Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Изборите в Русия бяха честни и протекоха изключително спокойно

Изборите в Русия бяха честни и протекоха изключително спокойно

Изборите в Русия бяха честни и протекоха изключително спокойно

В нощта след вота президентът Владимир Путин протегна ръка за диалог към Запада

Проф. Свет­лана Шарен­кова, пред­седател на Форум „България-Русия“, меж­дународен наб­людател на провелите се на 18 март президен­т­ски избори в РФ

- Една от най-актуалните тези теми тези дни е свърза с Русия. Изборите, които преминаха само преди ден, Свет­лана Шарен­кова е при нас, като пред­седател на Форум „Бъл­гария — Русия“ но е била меж­дународен наб­людател, къде точно. Добро утро.

- В род­ния град на Владимир Путин Санкт Петер­бург, по покана на Дър­жав­ната дума на пред­седателя на Думата Вячес­лав Володин и със специална акредитация от Цен­т­рал­ната избирателна комисия на Русия. Бях с група от 7 френ­ски наб­людатели — сенатори и депутати от пар­ламента с един руски прид­ружаващ и ние обикаляхме повече от 10 избирателни учас­тъка в Санкт Петер­бург, предимно — в цен­търа. Мога да Ви кажа, изборите протекоха изк­лючително спокойно и ние минавайки от сек­ция в сек­ция виж­дахме как се покачва избирател­ната актив­ност. Ако сут­ринта към 10 ч. беше около 10 % вече следобед беше към 40.

- Имаше ли допъл­нително активизиране на хората, специално за да гласуват. Да има мобилизация

- Имаше мобилизация, но тя беше доб­роволна мобилизация. Хората сами се организираха със семейс­тва, с приятели. Децата заедно са родителите си бяха на изборите. За първи път от години виж­дам как хората отиват с абсолютно желание, чакаха на опашки. Това за мен беше много учуд­ващо. От години това в Бъл­гария не сме го виж­дали.

- Отиват с желание, чакат на опашки, това обаче не граничили с нещо друго. Затова, че всичко е наг­ласено, поне такива инфор­мации дос­тигат и до Бъл­гария. Така изг­леж­дат нещата. 76 % (избор­ният резул­тат на Владимир Путин — бел. ред.) не са ли прекалени много.

- В какъв смисъл?! А ако бяха 56 %, щяха да кажат наб­людателите, че са малко. Сега пък са 76 % са им много. Според мен общес­т­вото в Русия е активно, беше ангажирано с тези избори.

Аз бях там 34 дни преди избор­ния ден и видях, гледах всички медии, а там има и много опозиционни медии. Всички кан­дидати имаха равни права да агитират за своите прог­рами и плат­форми

- Приемате ли изводи на Асен Агов (бивш дирек­тор на БНТ и депутат от СДС и ДСБ — бел. ред.), че това не са избори по този начин, а са наг­ласени…

- Не, това са абсур­дни и тен­ден­циозни твър­дения според мен. За раз­лика от него аз бях там и мога да кажа, че дейс­т­вително организацията беше много добра, за раз­лика нап­ример от предиш­ните избори (2012 г. — бел. ред.), когато имаше голям хаос, имаше подоз­рения в под­п­равени бюлетини. Взели са си поука от цялата тази история. Имаше много положителни промени в избор­ния им кодекс. Даде се и въз­мож­ност да се отпишеш месец преди вота от сек­цията по мес­тожив­меене и да гласуваш по мес­торабота.

- А това даваше ли пред­пос­тавки, да отидеш да гласуваш на няколко места. Да се отпишеш от едното и запишеш на друго

- Не. Бяха взети нуж­ните мерки — и законодателни и организационни. Всеки избирателен учас­тък имаше по минимум 3 камери, който предаваха он лайн, ние го видяхме на соб­с­т­вените си смар­т­фони. Във всеки избирателен учас­тък имаше пред­с­тавител, наб­людател от името на всеки от кан­дидатите. Така че много хора бяха ангажирани в този избирателен процес.

- Имаше ли реална опозиция на Владимир Путин на тези избори.

- Имаше реална опозиция.

- Беше отс­т­ранен основ­ният опонент (визира се осъденият за криминално прес­тъп­ление опозиционер Алек­сей Навални — бел. ред.) и тогава дали всички останали са били дос­татъчно?

- Основ­ния опонент знаеше много добре, че няма да може да се яви на изборите, защото е осъден. Той поз­нава законодател­с­т­вото. Беше отс­т­ранен по закон, но неговият призив за бой­кот изобщо не сработи, което показва точно колко е тежестта на този опонент в общес­т­вото. И може би това е свър­зано с психологията на рус­наците, много се говори за това. Анализатори от всички гледни точки това го говориха, че включително и вън­ш­ния, меж­дународ­ния натиск на Запада е изиг­рал не отс­лаб­ваща, а мобилизираща роля за изборите в Русия.

- Скан­далът със Сер­гей Скрипал мобилизиращ вън­шен натиск ли беше. Замесена ли е Русия, според Вас?

- Целта очевидно беше вън­шен натиск. Но на обик­новените рус­наци им е нераз­бираемо обвинението, което няма абсолютно никакви реални доказател­с­тва и до ден днешен, няма никаква кон­к­ретна инфор­мация. Великоб­ритания обвинява, но не дава никакви доказател­с­тва. Вчера докол­кото раз­б­рах вън­ш­ния минис­тър на Великоб­ритания се е обър­нал към Русия, че Лон­дон е готов съв­мес­тно да проведат раз­с­лед­ването. Това е стъпка към нор­мал­ността. Трябва да се проведе такова общо раз­с­лед­ване, да се даде въз­мож­ност на ООН, на Комисията по химически оръжия да си свър­шат работата. Изобщо да има независима екс­пер­тиза. А не да се сипят общи фрази и пропаган­дни обвинения в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво.

- Добре, но ние раз­г­ледахме всички въз­можни варианти и сега кой би имал интерес от подобно убийс­тво от това правител­с­тво?

- Най-малко би имала интерес Русия и лично Путин.

- Да, но раз­бираме че за Путин това е добре защото мобилизира неговите хора дори и в чуж­бина.

- Не. Мобилизацията и вън­ш­ният натиск, който идва от Запада към Русия, са вече от няколко години. Сан­к­циите, който продъл­жават неп­рекъс­нато да се затягат и въп­реки многото разумни гласове, за това, че трябва да отпад­нат, които все по-често се чуват в Европа, включително и тук в Бъл­гария. Сан­к­циите и раз­маханият пръст не са пътят за решаването на меж­дународ­ните проб­леми и раз­личия. А Западът трябва да раз­бере, че именно Русия е най-важният съюз­ник в бор­бата с тероризма.

- Добре, но раз­бираме че рус­ките дип­ломати, ще трябва да се вър­нат в Русия

- Ами както раз­бираме и анг­лийски дип­ломати, ще трябва да се вър­нат от Мос­ква в Лон­дон. това е рецип­рочно в дип­ломацията винаги има огледални отговори.

- Доколко му беше важно и много важно ли му беше на Путин да пос­тигне тол­кова висок резул­тат?

- Аз мисля, че самите учас­т­ници в изборите бяха учудени от тази висока актив­ност, от явяването на граж­даните на изборите и според мен, Путин е вече във висините по отношение на доверието на граж­даните. Той има 50 +1 от вота на всич­ките имащи право на глас, не само от всички излезли на изборите, от всички които имат право на глас. А иначе наис­тина в Русия има дос­татъчно опозиционни пар­тии и медии, на които никой не пречи да изразяват мнението си, да критикуват.

- Но хората, които са от страната на критиката каз­ват това граничи с дик­татура.

- Защо дик­татура, когато хората избират Путин при абсолютно свободни условия. Аз не видях по улиците полиция, не видях армия, не видях — за раз­лика от преди 7 години — демон­с­т­рации и протести в цен­търа на Мос­ква.

- Отново опозицията в Русия казва, че ако резул­татът бъде много висок и режимът ще бъде още по-строг още по суров от сега. От тук нататък какъв Путин ще виж­даме. И вчера комен­тирахме за раз­лика от 1999 сега вече това е съв­сем раз­личен Путин, съв­сем раз­личен човек.

- Той самия го каза: „Всичко тече, всичко се променя“, когато го попитаха, какъв Путин ще видим. Аз лично видях един много диалогичен Путин във вечерта на изборите. Раз­бира се, под емоцията на този изборен ден и огром­ното доверие, което народът му гласува. Той протегна ръка към Запад, включително и към Анг­лия. За мен най-силното му изказ­ване беше свър­зано с Украйна. Той каза: „Въп­реки, че това е безоб­разие, украин­ците не поз­волиха на рус­ките граж­дани да гласуват за своя президент, ние няма да пред­п­риемаме абсолютни никакви дейс­т­вия срещу Украйна, защото Украйна и украин­ците са наш брат­ски народ и дър­жава“.

Интер­вюто е на БиТиВи

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие