„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен вес­т­ник във втор­ник (5 юли), мяр­ката от 25 стотинки отс­тъпка на литър за базовите горива при зареж­дане на превозно сред­с­тво би тряб­вало да влезе в сила в събота. Това прог­нозира по Нова ТВ Живодар Тер­зиев, пред­седател на Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация. Той обясни, че не всички оператори са задъл­жени да прилагат мяр­ката. Според него е пожелателно, или по избор на оператора, те да учас­т­ват в пред­ложената дър­жавна помощ. „Не са длъжни да дават отс­тъпка за всички пред­лагани от тях горива, но е пожелателно, поясни той. Не можем да задъл­жим оператори за нещо, което би могло да утежни биз­неса им“, комен­тира Тер­зиев. Той съветва, че при обс­луж­ване на бен­зинос­тан­ция, за да получи отс­тъп­ката, пот­ребителят трябва да пред­с­тави талон на автомобил­ното сред­с­тво, което трябва да бъде от категория L или M1. “Към момента нямаме инфор­мация някои от големите вериги да не учас­т­ват, но клиен­тът трябва да попита дали операторът пред­лага отс­тъп­ката“, поясни пред­седателят на Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация и допълни, че тя не важи за превозни сред­с­тва от категория N1. По думите на Тер­зиев меж­дународ­ните фак­тори влияят цените да остават високи, но заяви, че през юли има успокоение след ръста през юни. Светос­лав Бен­чев от Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация също комен­тира пред bTV, че три дни след обнарод­ването на тек­ста на закона по бен­зинос­тан­циите ще може да се зарежда с 25 стотинки отс­тъпка. “Всичко зависи от това, кога законът ще бъде обнарод­ван в Дър­жавен вес­т­ник… Ако има днес извън­реден брой на Дър­жавен вес­т­ник, в петък или най-късно в събота хората ще могат да се въз­пол­з­ват от тази отс­тъпка“, обясни той. Той също съветва хората да попитат в бен­зинос­тан­цията за отс­тъп­ката, преди да заредят. „В рам­ките на Бъл­гар­ска пет­ролна и газова асоциация нямаме ком­пания, която да е изразила несъг­ласие с тази отс­тъпка, тоест би тряб­вало при нас да се прилага нав­сякъде“, смята Бен­чев. По думите му няма кар­тел на бен­зинос­тан­циите. “Отс­тъп­ката ще бъде само за най-евтините горива, както и за мотори и леки коли, а за да се получи отс­тъп­ката, ще трябва водачът да носи талона на колата, защото номерът му ще бъде записан в касовата бележка. Физически лица с товарни автомобили няма да могат да се въз­пол­з­ват“, напомни Светос­лав Бен­чев и заяви, че тепърва ще се обсъжда дали бен­зинос­тан­циите ще пред­лагат и други отс­тъпки на клиен­тите си. Той очаква цените на бен­зина да се задър­жат на това ниво, но е категоричен, че няма как да пад­нат. Бен­чев под­черта, че се надява след­ващите месеци да не се види цена на горивата около 4 лева и отчете, че „има отлив на клиенти в пос­ледно време“.