Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Министър се извини за мърляво строителство на магистрала „Европа“

Министър се извини за мърляво строителство на магистрала „Европа“

Министър се извини за мърляво строителство на магистрала „Европа“

Фир­мите, които извър­ш­ват ремонт на трасето между гранич­ния пункт „Калотина“ и Драгоман от автомагис­т­рала „Европа“, ще бъдат глобени заради лошата организация на движение в учас­тъка. Регионал­ната дирек­ция за национален строителен кон­т­рол им изп­рати покани за със­тавяне на актове по реда на Закона за админис­т­ратив­ните нарушения и наказания. Сан­к­цията, която може да им бъде наложена по закон, е между 1000 лв. и 5000 лв. Вицеп­ремиерът и минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Гроз­дан Кара­джов раз­пореди провер­ката на учас­тъка, след като получи десетки сиг­нали от граж­дани за безоб­раз­ния начин, по който е организирано движението. Начал­никът на Дирек­цията за национален строителен кон­т­рол инж. Лиляна Пет­рова и екс­перти от РДНСК Софийска област незабавно извър­шиха проверка на 11 януари т.г. Инс­пек­торите са установили редица сериозни пропуски по цялото трасе. В по-голямата част от пътя са кон­с­татирани сериозни пропуски по времен­ната организация на движението — лип­с­ват ограничителни табели, свет­лин­ната сиг­нализация е недос­татъчна, като свет­линна сиг­нализация има един­с­т­вено в началото и края на трасето. Свет­линна сиг­нализация и указателни знаци лип­с­ват и при прех­вър­ляне на движението „от ляво в дясно“ или от дясно в ляво“, а пос­тавените ограничителни табели са недос­татъчни. Кон­с­татирано е, че лип­с­ват знаци за вход или изход към същес­т­вуващите пътища по трасето. Проверяващите са установили още, че на места път­ните знаци са пос­тавени на земята, облег­нати на стойка, ограничител­ните табели и знаците са замър­сени, а времен­ната мар­кировка е в лошо със­тояние. Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура“ също е започ­нала проверка, а резул­татите трябва да са готови до края на тази сед­мица. АПИ проверява проекта за временна организация и планира да сан­к­ционира фир­мите за нарушаването му. Минис­тър Гроз­дан Кара­джов се извинява на всички бъл­гар­ски и чуж­дес­т­ранни граж­дани, които са били принудени да пътуват по опас­ното трасе.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...