Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Кирил Добрев: 700 000 души искат смяната на ръководството на БСП

Кирил Добрев: 700 000 души искат смяната на ръководството на БСП

Избирателят не приема партията да бъде балансьор, а я иска управляваща или първа опозиционна сила, смята членът на Националния съвет на партията

- Започва или завър­шва чер­вената пар­тия своята предиз­борна кам­пания с всички скан­дали, които я тресат, г-н Доб­рев? — Като управ­ляваш скан­дално една организация, нор­мално е да имаш съп­ротива. Когато самият каз­ваш, че се зареж­даш от скан­далите и това те води до нови, и нови битки, нор­мално е да има някаква реак­ция. Всъщ­ност БСП не е готова за старта на кам­панията и причините са в политичес­кото поведение на ръковод­с­т­вото. Когато пос­лед­ната година си скачал политическа маса на политическа маса. Бил си заедно с ПП и „Демок­ратична Бъл­гария“, после си поф­лир­тувал малко с ГЕРБ и ДПС, то това страшно демотивира твоя избирател. — Знаете в каква ситуация се намира страната. Страната е по-важна. Може там да се намерят оправ­дания на това, че Кор­нелия Нинова учас­тва в коалиция с ПП и ДБ, взе третия ман­дат от президента. — Тя ходи през месец за ман­датите. Всъщ­ност Нинова и ръковод­с­т­вото трябва да раз­берат едно нещо — избирателят на БСП като балан­сьор, а като основен играч. Когато ти я принизиш до положението на сер­витьор, няма как да ти гласуват това доверие. Хората, които гласуват за БСП, я искат силна — или управ­ляваща, или основна опозиционна пар­тия, а не някакъв пос­ред­с­т­вен политически елемент. Оттам се стига до загубата на елек­торат. — Притес­ненията за сменени делегати на кон­г­реса, дой­доха от вас и Кос­тадин Пас­калев. Може ли да разяс­ните казуса? — Отс­т­ранени са между 60 и 70 делегати. Точ­ният брой ще бъде раз­б­ран в петък, защото повечето от тях нямат инфор­мация, че са сменени. Тръг­ват си по причини, че не са сим­патични на Нинова или Гуцанов. Да ви кажа, че в Плов­див е сменено ръковод­с­т­вото на пар­тията, но това не означава, че трябва да бъдат сменени делегатите. Трий­сет делегати са сменени само от Плов­див. Смяната на ръковод­с­т­вото не води до фун­к­ционал­ната смяна на делегатите. Те са с четиригодишен ман­дат. Освен Плов­див, в същата хипотеза са Симеонов­г­рад и Хар­манли. Делегатите там са отс­т­ранени, защото, когато Нинова отишла в двата града не й отворили клуба. Там е обявено раз­пус­кане на организациите. Ето, това се случва сега в БСП. Всеки, който има раз­лично мнение, е отс­т­ранен. На същия прин­цип е отс­т­ранен бив­шият облас­тен пред­седател в Силис­тра, сегаш­ният зам.- облас­тен — защото били хора на Румен Радев. Така не се прави политика. — Вие какво целите като опозиция в БСП? — Само едно нещо — да си запазим пар­тията. Да върна онази сила и надежда, която имаха стотици хиляди членове на БСП. Дори не ме интересуват тол­кова пред­с­тоящите избори, кол­кото един­с­т­вото и силата на пар­тията. Тя ще преживее тези избори и ще дой­дат нови. Но за хората от ръковод­с­т­вото на пар­тията тези избори са фатални. Ако те не успеят да останат във властта по някакъв начин, закачени някъде, просто си отива. — Колко души искате това? Дали не сте единици? — Смяната на това ръковод­с­тво я искат 700 хиляди избиратели. Когато бяхме заедно, правехме по 900950 хиляди гласа. Когато тя (Нинова — бел. ред.) остана сама с шепа пок­лон­ници, защото ние имаме лидер монарх, резул­татите спад­наха на 200 хил. гласа. Спокойно мога да кажа, че 700 хиляди души, които спряха да гласуват за БСП, искат промяна на политиката и промяна на ръковод­с­т­вото. — Може би на тези избори ще се върне част от хората, защото ще има хар­тиена бюлетина? — Ние нямаме проб­лем с хар­тиената бюлетина. Ние имаме проб­лем с политиката, която води пар­тията. Ако каз­ваме, че водим добра социална политика за 2 милиона пен­сионери, защо за нас гласуват само 50 или 100 хиляди такива? Мога да се обзаложа, че на тези избори ще имаме по-нисък процент от предиш­ните, именно заради завоя, който нап­равихме към ГЕРБ и ДПС. Заради начина, по който се прег­ръщахме с едните, които бяха уж промяната, за това как си зарязахме, забихме им нож в гърба и се обър­нахме към старите, с онзи модел, с който се борихме пос­лед­ните 12 години. — Но обвиненията са, че именно опозиционерите в БСП целят това нещо, да си сменят лидера след изборите. — Най-добре е Нинова да си остане, ако ще правим коалиция с БСП и ГЕРБ. Тя вече пос­тави началото. Заедно с тях гласува за пред­седател на Народ­ното съб­рание, заедно гласуваха за хар­тиената бюлетина. Дори нап­равиха среща, на която казаха, че сега не може (да се нап­рави коалиция — бел. ред.), но ще тър­сим варианти на след­ващите избори за бъдем заедно в името на Бъл­гария, вие да не мис­лите, че в името на нещо друго. Не искам да комен­тирам такива хора. — Опозицията в БСП как си пред­с­тавя пар­тията след изборите? Кои са опонен­тите ви и с кои бихте искали да работите? — За да може да се отговори на тези въп­роси, пар­тията трябва да е първа политическа сила. Тогава може да избираш. Иначе си в ролята на избирания. Ролята на балан­сьор не е за БСП, особено с учас­тието на политически физиономии вътре. Ти може да под­к­репиш едно управ­ление, за да има нап­ример бюджет. Но не можеш да учас­т­ваш в него като пета сила, защото виж­дате къде са сега Волен Сидеров, Валери Симеонов, Красимир Каракачанов. Всички, които в ролята на петия, носят чан­тата на пър­вите отидоха в историята. Избирателите не харес­ват асис­тен­тите, харес­ват лидерите. Нинова се превърна в асис­тен­тка — ту на единия, ту на другия. — Т. е. пред­почитате при всички случаи, БСП да е опозиция след изборите? — Ако БСП не е първа политическа сила, тя не бива да учас­тва в управ­ление. Тя може да под­к­репя определени политики, но не бива да се включва с физиономиите и политиките си в него. И така, докато не спечелиш отново доверието на хората. — Другата логика е, че така ще предадете избирателите си, защото как иначе ще прокарате определени социални политики? — Това е логиката, че 26 (депутата — бел.ред.) е повече от 80. Ти пред­лагаш своята социална политика и я защитаваш, но ако Народ­ното съб­рание я отх­върли, ти искаш на след­ващите избори повече доверие, за да я изпъл­ниш. Иначе губиш политически образ, защото по-големия винаги има повече ефирно време, повече въз­мож­ности да обясни какво е нап­равил. — На пред­с­тоящия кон­г­рес има ли процедурни хватки, за да вкарате в днев­ния ред смяна на лидера? — Припом­ням, че кон­г­ресът е вър­ховен ръководен орган на пар­тията. Ако той реши, че трябва да има такава точка, той винаги може да я вкара. Преб­рояването на силите пред­с­тои в събота. Такава точка ще бъде пред­ложена. Освен, че са сменяни делегати, са сменени и абсолютно всички преб­роители в залата. И това са хора, които са верни към сегаш­ното ръковод­с­тво, за да могат да броят правилно. Като сменим делегатите, да може да ги броим правилно. Опозицията не е тол­кова силна. Апропо, „вът­решна опозиция“ го измисли Нинова, за да има обяс­нения и винов­ници за соб­с­т­вените си провали. — Не е ли странно вашето поведение с този ваш ход с Кос­тадин Пас­калев и обединението на лявото? — Всичко това е резул­тата от десет­ките, да не кажа, стотици срещи, които съм имал с фун­к­ционери на пар­тията. Избирателите ни искат заедно. Искат ни всички заедно. В дясно върви кон­солидация, за да се атакува пър­вото място. Докато в вляво върви раз­пар­четос­ване, за да има повече свободни избиратели, които някой да краде. Ляво обединение може да има един­с­т­вено и само с БСП. Ако трябва да се пред­с­тавим пред общес­т­вото, първо трябва да си прос­тим помежду си. — Какво се опит­вате са правите с Пас­калев? Да нап­равете някакво ляво обединение, което да вземе гласове от БСП. Това не е ли предател­ско поведение? — Опит­ваме се да вземем краж­бата на леви избиратели. Първо никога няма да напусна БСП, ще остана в БСП и ще гласувам за БСП. Учас­тие в леви листи няма да имам. Но смятам, че запаз­ването на левия избирател и елек­торат е от ключова важ­ност. От предаването „12+3″ на БНР Заг­лавието и под­заг­лавието са на ЗЕМЯ (Със сък­ращения)

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие