Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Девет от фермите с виртуални животни и още 7 други нарушения се разследват от европейските прокурори

Девет от фермите с виртуални животни и още 7 други нарушения се разследват от европейските прокурори

Девет от фермите с виртуални животни и още 7 други нарушения се разследват от европейските прокурори

Девет от проверените 15 живот­новъдни ферми, където през есента инс­пек­торите на фонд „Земеделие“ и Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните отк­риха големи липси на животни, които иначе са заявени за суб­сидиране, са дадени за раз­с­лед­ване от Европейс­ките делегирани прокурори. Това съобщи за Синор.бг изпъл­нител­ният дирек­тор на фонда Борис Михай­лов по повод сиг­налите за нарушения, подадени по времето на служеб­ния кабинет до бъл­гар­с­ката и Европейска прокуратура. Ще припом­ним, че през сеп­тем­ври и октом­ври т.г. при извър­шените провер­ките на място от дирек­ция “Тех­нически инс­пек­торат“ бяха раз­к­рити липси на животни в девет ферми, като от общо заявените 872 говеда по обвър­заната под­к­репа (или по други схеми) с над­лежни документи са били 308 животни. А цяло стадо с 61 коня, заявено за суб­сидиране по линия на зас­т­рашените от изчез­ване мес­тни породи, изцяло се било изпарило. Преди броени дни от Спец­п­рокуратурата пък внесоха в съда обвинение за руш­вет­чийска схема в Плов­див­ско, където общин­ски съвет­ници са искали “такса спокойс­т­вие“ от 30 ферми за патици, които не са спаз­вали изис­к­ванията за водопол­з­ване и така са ощетявали дър­жавата. В тази връзка попитахме дирек­тора на фонда колко случая за нарушения са отк­рити при предос­тавянето на суб­сидии по ПРСР и дирек­т­ните плащания. За първи път по време на служеб­ния кабинет фон­дът е изп­ратил за раз­с­лед­ване от европейс­ките прокурори на седем случая, свър­зани с кухи проекти по ПРСР, сиг­нали за източ­ване на сред­с­тва по дирек­т­ните плащания, както и нарушения във връзка с пазар­ните мерки. Общо фон­дът е изгот­вил и изп­ратил 36 сиг­нала до Прокуратурата, отнасящи се за 81 получатели на суб­сидии. От тях Вър­хов­ната касационна прокуратура трябва да раз­с­ледва 28 сиг­нала, Европейс­ката прокуратура — 7 сиг­нала и Специализираната прокуратура — 1 сиг­нал. От ведом­с­т­вото не нав­лязоха в под­роб­ности за същ­ността на нарушенията. От изп­ратените сиг­нали 16 се отнасят по мер­ките от ПРСР 20072013 г. и ПРСР 20142020 г., 12 сиг­нала се отнасят за мер­ките и схемите по Дирек­тни плащания, а осем сиг­нала са свър­зани с проекти по Сел­с­кос­топан­с­ките пазарни механизми. Дан­ните на дирек­ция „Противодейс­т­вие на измамите“ към първи декем­ври 2021 г. сочат, че до идването на служеб­ния кабинет от фонда са дали на прокуратурата 17 сиг­нала с доказани измами и нарушения, извър­шени от 25 фер­мери и преработ­ватели. За периода 10 юни — 1 декем­ври 2021 г. изп­ратените сиг­нали са 19 и се отнасят до 56 бенефициенти. От тях до Вър­ховна касационна прокуратура ВКП са дадени 11 сиг­нала, до европейс­ките прокурори 7 сиг­нала и до Специализирана прокуратура — 1 сиг­нал. Не е ясно на какъв етап са раз­с­лед­ванията по тях. Екатерина СТОИЛОВА

България

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...