Археолози са откриха четири нови стаи в къща в Помпей

Археолози са откриха четири нови стаи в къща в Помпей

Мяс­тото е пълно с чинии, амфори и други изпол­з­вани в ежед­невието пред­мети — те показ­ват живота на сред­ната класа в момента на изриг­ването на вул­кана Везувий, унищожил града през 79 г., предадоха Рой­терс и Асошией­тед прес.

Останки от купи, отворен сан­дък, легло и други вещи са намерени в сграда, отк­рита преди време, обявиха от управата на археологичес­кия парк в Пом­пей.

Някои от обек­тите са по-ценни от други — пред­мети, изработени от бронз и стъкло са редом до изпол­з­ванитe в ежед­невието вещи.

“Голяма част от населението в Рим­с­ката империя са били хора, които с пот на чело са се сдобивали с насъщ­ния, но са искали да повишат социал­ния си статус“, казва дирек­торът на парка Габ­риел Цух­т­ригел.

Археолозите са нап­равили гип­сови отливки, за да въз­п­роиз­ведат някои от пред­метите в Пом­пей, един от основ­ните турис­тически обекти в Италия, намиращ се в близост до съв­ремен­ния град Неапол.

Останалата част от къщата, отк­рита през 2018 г., включва двор, украсен с фрески на рас­тения, птици и сцени от лов, както и ниша, пос­ветена на боговете, смятани за пазители на дома.

“Соб­с­т­вениците са можели да украсят двора, в който се намира кът­чето, пос­ветено на боговете, както и кладенеца, но явно не са им дос­татъчно пари за всички стаи“, добави Цух­т­ригел. “Не знаем кой е живял тук, но хубавият живот, изоб­разен в двора, вероятно е по-скоро стремеж откол­кото ежед­невна реал­ност.“

Пепел и лава от изриг­ването на вул­кана Везувий зат­руп­ват Пом­пей през 79 г. Древ­ният град е преот­к­рит през 16-и век. Археолозите продъл­жават да намират там изк­лючителни обекти.