Света Анна“ във Виена и Вечерен акт в Академията за приложни изкус­тва. Не получава академично образование, но той неот­к­лонно следва пътя си на худож­ник. Кар­тините на Цанко Лав­ренов ще останат в авс­т­рийс­ката столица до 22 януари 2018.

Васил Стоев е роден през 1950 в Пър­вомай. Завър­шва приложна графика в Национална художес­т­вена академия — София. От пър­вата му изложба през 1981 досега, неговите самос­тоятелни автор­ски изяви са повече от 50. Стилът му е определян като абс­т­рак­тен екс­п­ресионизъм. Носител е на Наг­рада “Плов­див“ за 1999, както и на други прес­тижни отличия в Бъл­гария и Малта. Излож­бата му в БКИ “Дом Витгенщайн“-Виена ще може да се види до 30 ноем­ври.

СН 2 Цанко Лав­ренов „Созопол”, 1962 г.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...