Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Славейковите празници в Трявна са наситени с концерти, изложби и литературни четения

Четирид­нев­ната прог­рама на национал­ните Славей­кови праз­ници в Трявна, които започ­наха на 10 юни, е изпъс­т­рена с кул­турни събития — класически и фол­к­лорни кон­церти, художес­т­вени изложби, премиери на книги, литературни четения, базари на издател­с­тва. Официал­ното отк­риване бе на площад “Капитан Дядо Никола“. Зрителите се рад­ваха и на фол­к­лорен спек­такъл на Капан­с­кия ансам­бъл от Раз­г­рад.

Днес от 16.00 ч в музея “Старото школо“ е пред­с­тавянето на книгата на проф. Вера Бонева — “Архивът на Петко Р. Славей­ков: Ръкописно нас­лед­с­тво“, издадена по проекта “Инфор­мационен пор­тал за архивно-документално нас­лед­с­тво на Бъл­гар­с­кото въз­раж­дане. В галерия “Гъбен­ски“ е отк­риването на изложба на дарител­с­кия фонд “13 века Бъл­гария“ и Национал­ния…

Прочети още…

Софийски фестивал на музикалния театър започва на 25 юни

От 25 юни до 10 юли ще продължи Софийс­кият фес­тивал на музикал­ния театър. Отк­риването е с концерта-спектакъл “Една вечер с хитовете на Бродуей“ с популярни мелодии от “Кабаре“, “Котки“, “Чикаго“, “Фан­томът на операта“, “Мис Сай­гон“, “Сън­сет булевард“, “Исус Хрис­тос супер­з­везда“, “Магьос­никът от Оз“. Голяма част от тях са пос­тавени за първи път на сцената на Оперетата.На 26 юни се играе мюзикъла “Клетниците“на Софийс­ката опера. На 27 юни гос­тува Дър­жав­ната опера Стара Загора с три балетни…

Прочети още…

Изложба на Андрей Лекарски

В новата си изложба Анд­рей Лекар­ски черпи вдъх­новение от класиците на изоб­разител­ното изкуство.Тя е в харак­тер­ния за автора хипер­реализъм. Артис­тич­ните преп­ратки на худож­ника са към любими худож­ници и творби. Визуал­ната провокация се движи в много посоки. Запазен знак за Анд­рей Лекар­ски е ком­пилацията от реал­ности, в която често присъс­т­ват членове на семейс­т­вото и любимите му автомобили и мотоцик­лети. Автобиог­рафич­ните моменти са умело втъкани в интер­п­ретацията на шедьоври на изоб­разител­ното…

Прочети още…

Графична изложба на Иван Нинов - „Форма на свобода“

Самос­тоятелна изложба на графика Иван Нинов започна в Музей-галерия “Анел“. Пуб­ликата се докосва до твор­бите на един изк­лючителен график с изтън­чена естетика, която съживява пред­метите, придавайки им душа. Това е втора изложба на автора в рам­ките на година след големия интерес през есента на 2020 г. Иван Нинов съз­дава една раз­лична гледна точка на диалогизиране между “живата и мър­т­вата природа“, както самият той назовава посоките в кар­тините си. Излож­бата продъл­жава до 21 юни. “Форма на…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие