Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бизнесът: Таванът за осигуряване да се индексира като пенсиите с 6.1%

Бизнесът: Таванът за осигуряване да се индексира като пенсиите с 6.1%

Бизнесът: Таванът за осигуряване да се индексира като пенсиите с 6.1%

Работодател­с­ките организации пред­с­тавиха вчера приоритетите си за 2022 г. Сред тях са ускорено приемане в еврозоната и в ОИСР, повече ком­пен­сации за скъпия ток и дъл­гос­рочни договори за индус­т­рията, без­въз­мез­дна помощ за дигитален и зелен преход, прив­личане на квалифицирана работна ръка от чуж­бина Мак­симал­ният осигурителен доход, който в момента е 3000 лв., да се осъв­ремени по швей­цар­с­кото правило за индек­сиране на пен­сиите от 1 юли, вместо да се вдига до 3400 лв. от 1 април, както планира правител­с­т­вото. Тази позиция ще защитават четирите работодател­ски организации — БСК, БТПП, АИКБ и КРИБ, на утреш­ното заседание на съвета за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво. На него правител­с­т­вото, биз­несът и син­дикатите ще обсъж­дат проекто бюджетите на дър­жавата, здрав­ната каса и Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване за 2022 г. Тезата на вицеп­ремиера и финан­сов минис­тър Асен Василев е, че мак­симал­ният доход, върху който се начис­ляват осигуров­ките, трябва да се вдига син­х­ронно със сред­ната работна зап­лата в страната и за 2022 г. трябва да е 2.3 пъти от сред­ната зап­лата през пред­ход­ната година. Така се получава таван от 3400 лв. “Спекулация е, че мак­симал­ният осигурителен доход трябва да е процент от сред­ната зап­лата. Ние сме под­писали споразумение със син­дикатите, че той трябва да се променя по швей­цар­с­кото правило за индек­сация на пен­сиите“, комен­тира Васил Велев, пред­седател на АИКБ. Правител­с­т­вото обяви, че от 1 юли пен­сиите ще бъдат осъв­ременени с 6.1%. Това означава мак­симал­ният осигурителен доход от средата на годината да стане 3183 лв. “Ако правител­с­т­вото увеличава мак­симал­ния осигурителен доход до 3400 лв., защо таванът на пен­сиите тогава не се вдигне също с 400 лв. и не дос­тигне 1800 лв.“, попита Велев. Работодател­с­ките организации не са съг­ласни, че само ИТ сек­торът ще бъде засег­нат от по-високия таван за осигуряване. И обяс­ниха, че в този бранш работят около 50 000 души, докато броят на работещите у нас със зап­лати над 3000 лв. е около 200 000 души. Работодател­с­ките организации не приемат и сериоз­ния ръст на минимал­ната работна зап­лата от 1 април на 710 лв. при сегашни 650 лв. “Това е работна зап­лата, а не социална помощ. Тя трябва да се изработи. Не същес­т­вува европейска дирек­тива, която да обвър­зва минимал­ната зап­лата със сред­ната и да казва, че трябва да е процент от нея“, комен­тира още Васил Велев. Той прес­метна, че с минимал­ната добавка за прос­лужено време от 0.6% (т. нар. класове) и 20 г. трудов стаж най-ниското месечно въз­наг­раж­дение ще стане 780 лв., което е повече от 50% от 1520 лв. — средна зап­лата за страната в момента. “Не може да искаме да станем богати без труд и без квалификация“, посочи Велев. Работадател­с­ките организации нас­тояват още да бъдат запоз­нати за дейс­т­вията на правител­с­т­вото по поп­рав­ките в национал­ния план за устой­чивост и раз­витие, след като Брюк­сел го върна за доработка преди два месеца . “Тол­кова време вече не можем да видим актуализирания вариант и как отговаряме на забележ­ките на Европейс­ката комисия. Все още не сме се срещали и с ресор­ния минис­тър на иновациите“, посочи Добри Мит­рев, пред­седател на БСК.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...