Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) 95 години от рождението на незабравимия Вячеслав Тихонов

95 години от рождението на незабравимия Вячеслав Тихонов

95 години от рождението на незабравимия Вячеслав Тихонов

Феноменална бе популярността на руския актьор за участието в сериала „17 мига от пролетта“

Навър­шиха се 95 години от рож­дението на любимия на поколения бъл­гар­ски зрители руски актьор Вячес­лав Тихонов.

Той си отиде на 4 декем­ври 2009 г. Но вече бе скъсал със зем­ната слава, тъй като след 2000 г. поетапно избяг­ваше свет­кавиците на фотоапаратите и тв камери. Потъна в своя свят на дачата си в Николинина гора и по цял ден гледаше телевизия и критически преос­мис­ляше старите си роли в киното. Бе добил осан­ката на мъд­рец, на свят старец и напом­няше блажения Осима от шедьовъра на Дос­тоев­ски „Братя Карамазови“. Това написа за него преди години Борис­лав Гър­дев в сайта „Кул­турни новини“.И продължи: „Не поз­навам друг руски актьор, тол­кова популярен и обичан — наричан пос­лед­ният арис­ток­рат и секс­сим­волът на национал­ната кинематог­рафия, и тол­кова чужд на зем­ната слава и суета. Той получи всички въз­можни отличия, за които се бори всеки негов колега в Русия — от народен артист и лауреат на дър­жавни наг­ради до носител на премията на правител­с­т­вото на Рус­ката федерация за принос в областта на кул­турата, дадена му за неговата 80-годишнина. Но истината е, че спечели зас­лужено и категорично всенарод­ната любов на пуб­ликата в своята страна, че бе обичан в цяла Източна Европа, включително и у нас, където е идвал и дори е бил пред­с­тавен на пророчицата Ванга.Роден на 8 фев­руари 1928 г. в Пав­лов­ска посада, Мос­ков­ска област. Тихонов започва кариерата си като студент във ВГИК през 1948 г., играейки в прочутата екранизация на Сер­гей Герасимов „Млада гвар­дия“ Володя Осмухин. Така попада в киното в ръцете на водещ пос­танов­чик, а Инс­титута завър­шва с отличие през 1950 г. в курса на прочутия педагог Борис Бибиков.Филмът свър­зва Тихонов със знаменитата по-късно акт­риса Нона Мор­дюкова. 13-годишната им връзка прик­лючва с раз­вод. Тихонов никога не е обичал да говори за брака си, а Мор­дюкова така и не сключва втори.През 1968 г. Тихонов се жени пов­торно — за преподавател­ката по френ­ски език в Инс­титута за меж­дународни отношения Тамара Ивановна. На след­ващата година им се ражда дъщеря — Аня — изявяваща се като акт­риса и продуцент.Артистът тър­пеливо чака 10 години, докато успехът го споходи в киното. Това се случва през 1958 г. Първо го лан­сира в нет­радицион­ната роля на трак­ториста Мат­вей Морозов в „Това се случи в Пен­ково“ Станис­лав Рос­тоцки, с когото остават най-близки приятели до смъртта му, а след това Вик­тор Ивченко го кани да играе одес­кия мат­рос Вик­тор Райски в своя двусериен конюн­к­турен екшън „Извън­редно произ­шес­т­вие“. И двата филма имат огромен зрител­ски успех, след което към актьора потича вълна от киноп­ред­ложения. При Рос­тоцки се снима в „Майски звезди“ (1959) и „На седем вятъра“ (1962), при Леонид Луков в „Два живота“ (1961), а с Михаил Швей­цер пос­тига след­ващия си гран­диозен успех като мич­ман Панин в едноимен­ния му филм от 1960 г. Снима се и при другия майс­тор на екранизацията — Сам­сон Сам­сонов в глав­ната роля на моряка-анархист Алек­сей в „Оптимис­тична трагедия“ (1963) по пиесата на Всеволод Вишневски.Етап — гор­чив и смятан до смъртта му за талан­т­лив полуус­пех — се явява ролята му на княз Анд­рей Бол­кон­ски в леген­дар­ната вер­сия на Сер­гей Бон­дар­чук на романа на Тол­с­той „Война и мир“, върху която Тихонов работи всеот­дайно и упорито цели четири години — от 1963 до 1967. Самият артист смята, че е непод­ходящ, трав­миран и от отказа на знаменития Олег Стриженов, но благодарение усилията на Бон­дар­чук съз­дава сложен и многоп­ланов образ, носител на типич­ните черти на изявената руска интелиген­ция от началото на 19. век. Тихонов болез­нено се връща в спомените си към своя герой и до пос­ледно смята, че не се е справил удачно, въп­реки народ­ното одоб­рение. Артис­тът изпада в криза, мисли да се отказва от киното, но намесата на Рос­тоцки се оказва нап­раво чудодейна. Той насилва го вкарва в одеж­дите на учителя Мел­ников в „Ще доживеем до понедел­ник“ (1968), за която великолепна изява Тихонов получава през 1970 г. Дър­жав­ната наг­рада на СССР. Така е спасен за киното, продъл­жавайки активно да работи почти до края на живота си. Повечето от фил­мите му са рен­табилни и успешни от финан­сова гледна точка, но той не става милионер. Показва изненад­ващ комедиен талант в „По улицата мък­неха шкаф“ (1978) на Марк Генин и Николай Ковал­ски, фан­тас­тична популяр­ност печели като Щир­лиц в прочутия сериал на Татяна Лиоз­нова „17 мига от пролетта“ (1973), много се харесва и като Вик­тор Кримов в „Човекът от другата страна“ (1971) на Юрий Егоров, прек­рас­ният професионалист, пад­нал ненужна жер­тва на Граж­дан­с­ката война. На военна тема са пос­ветени още две негови прочути роли — Николай Стрел­цов в епопеята на Бон­дар­чук „Те се сражаваха за родината“ (1975) и пол­ков­ник Млин­ски в трилогията на Игор Гос­тев „Фронт без флан­гове“ (19741982). С Гос­тев ще снима и слабата политическа кримка „Европейска история“ (1984), в която се под­визава като политичес­кия наб­людател Петер Лосер, а истин­ско твор­ческо удов­лет­ворение получава от след­ващите си проекти със Станис­лав Рос­тоцки — „Белият Бим Чер­ното ухо“ (1978), изявяващ се непод­ражаемо като писателя Иван Иванович и в пос­ветения на твор­чес­т­вото му „Професия киноак­тьор“ (1979).Перестройката Тихонов пос­рещна в образа на сек­ретаря на Обкома на пар­тията Дмирий Плот­ников в актуал­ната тогава драма на Валерий Гурянов „Апелация“ (1987).Вячеслав Тихонов е приз­ван да прави изящни в своето съвър­шен­с­тво превъп­лъщения в поредица от екранизации на отечес­т­вената класика, в които учас­тва — „Егор Боличов и другите“ (1971) на Сер­гей Соловьов, поп Пав­лин, „Да убиеш дракон“ (1988) на Марк Захаров, архиварят Шар­леман, “Бесове“ (1992) на Игор Талан­кин, отец Тихон, „Булевар­ден роман“ (1995) на Василий Панин, Станис­лав Кан­дин­ски, „Мил приятел от отдавна заб­равени години“ (1996) на Сам­сон Сам­сонов, Фьодор Фьодорович, без да пропус­каме учас­тието му в радиод­раматизацията на Алек­сей Баталов в “Дуел “(1977) и лебедовата му песен като Доб­рия човек с нимб на главата в опуса на Елдар Рязанов „Андер­сен. Живот без любов“ (2006).Драматичният му талант блясва в камер­ната творба „Бер­лин­ски екс­п­рес“ (2002) на Рав­шан Откиров, в която е дип­ломатът от кариерата Геор­гий Астахов. Той придава прес­тиж на злобод­нев­ния трилър „Кодекс на без­чес­тието“ (1993) на Всеволод Шилов­ски, в която е финан­совият инс­пек­тор Чугунов, убит от зад­г­ранич­ната съвет­ска номен­к­латура за замитане следите от финан­совите й прес­тъп­ления в самия край на СССР през 1991 г. Изк­лючител­ния си талант на майс­тор на цен­т­рал­ните изяви Тихонов демон­с­т­рира в мелод­рамата „Любов с привилегии“ (1989) на Владимир Кучин­ски, в която изг­ражда образа на прочутия номен­к­латур­чик Кон­с­тан­тин Гав­рилович Кожемякин, „нещо като Косигин и Риж­ков“, който на финала, раз­деляйки се със своята любима, произ­нася пророчес­ките думи: „Как­вото и да стане, където и да отидете няма да се отър­вете от нас!“Най-добрата си роля в пос­тъсъвет­с­кото кино Тихонов изг­ражда през 1998 г. в „Съчинение за Деня на победата“ на Сер­гей Урсуляк, руска вер­сия на „Телма и Луиз“, горчиво-сатирична мелод­рама за съд­бата на четирима приятели фрон­товаци, водещи непот­ребно същес­т­вуване в епохата на дивия елцинов капитализъм, които все пак имат сили да си помагат и да се опъл­чат на сис­темата, отв­личайки самолет!Незабравим е Тихонов като слепият евреин Лев Мар­гулис, прис­тиг­нал в Мос­ква от САЩ, една кон­гениална изява, напом­няща по своя елмазен блясък за неговия Стрел­цов от „Те се сражаваха за родината“ (1975).За пос­ледно видях живия Тихонов в тв филм на дъщеря му „Вячес­лав Тихонов — живот и миг­новения“ (2008), пос­ветен на житейс­кия и твор­чес­кия му път, във връзка с осемедесет­годиш­ния му юбилей. Странейки елеган­тно от импозан­т­ния повод, артис­тът меко и ненат­рап­чиво ни въведе в своя интимен свят, споделяйки лични и креативни тревоги. Наис­тина имаше облика на мъд­рец и светец, тръг­нал на дълго пътешес­т­вие към Истината и обър­нал гръб на зем­ната суета.След като е нас­танен в Цен­т­рал­ната клинична бол­ница на 28 ноем­ври 2009 г., на Тихонов е нап­равена сър­дечна операция на 3 декем­ври. Всичко протича нор­мално и хирур­зите се надяват за стабилизиране на прочутия им клиент, но на след­ващия ден той умира.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие