Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Инфлацията у нас няма да се укроти в близките няколко години

Инфлацията у нас няма да се укроти в близките няколко години

Цените в България ще продължат да се покачват чувствително до средата на десетилетието, прогнозират експертите от рейтинговата агенция “Фич

Цените в Бъл­гария ще продъл­жат да се покач­ват чув­с­т­вително и този процес, случ­ващ се със скорост, необичайна от почти 14 години насам, няма да се забави през нас­тоящата година. И вероятно ще продължи, макар и в по-смекчен вариант, до средата на десетилетието. Инф­лацията в Бъл­гария през тази година ще бъде най-високата от 2008 г. насам. Увеличението ѝ, което се наб­людава напос­ледък, е пов­семес­тно, а не е със­редоточено само в кон­к­ретни сек­тори. Този процес може да се задържи в близ­ките няколко години и ще е особено видим в цените на храните. Натис­кът да се повишават зап­латите, включително защото не дос­тига работна ръка, ще е допъл­нителен фак­тор за ръст на инф­лацията. Това е оцен­ката от понедел­ник на рей­тин­говата аген­ция “Фич“ (Fitch), според която през 2022 г. сред­ната инф­лация в страната ще се повиши до 5.2%. Това рав­нище е по-оптимистично от прог­нозите на финан­совото минис­тер­с­тво в София. БНБ очаква инф­лацията да отчете пик до средата на годината, като в края й се върне на нивата от декем­ври 2021 г. В пуб­ликация на управителя Димитър Радев в тримесечия бюлетин на Асоциацията на бан­ките в Бъл­гария се казва: “Тем­път на нарас­т­ване на цените у нас през 2022 г. очак­ваме да дос­тигне пик на годишна база в рам­ките на пър­вото полугодие, а в края на годината отново на годишна база да спадне под отчетения към декем­ври 2021 г.“ През декем­ври Национал­ният статис­тически инс­титут отчете годишна инф­лация 7.8%. Финан­совото минис­тер­с­тво очаква сред­ногодиш­ната инф­лация за 2022 г. да бъде между 6 и 7%, а пикът да бъде през март-април. Това означава, че за много бъл­гари ще е по-скъпо и ще купуват по-малко — а час­т­ното пот­реб­ление години наред бе водещ фак­тор за икономичес­кия рас­теж — макар ефек­тът да се смек­чава от схеми за под­к­репа, т.е. от добавянето на още сред­с­тва в икономиката. Тепърва трябва да се стабилизират и намалят рекор­д­ните цени на енер­гията за биз­неса, а след края на зим­ния сезон повече за нея ще трябва да плащат и граж­даните. Още не се знае как ще се отрази вливането на милиарди евро по Плана за въз­с­тановяване. Бъл­гария дори не е отговорила на пос­лед­ните забележки на Европейс­ката комисия, за да получи одоб­рение, т.е. необичай­ното добавяне на още значителни сред­с­тва може да се усети в най-добрия случай през втората половина на 2022 г. и по-скоро през 2023 г. И ефек­тът върху цените едва ли ще бъде за намаляване на инф­лацията.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...