Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложбата „Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата“ се откри в галерия „Средец”

Изложбата „Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата“ се откри в галерия „Средец”

Едни от най-новите документи, отк­рити в Осман­с­кия архив в Истан­бул за Васил Лев­ски и Ангел Кън­чев, са показани в излож­бата „Бун­тът на духа — основна сила по пътя към свободата“, отк­рита на 2 фев­руари в галерия „Средец“.

Фотодокумен­тал­ната изложба е част от национал­ната прог­рама, с която се отбеляз­ват 150 години от гибелта на Апос­тола на свободата Васил Лев­ски. Екс­позицията пред­с­тавя раз­витието на бъл­гар­с­кото национал­ноос­вободително движение от 1861 г. с изявите на Георги Раков­ски до смъртта на Васил Лев­ски през 1873 г.

Авторите включ­ват в общия порив за извоюване на Освобож­дението, както радикал­ните революционни организации като БРЦК и ВРО, така и „другите“, както често ги наричаме, също имащи за цел прос­перитета и освобож­дението на бъл­гарите, но по пътя на раз­витието и еволюцията. В този план в излож­бата присъс­т­ват и „Доб­родетел­ната дружина“, и Тай­ният цен­т­рален бъл­гар­ски комитет (ТЦБК), както и други организации със своите ръководители, печатни органи, прог­рамни документи. Акцент са още Общото съб­рание на БРЦК в Букурещ и смъртта на Ангел Кън­чев на прис­танището в Русе.

Излож­бата включва снимки на Васил Лев­ски, изведени на самос­тоятелни пана, снимки на негови спод­виж­ници, документи на БРЦК и ВРО, тек­с­тове из писма на Апос­тола, паметни места, свър­зани с дей­ността му. Проек­тът е реализиран от Национален музей „Васил Лев­ски“ в пар­т­ньор­с­тво с фон­дация „Васил Лев­ски“ и Регионална биб­лиотека „Любен Каравелов“ — Русе.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие