Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Поскъпването на живота ще е по-голямо през 2022 г., смятат икономисти

Поскъпването на живота ще е по-голямо през 2022 г., смятат икономисти

Икономис­тите на Уник­редит Бул­банк прог­нозираха, че инф­лацията ще бъде по-висока и по-продължителна през тази година и ще дос­тигне до 6% средно за цялата 2022 г. Основ­ните причини за това продъл­жават да са свър­зани с високите цени на енер­гоносителите и нарушенията във веригите на дос­тавки. аради тези негативни фак­тори икономис­тите на УниК­редит Бул­банк намалят прог­нозите си за икономичес­кия рас­теж през тази година — според пос­лед­ния док­лад на бан­ката ръс­тът на БВП в Бъл­гария през 2022 г. ще бъде 3.6%, е не очак­ваните 3,9% преди три месеца. Икономис­тите обаче очак­ват негатив­ните фак­тори да бъдат с временен ефект и през 2023 г. инф­лацията да спадне до 3% средно за годината, а икономичес­кият ръст да се ускори до 4,3%. Очак­ванията са цените на елек­т­роенер­гията и топ­лоенер­гията за домакин­с­т­вата да нарас­нат с 15% през април 2022 г. Високата инф­лация ще окаже неб­лагоп­риятен ефект върху пот­реб­лението и то ще доп­ринася по-малко за икономичес­кия рас­тежа през 2022 г. в срав­нение с 2021 г. Очак­ваната по-висока инф­лация няма да доведе до значително увеличаване на зап­латите, става ясно от новия анализ на УниК­редит Бул­банк. Делът на мени­джърите, които док­лад­ват за проб­леми с намирането на работна ръка сега в срав­нение с периода преди началото на пан­демията, е по-нисък в Бъл­гария в срав­нение с останалите страни от ЦИЕ. Всичко това сочи, че процесът на въз­с­тановяване на пазара на труда протича по-бавно в Бъл­гария в срав­нение с повечето страни от ЦИЕ, като това има и положителна страна, тъй като случ­ващото се на пазара на труда не е сред фак­тори, които доп­ринасят за увеличаване на инф­лацията в момента. Раз­витието на икономиката и през 2022 г. ще продължи да бъде тясно обвър­зано с хода на пан­демията от Covid-19, се посочва в док­лада на УниК­редит Бул­банк. Въп­реки появата на новия вариант Омик­рон, пер­с­пек­тивите са вак­сините да запазят ефек­тив­ността си, а процен­тът на вак­синираното население да се повиши, макар и оставяйки най-вероятно под нуж­ните стой­ности за дос­тигане на групов имунитет. При тези условия отрицател­ният ефект на нови вълни на пан­демията върху рас­тежа би тряб­вало да е по-ограничен, откол­кото в миналото, смятат икономис­тите на УниК­редит Бул­банк.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...