Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Монополярният свят вече престава да съществува, САЩ губят своята хегемония

Монополярният свят вече престава да съществува, САЩ губят своята хегемония

Монополярният свят вече престава да съществува, САЩ губят своята хегемония

ГЕРБ ще бъде първа сила, има сериозен шанс „Възраждане“ да са втори

В САЩ бяха отг­ледани политичес­ките елити, които сега са на власт в Европа. И те след­ват американ­с­ките интереси

Проф. Николай Витанов, математик и анализатор

Може ли, чрез математически модели да се прог­нозират събития, свър­зани с общес­т­вени процеси, с политика, да се прог­нозира вой­ната в Украйна и пр.? Раз­бира се, че може. Вед­нага давам един пример. Два месеца преди пос­лед­ните избори нап­равих прог­ноза, че елемен­тът К. ще пос­т­рои кула от 10%. Кос­тадинов и „Въз­раж­дане“ взеха 10,07%. Правител­с­тво можеше да има, ако пар­тиите бяха успели да скочат анг­лийс­ката летва. Имам пред­вид това, което е станало през Втората световна война, когато Чър­чил взема лидера на Лей­бърис­т­ката пар­тия Клемент Атли за зам.-министър пред­седател. След като Хит­лер прев­зема Фран­ция и става ясно, че след­ващата страна е Великоб­ритания, Чър­чил решава да приложи старата анг­лийска так­тика — обединение на нацията. Правител­с­тво у нас можеше да има, ако ГЕРБ и ПП раз­бираха анг­лийс­ката так­тика. Тъй като не сме Анг­лия, а сме на Бал­каните все още не можем да скочим анг­лийс­ката летва.

Всъщ­ност ГЕРБ прес­кочиха анг­лийс­ката летва, ПП и ДБ не можаха. Изборите, които идват, може отново да не доведат до със­тавяне на кабинет. ПП и ДБ ще се обединяват, считат, че ако нап­равят кабинет с ГЕРБ, това ще отд­ръпне елек­торат за кмет­с­ките избори. Много е важно да се управ­лява. Една пар­тия трябва да управ­лява, а не да си прави сметки, че след N-избори ще дойде пак на власт. Видяхме, че около шест гласа не стиг­наха, за да мине кабинетът „Габ­ров­ски“. Сега с хар­тиената бюлетина тези шест гласа ще се намерят. Така че след изборите през април ще има мнозин­с­тво за правител­с­тво. Но дали ще се нап­рави правител­с­тво е друг въп­рос. Но има и един такъв момент — обик­новено, когато някой в бъл­гар­с­ката политика се обединява с друг, губи гласове. Поради факта, че на периферията никога не й харесва обединението. Периферията винаги се отд­ръпва. Така че ходът на ПП и ДБ да се обединят за изборите, за да станат първа политическа сила, по-скоро няма сполучи. Освен това, ако „Въз­раж­дане“ стане втора политическа сила, и ако пър­вият ман­дат не успее, ще се получи отново интересна ситуация.

Смятате, че „Въз­раж­дане“ ще стане втора политическа сила ли? „Въз­раж­дане“ има всички шан­сове да повиши своя резул­тат от пос­лед­ните избори с 34%. Първа политическа сила няма да стане засега, няма да успее да измести ГЕРБ, но съв­сем реално може да стане втора политическа сила. Очаква се гласовете за „Въз­раж­дане“ да се повишат. А сумар­ният резул­тат от пос­лед­ните избори на ПП и ДБ е по-вероятно да намалее именно заради обединението им.

Като един умен човек, математик и физик, как преценявате знанията по дър­жавно управ­ление на мом­четата от Хар­вард? Дър­жавно управ­ление в САЩ се учи в Йейл. Не се учи в Хар­вард. В Хар­вард се учи как да управ­ляваш американ­с­ката икономика. Как да управ­ляваш икономика като бъл­гар­с­ката в със­тоянието, в което се намира, също не се учи в Хар­вард. Ако искате да спасите икономиката, трябва да отидете в Масачузет­с­кия тех­нологичен инс­титут, ако искате да я досъсипете, отивате в Чикаго да учите икономика. Затова правилно Ви изг­лежда ситуацията у нас, сетивата Ви са добри. Дали ще управ­ляваш добре зависи от това какви съвет­ници имаш. И колко ги слушаш. Ако си наз­начиш добри съвет­ници и ги слушаш, дори да нямаш опит, ще управ­ляваш добре. Нищо ново не каз­вам, това е старо китайско правило. Най-лошата ком­бинация е, ако нямаш опит и съвет­ниците ти са лоши. Това се случи с кабинета „Пет­ков“.

Беше ли хаотизирана страната ни нарочно през ПП, за да се вземат набързо някои непопулярни решения за дър­жавата ни, които бук­вално са в ущърб. Това е така. Американ­с­ката тех­нология включва и съз­даване на хаос в дър­жавите с цел отс­лаб­ване на властта и реализиране на американ­с­ките интереси. Още през 2020 г., когато започ­наха събитията бях попитан какво ще стане и казах, че ще нас­тане хаос. Защото можехме да видим какво се случи в Румъния. Там стана същото. Става дума за една и съща тех­нология, прилагана в раз­лич­ните дър­жави. Нав­сякъде има извес­тна национална специфика, но тех­нологията е една и съща. И тя води до един и същи резул­тат — отс­лаб­ване на национал­ното правител­с­тво за прокар­ване на вън­шни интереси. Но вижте, щом тази тех­нология може да работи, те ще я прилагат. Друг е въп­росът как се прилага, кой я прилага, защо и дали стават грешки и пр. Защото виж­даме, че тази инвес­тиция се оказа с твърде крат­кос­рочен резул­тат. И сега вече започ­ват разни врътки за обединение. Американ­ците прек­расно раз­бират, че този проект намалява. Няколко години ще върви надолу, ще опит­ват да го съживяват, а през това време Кос­тадин ще бъде с 15%. Което е голям неус­пех за американ­с­ката политика у нас.

Някои хора силно Ви критикуват, че правите мониторинг на вой­ната в Украйна, защото считат, че оцен­ките Ви са плод на емоция, а не на реални научни методи за прог­нози. Няма никакви емоции. Аз съм човек без емоции в такъв план. Нап­ротив срещу мен се леят емоции. Има математическа и научна методология, която се прилага при анализ на сложни сис­теми, включително на военни сис­теми. И тази методология се изпол­зва във всички големи генерални щабове на света — американ­с­кия, рус­кия, гер­ман­с­кия, френ­с­кия и пр. Тези щабове имат повече инфор­мация и по-големи въз­мож­ности за ком­пютърни симулации, но методологията е една и съща. Понякога дори в медиите се появяват съоб­щения за това. Нап­ример украин­ците се хвалят, че някаква тяхна атака е била 1617 пъти симулирана от американ­с­кия генерален щаб с цел да се прецени коя е най-добрата посока, как да се случи, къде ще бъде с най-малко жер­тви и др. Такива методи се изпол­з­ват. А това, че са непоз­нати у нас, това говори лошо за нас.

Широката общес­т­веност не е запоз­ната, затова Ви питам, за да разяс­ните на какво се основават Вашите прог­нози. Изк­лючително много се изпол­зва математика при планиране и водене на военни дейс­т­вия. Не тук, в Бъл­гария, но големите дър­жави изпол­з­ват такава методология. Никой не хвърля милионна армия без да нап­рави пред­варително планиране, математически симулации на това какво ще стане, колко оръжия ще са необ­ходими, изобщо цялата логис­тика трябва да се планира. Това всичко е математика, много математика. Логис­тиката е една мрежа от пътища, по която оръжието трябва да се закара от т. А до т. Б, да се изчис­лят раз­ходите, по-добрите мар­ш­рути, опас­нос­тите и пр. И сядат едни хора в генерал­ните щабове и започ­ват да изчис­ляват. Симулират варианти, за да пос­тиг­нат и да изберат най-добрия вариант. Аз чак такива въз­мож­ности нямам, но поз­навам основ­ните прин­ципи и имам дос­татъчно знания, които ми поз­воляват да правя прог­нози.

Вой­ната няма да прик­лючи скоро. Наричат я странна, защото се раз­вива бавно и щадящо за населението. При този стил на военни дейс­т­вия обаче, без авиация, без килим от бом­бар­дировки, без така да се каже изпепелена земя, в каква посока се раз­вива прог­нозата за Украйна, съот­ветно и за Русия? Всяка голяма сис­тема си има соб­с­т­вено време. Вой­ната се движи бавно от наша гледна точка. Ние сме малка сис­тема и за нас времето е секун­дата. Воен­ните дейс­т­вия са огромна сис­тема и секун­дата е много повече. Една секунда е половин месец. Но независимо от времето вой­ната се движи по логич­ния път, а той е, че по-силният изт­лас­ква по-слабия. И виж­даме, че това се случва. С каква скорост ще става зависи какво имаме по фрон­товете. Тук също има много изчис­ления. От време оно запад­ната так­тика е такава, че когато се намери някой да воюва срещу Русия, той бива под­помаган дотол­кова, че да изтощи мак­симало Русия. Дава се именно тол­кова помощ, не повече. Защото има един праг, на който пише „ядрена война“. Дос­тав­ките на оръжия за Украйна са точно тол­кова, че да под­дър­жат украин­с­ката армия на сис­теми, за да може тя да се съп­ротив­лява на рус­наците, но те не са дос­татъчни, за да й осигурят победа. Така че очак­ваме това, което става в момента, да продъл­жава. Тъй като ресур­сите на рус­наците са много по-големи. Те нап­равиха час­тична мобилизация, но могат да мобилизират десет пъти повече хора и да прик­лючат вой­ната за нула време. Вярно е, че дос­коро Путин изобщо не раз­рушаваше критич­ната инф­рас­т­рук­тура на Украйна. След това беше сложен под­ходящият генерал, който за три месеца раз­руши половината критична инф­рас­т­рук­тура и беше приб­ран, защото от Украйна нямаше да остане нищо. Така че вой­ната може да се нарече странна. Имат река Днепър и украин­ска армия на единия бряг. Колко му е да се унищожат мос­товете и тази украин­ска армия да няма къде да отс­тъпи. И десетки хиляди украин­ски вой­ници да се окажат в капан като бъдат натис­нати към реката. Но това не се прави.

Цялата тази стран­ност предиз­виква и подиг­равки, и русофоб­ски интер­п­ретации без­б­рой, и раз­п­рос­т­раняване на оценки, че Русия кляка, няма сили, изтощена е и пр. Не се вижда Русия да се изтощава, нито на човешки ресурси, нито на материални. Няма и да се изтощи в след­ващите три години. Икономичес­ките сан­к­ции не сработ­ват, рус­ката икономика изобщо не се е сринала, тъкмо нап­ротив, тя се обновява тех­нологично. Въп­рос­ното изтощение, което Западът пропаган­дира като так­тика, няма да нас­тъпи. По-вероятно е да се случи другата ситуация — да й спрат сис­темите на Украйна. И това ще се случи, когато със­тавът на украин­с­ката армия силно намалее. В един момент ще има оръжия, но няма да има хора. И НАТО ще трябва да решава. Или трябва да се спре вой­ната, което ще бъде по-вероятно, или ще трябва в Украйна да влязат натов­ски кон­тин­генти. И ако все пак се вземе решение да се изп­ращат кон­тин­генти, те ще бъдат от страни, които биха имали някакъв интерес като Полша нап­ример. Но аз имам много приятели поляци, които не гледат добре на вой­ната. Те каз­ват, когато започне голяма война, Полша стои на пътя на армиите и те минават два пъти през нея, и от Полша нищо не остава. Но натов­ски войски, кон­тин­генти от Гер­мания, Фран­ция, Бел­гия и пр. няма да влязат в Украйна. Пред­с­тавяте ли си гер­ман­ски войски в Украйна? Това ще унищожи всякаква вът­решна опозиция на Путин, той просто ще каже: „Нацис­тите и фашис­тите идват!“. И край с вът­реш­ната опозиция на Путин, цялата страна ще се кон­солидира. Считам, че с намаляването на украин­с­ката армия вой­ната ще започне да прик­лючва.

Въз­можно ли е САЩ да решат да дос­тавят далекобойни оръжия на Украйна и тя да започне да поразява цели навътре в Русия? Или пък Украйна да под­ходи и към хиб­ридни так­тики — тероризъм вътре в Русия, убийс­тва на знакови лица и други шокови дейс­т­вия? Това е въз­можно. Въп­рос на преценка и изчис­ления. Американ­ците могат много добре да прес­мятат тези неща. Основата на правил­ната политика е да се вземат решения без сан­тименти. Но чер­вената линия е ядрената война между Русия и САЩ! Не между Русия и Украйна. В една ядрена война между Русия и САЩ ще има победител. И победителят ще бъде Китай. При ядрена война и двете страни има какво да губят, но повече ще загубят САЩ. Дори при съв­сем малки вреди върху САЩ, Китай вед­нага получава преимущес­тво в Тихия океан. Зависи колко голяма ще бъде една ядрена война. Най-вероятно ще се под­ходи към ограничена ядрена война. На САЩ не им трябва още много да отс­лаб­ват, за да може Китай да лапне Тай­ван. С една под­вод­ница, носеща няколко от новите тор­педа, Русия може да унищожи няколко големи градове по Източ­ното крайб­режие на САЩ. Може и да вдигне една вълна от 300400 метра, която ще свърши същата работа. Украйна може да пред­п­риеме всякакви стъпки, за които питате, но тя трябва да раз­бира, че под чер­вената линия на ядрена война Русия/САЩ има друга линия и тя е ядрена война Русия/Украйна. И в тази война ядрени оръжия има само Русия. И Русия може да ги упот­реби без САЩ да реагират по същес­тво. Защото САЩ ще си пазят отб­ранител­ната линия в Тихия океан. Аз все пак мисля, че до ядрена война няма да се стигне.

Бях чела някакви анализи в израел­с­ките медии как запад­ният фак­тор би тряб­вало да реагира на локален ядрен удар от страна на Русия срещу Украйна. И една от хипотезите беше за масирани ракетни удари срещу Мос­ква. Това означава кон­тинен­тална Европа да бъде унищожена вед­нага. При масирани атаки с неяд­рено оръжие срещу Мос­ква рус­ката военна док­т­рина пред­полага изпол­з­ване на ядрено оръжие. Реал­ността е такава. В момента се води кон­вен­ционална война. Ако Украйна реши да ескалира дейс­т­вията с тероризъм или далекобойни оръжия, тази война би могла да прерасне в ядрена. Дос­татъчни са една-две атомни бомби, взривени в атмос­ферата. Т.нар. елек­т­ромаг­нитен удар ще извади цяла Украйна от строя, ще порази всички елек­т­ронни и елек­т­рически сис­теми в Украйна, те ще спрат. Това ще е дос­татъчно. Тоест не е нужно да се хвър­лят атом­ните бомби по Киев. Просто взривяват се в атмос­ферата и всичко спира.

Рус­наците сякаш не се опит­ват да посег­нат на Зелен­ски. При тази аген­тура и свър­заност от векове между Русия и Украйна, нали не се съм­няваме, че ако искаха да го отс­т­ранят, щяха да го нап­равят. Кол­кото и странно да звучи, начинът на управ­ление на Зелен­ски е изгоден за Путин. Зелен­ски отс­лаби Украйна тол­кова много, че спря да същес­т­вува като дър­жава. Много критикуват рус­наците, че дъл­баят в Дон­бас, а не пред­п­риемат удари по-надолу, където фрон­тът е по-рехав. Като пог­лед­нете кар­тата на полез­ните изкопаеми на Украйна и ще ви стане ясно защо рус­ката так­тика е такава. Те просто заемат обас­тите с полезни изкопаеми. Американ­с­ките и украин­с­ките генерали никак не са глупави. Американ­с­ките генерали виж­дат, че начинът на водене на война на украин­с­ката армия води до прик­люч­ването на армията като жива сила. Но Зелен­ски казва на Залуж­ний да не отс­тъпва от Бах­мут нап­ример. Но ако Залуж­ний не отс­тъпи още две сед­мици от Бах­мут, един кор­пус там ще си отиде. Тоест украин­с­ката армия намалява. И в края на краищата тази война ще се преус­танови. Ако говорим за ескалация от страна на Украйна, това може да бъде удар срещу нещо в Мос­ква. При такъв раз­вой Путин иска или не, ще трябва да реагира. Тоест оня генерал, дето пот­роши инф­рас­т­рук­турата на Украйна, и съот­ветно го приб­раха, ще го извадят пак. Но този път рус­наците няма да пол­з­ват иран­с­ките дрон­чета, а нещо много по-сериозно.

Защо започна тази война? Какво иска Путин, какви са неговите цели спрямо Украйна? Вижте, нека кажем Путин какво искаше преди да започне вой­ната. Първо, да се спаз­ват Мин­с­ките споразумения, тоест Донецка и Луган­ска области да получат автономия в Украйна. И второ, да не се вкар­ват оръжия в Украйна, които могат да зас­т­рашат Русия, тъй като от Украйна до Мос­ква полетът на някои ракети е десетина минути. Нищо много голямо в срав­нение със сегаш­ните му искания. Сега Русия ще отхапе много повече от Украйна. Монополяр­ният свят, който същес­т­вуваше от началото на 90-те досега, вече прес­тава да същес­т­вува поради факта, че САЩ губят своята хегемония. А те станаха хегемон, защото след Втората световна война излязоха нераз­рушени и с мощна икономика, която успя да пос­тави под кон­т­рол и европейс­ките икономики, и Япония, и пр. Но времето на 90-те отмина, когато беше пикът на американ­с­ката хегемониална мощ. Сега Русия се съвзе, Китай стана много мощен, появиха се и други играчи като Бразилия и пр. И всеки от тези играчи иска част от тор­тата, но този, който държи тор­тата, не иска да я пусне. Тези противоречия доведоха да вой­ната в Украйна. Тази дър­жава е едно бойно поле между САЩ и Русия. Путин като е пос­тавил исканията си, някой му е отказал. Кой му е отказал? Кой е казал на Зелен­ски да не спазва Мин­с­ките споразумения?!

Е, Украйна беше под­гот­вяна за война, а не за спаз­ване на споразумения. Така. Всеки си гледа интереса. Няма русофил­с­тво. Или американофил­с­тво. САЩ искат да изт­лас­кат Русия колко се може по-нататък към Урал и да кон­т­ролират напълно Европа. Което те пос­тигат отлично с тази война. Проб­лемът за САЩ дойде от това, че изтър­ваха Русия. Старите им съвет­ници и политици бяха много опитни. Те купуваха нефта и газа на Русия и й дос­тавяха всичко, и така Русия не се раз­виваше тех­нологически. Но това прик­лючи. И се появи кон­ф­лик­т­ната точка — Украйна. Това ще се случи и с Китай и горещата точка там е почти офор­мена. Всеки си гледа интереса. Русия планира офан­зивата си в Украйна съоб­разно кар­тата на полез­ните изкопаеми.

Русия имаше и военна база, която й беше отнета преди Май­дана, Русия иска по-голям излаз на Черно море, а и не може да понася Украйна да се прев­ръща в една анти-Русия, моделирана, за да се сражава с Русия. Как обаче Путин си пред­с­тавя, че ще приобщи украин­ците насила? Вой­ната започна. Въп­росът е колко от Украйна ще вземе Путин. Резул­татът горе-долу го виж­даме по река Днепър. Кол­кото до желанието на Русия за излаз на топли морета, най-силното й желание е за Бяло море, и това обяс­нява нашата бъл­гар­ска история и защо ние нямаме излаз на Бяло море. Другият вариант е през Иран, но на Рус­ката империя не са й стиг­нали силите и времето да зав­ладее Иран, зав­ладяла е Азер­байджан. Много често каз­ват за Русия, че ще свърши в Украйна като американ­ците във Виет­нам. Но това няма да е така, защото преди да се намесят САЩ във Виет­нам, там е нямало американци. А в Украйна има рус­наци, това е етническа база над десет милиона. Така че след вой­ната Путин ще е по-силен откол­кото преди това, защото ще влее не само залежите на Украйна, но и човеш­кия ресурс към Русия. Кол­кото до приоб­щаването на украин­ците, ще кажа, че идеологичес­ките теории се вкар­ват в главите на хората, но могат и да се изкар­ват и на тяхно място да се вкар­ват други. Един такъв пример е какво нап­равиха американ­ците с Бавария след Втората световна война. Когато учих там, не забелязах да има антиамерикан­ски нас­т­роения. Тоест този, който кон­т­ролира територията, може да инс­талира съот­вет­ните идеи в населението. Пример може да се даде и със Северна Македония, където хората си спом­нят, че дядов­ците им са били бъл­гари, но те самите не се считат за такива.

Как Ви изг­лежда Зелен­ски? Определят го за смел, защото води война с Путин. Ако искаш да имаш проб­леми в дър­жавата, то сложи артист да я управ­лява. Класически пример е неус­пелият виен­ски худож­ник. Артис­тите са подат­ливи на въз­дейс­т­вия, включително и на идеологически въз­дейс­т­вия. Зелен­ски го обработва една от най-добрите пропаган­дни машини в света, американ­с­ката. Единици са тези, които американ­с­ката пропаган­дна машина не може да обработи, и те трябва да поз­нават щат­с­ката пропаган­дна машина от Едуард Бър­нейз насам. Американ­ците знаят, че всичко става с пари. Това си е част от док­т­рината. За да победиш една дър­жава, трябва да хванеш в клещи политичес­кия елит. Зелен­ски дойде с обещания за мир, да спре проб­лемите в Дон­бас и пр. И какво стана? Беше обработен и тръгна в „правил­ната“ посока. Да реализира американ­с­ките интереси.

Въз­можно ли е Путин да няма обек­тивна оценка за ситуацията, за армията, за въз­мож­нос­тите, да е очак­вал да го пос­рещ­нат като в Крим, или да е раз­читал, че Западът няма да под­к­репи тол­кова явно Украйна? Мисля, че Путин има и е имал реална пред­с­тава. Той е работил в КГБ, оглавявал е и Федерал­ната служба за сигур­ност преди да стане президент. Такива хора има пред­с­тава. Затова пъш­каше като обявяваше решението на 24 фев­руари за началото на специал­ната военна операция. Пус­нете си го този запис, за да го чуете как диша тежко. Просто е знаел, че няма да бъде никак лесно. Рус­наците също както и американ­ците имат прек­расни анализатори и това не трябва да се под­ценява. Рус­наците прек­расно знаят какво е било през Втората световна война. Че гер­ман­ците са губели вой­ната, но бук­вално до самия край са викали Heil Hitler! Пък и след това. Русия е наясно, че в Украйна ще се задейс­т­ват идеологически процеси, които още повече ще нас­т­рой­ват населението срещу Русия. Теорията казва, че за да кон­т­ролираш една дър­жава ефек­тивно, са необ­ходими по двама вой­ници, тежко въоръжени, на квад­ратен километър. За Украйна това означава милион и двеста хиляди. Путин вкара 175 хиляди, значи целта му изобщо не е да зав­ладява цяла Украйна. Но ако той вземе Дон­бас и Чер­номорието нищо няма да остане от Украйна.

Може би Западна Украйна, Галиция и пр. ще бъде оставена под кон­т­рола на Полша, да влезе в ЕС и пр. Учил съм икономика по американ­с­ките учеб­ници. И тези, дето са ме учили, са ме научили на нещо много просто. Американ­ците винаги си прибират заемите. Ако я няма Украйна да ги плаща, кой ще ги плаща?! Заемите вече са десетки милиарди долари. САЩ започ­нат да се замис­лят, защото имат и вът­решни проб­леми. Заемите се дават, за да се връщат с лихва. Това е най-добрата гаран­ция, че ще остане нещо от Украйна, което може да фун­к­ционира, за да може да се вър­нат заемите на САЩ.

Вие сте специализирали в Гер­мания. Виж­даме унижението и унищожаването на Гер­мания. Взривиха й потока, променят й икономичес­ките пътища за суровини, дик­туват й как да се държи. Кажете две изречения за финал на това интервю. Изречение номер 1: „Аз като бях студент, Гер­мания се управ­ляваше от Хел­мут Кол, а Фран­ция от Жак Ширак“. Изречение номер 2: „Сега такива няма.“ И това казва всичко. Те бяха умели политици. Хел­мут Кол успя да убеди Гор­бачов да се изтегли, за да може Гер­мания да се обедини. Днес имаме след­ния сериозен проб­лем. В САЩ бяха отг­ледани политичес­ките елити, които сега са на власт в Европа. И те след­ват американ­с­ките интереси. Те дори не са добре обучени. Нап­ример излиза европейски ръководител X и казва: „Ние ще под­к­репяме Украйна док­рай как­вото и да ни струва това.“ Извинявайте, но какво означава „как­вото и да ни струва“?! Кой е избирал тези ръководители, украин­ците ли? Подобни управ­ляващи на европейски дър­жави се чув­с­т­ват в безопас­ност понеже знаят, че зад гърба им стои Америка. Политичес­кият елит се прев­зема като първо се инс­талира аген­турата за влияние сред пар­тий­ните кадри. След това те се избут­ват в ръковод­ните органи на дър­жавата. И нак­рая се изваж­дат на позициите, които дирек­тно вземат решенията в дър­жавата.

Интер­вюто е на Калина Анд­ролова

От „INFACTO.BG

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...