Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) САРА: Пшеницата ще поскъпва и през следващите месеци

САРА: Пшеницата ще поскъпва и през следващите месеци

САРА: Пшеницата ще поскъпва и през следващите месеци

Ако срав­ним изкуп­ните цени на зър­нените кул­тури през ноем­ври 2021 г. спрямо 2020-та, на годишна база най-много са пос­къп­нали слън­чог­ледът и царевицата, където офер­тите са се покачили съот­ветно с 56% и с 48%. Това показва анализът на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво, предос­тавен на медиите. Срав­нявайки с пос­къп­ването при пшеницата, където през август цените бяха 389 лв. за тон, а през ноем­ври офер­тите дос­тиг­наха 465 лв. ва т, икономис­тите прог­нозират, че тази кул­тура има най-голям потен­циал за ново пос­къп­ване в след­ващите месеци, като най-вече ечемикът има място да повиши светов­ните си цени с 25%. По повод доход­ността от мас­лодай­ните и зър­нени кул­тури, изчис­ленията на САРА показ­ват, че с най-високи брутни мар­жини за реколта 2021 (раз­лики в цените спрямо пред­ход­ната реколта) е рапицата, при които на хек­тар се пос­тигат около 1 350 лв/ха, прис­падайки преките произ­вод­с­т­вени раз­ходи (без рента, труд и др. пос­тоянни раз­ходи). Осезаемото увеличение на цените на слън­чог­леда повишиха брут­ните мар­жини за таз­годиш­ната реколта и той заедно с пшеницата се изчис­лява да имат около 1 200 лв/ха доход­ност. По-слабата реколта от царевица сваля брут­ната доход­ност до 1 115 лв/ха, а същата при ечемика се оценява на 885 лв/ха. В края на есен­ната сеитба от САРА прог­нозират, че площите с пшеница през след­ващата 2022 г. ще дос­тиг­нат 1,15 млн.ха (11,5 млн. дка), с ечемик — 117 хил ха. 1,17 млн. дка и рапица — 133 хил.ха. 1,3 млн. дка Тези площи са почти аналогични с миналогодиш­ните и със сред­ните за пос­лед­ните години. Впечат­ление прави намаление на площите с ечемик, които в срав­нение с 2017 г. са заемали около 180 хил.ха. от обработ­ваемата земя. Намаление има и при рапицата, която до 2018 г. е пок­ривала около 180 хил.ха. Засега повишените раз­ходи за произ­вод­с­тво не се очаква да се отразят на свиване на площите, но ще засег­нат в извес­тна степен добивите. FOB цените от Украйна за ноем­ври не спират да се покач­ват, като са с 7% нагоре на месечна база и са с повече от 1/3 над миналогодиш­ните. Дос­тиг­натите цени са съот­ветно: хлебна пшеница — 344 щ.д./т, ечемика — 300 щ.д. т, фуражна пшеница — 320 щ.д./т. При царевицата FOB цената е 290 щ.д./т. При слън­чог­ледовото олио, FOB цените остават почти на нивата от октом­ври и са 1430 щ.д./т, а за слън­чог­ледовото семе 700 щ.д./т. Очаква се цените на пшеницата да продъл­жат да се вдигат, като за качес­т­вена хлебна пшеница дос­тиг­нат 360370 щ.д. за тон, а цената на слън­чог­ледовото олио да над­х­върли 1500 щ.д.. Русия се опитва да пред­пази вът­реш­ния си пазар от недос­тиг и от ново нарас­т­ване цените на слън­чог­ледовото олио, като екс­пор­т­ното мито е 277 щ.д./т за декем­ври, което се очаква да доведе до намаление цената на слън­чог­ледовото семе, отбелязало рекор­дни исторически нива. Увеличението на цените на цялата мас­лодайна група превишават ръста отчитан при зър­нените кул­тури с между 23 пъти.

България

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...