Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Документална изложба за Левски приюти Балабановата къща

Документална изложба за Левски приюти Балабановата къща

Документална изложба за Левски приюти Балабановата къща

Фотодокумен­тал­ната изложба „Всичко, как­вото съм сторил, сторих го за Отечес­т­вото — Васил Лев­ски и градът, който го съз­даде“ се отк­рива в Балабановата къща в Стария Плов­див.

Екс­позицията е дело на Национал­ния музей „Васил Лев­ски“ — Кар­лово и Историчес­кия музей и е пос­ветена на 180-годишнина от рож­дението на Апос­тола.

Пред­с­тавя са всички важни моменти от живота на Апос­тола, род­ното място и семей­ната среда. Включени са оригинал­ните снимки на Васил Лев­ски, на негови близки, на род­ното Кар­лово, свър­зани с революцион­ната му дей­ност, фак­симилета на негови писма, документи на революцион­ната организация и БРЦК, снимки на дейци на Вът­реш­ната революционна организация — Данаил Попов, отец Матей Преоб­ражен­ски, Георги Дан­чов., на БРЦК в Ловеч — Иван Драсов, Димитър Пъш­ков, Марин Поп­луканов, на ръководителите на Бъл­гар­с­кото национал­ноос­вободително движение — Раков­ски, Каравелов, Ботев.

Посочени са лич­нос­тите на най-видните прос­ветители, народни будители от Кар­лово, доп­ринесли за утвър­ж­даването на род­ния град на Васил Лев­ски като един от най-важните кул­турни и прос­ветни цен­т­рове в Бъл­гария от епохата на Въз­раж­дането и в периода след Освобож­дението.

Втората част от излож­бата е пос­ветена на въз­рож­ден­ско Кар­лово — градът, огнище на икономическо процъф­тяване, духовна пробуда и национален подем. Излож­бата ще продължи до 26 август.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...