Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бивш шеф на ЦРУ купи ТЕЦ “Марица Изток 3“

Бивш шеф на ЦРУ купи ТЕЦ “Марица Изток 3“

Американ­с­ката инвес­тиционна ком­пания Kohlberg Kravis Roberts&Co (KKR) е новият соб­с­т­веник на ТЕЦ “Кон­тур­Г­лобал Марица Изток 3“, съобщи Рой­терс. Пред­седател на борда на глобал­ния инс­титут към ком­панията е бив­шият шеф на ЦРУ Дей­вид Пет­реъс. В сделка на стой­ност 2,2 млрд. долара KKR е придобил друга американ­ска ком­пания — ContourGlobal, която има мажоритарен дял в бъл­гар­с­ката елек­т­роцен­т­рала, а 27% в нея са на Национал­ната елек­т­рическа ком­пания, уточ­нява flagman.bg. Бор­дът на ком­панията вече е одоб­рил офер­тата и препоръчва на акционерите да я под­к­репят. Съг­ласие имало и от Reservoir Capital Group — най-големия акционер със 71,4% в ContourGlobal. Сдел­ката ще се осъщес­тви чрез ком­панията Cretaceous Bidco, регис­т­рирана в Лон­дон в края на март 2022 г. От KKR заявяват, че оценяват ContourGlobal като висококачес­т­вен биз­нес, под­к­репен от балан­сирано и геог­раф­ски дивер­сифицирано пор­т­фолио за произ­вод­с­тво на елек­т­роенер­гия. Ком­панията осигурявала прив­лекателна плат­форма за значителен бъдещ рас­теж, увеличаващ стой­ността, воден от променящия се харак­тер на енер­гий­ната индус­т­рия в резул­тат на целите за декар­бонизация в момент на глобален енер­гиен преход. ККR e една от водещите световни инвес­тиционни ком­пании, има екип от над 1900 служители, а управ­ляваните от нея активи се оценяват на близо 460 млрд. долара. Инвес­тициите са насочени в 10 сек­тора, основни сред които са енер­гетиката и капиталовите пазари. Сдел­ката за теца всъщ­ност не е пър­вата инвес­тиция на KKR в Бъл­гария. Ком­панията има дял в “Юнай­тед груп“, където мажоритарен акционер е лон­дон­с­кият фонд “БиСи пар­т­нърс“. Преди близо 2 години “Юнай­тед груп“ купи БТК за 1,3 млрд. евро, а в началото на 2021 г. стана соб­с­т­веник и на Нова тв в сделка за 185 млн. евро. През 2018 г. KKR над­даваше заедно с вече покой­ния чешки милиар­дер Петр Кел­нер за покуп­ката на биз­неса на “Теленор“ в Бъл­гария, Сър­бия и Черна гора. Сдел­ката тогава бе спечелена от ком­панията PPF на Кел­нер с цена от 2,8 млрд. евро. СоntоurGlоbаl yпpaв­лявa 138 цен­т­рали в Eвpoпa, Ceвepнa и Латин­ска Aмepикa и Aфpикa. Ком­панията влезе в Бъл­гария през 2011 г., когато купи от италиан­с­ката “Енел“ един от тецовете в Мариш­кия басейн. Сега цен­т­ралата произ­вежда 13% от тока, който се пот­ребява в Бъл­гария. ТЕЦ “Кон­тур­Г­лобал Марица Изток 3“, която е раз­положена в старозагор­с­кото село Мед­никарово, е с мощ­ност 908 MW и произ­вежда средно 10% от елек­т­роенер­гията в Бъл­гария. Напос­ледък цен­т­ралата има проб­леми с бъл­гар­с­ките власти, екоминис­тер­с­т­вото спря работата ѝ заради сис­темно замър­сяване на въз­духа.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие