Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Хр. Бозуков: Програмата за селските райони вече работи за малките и средни ферми

Хр. Бозуков: Програмата за селските райони вече работи за малките и средни ферми

Хр. Бозуков: Програмата за селските райони вече работи за малките и средни ферми

Стратегическият план за ОСП ще бъде подготвен навреме, заяви земеделският министър

На моя нас­лед­ник ще оставя проз­рачно работещо минис­тер­с­тво и ефек­тивни промени в ръковод­с­т­вата на струк­турите на МЗХГ, казва в интервю за БТА земедел­с­кият минис­тър проф. д-р Христо Бозуков. “Напоителни сис­теми“ ЕАД се оказаха струк­турата, която ни изп­рави пред най-много препъникамъни, защото явно в пос­лед­ните години беше работила не като ЕАД, а като ЕТ, отбелязва той. За изос­таналото усвояване на сред­с­т­вата по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) той комен­тира, че след промени в работата на Раз­п­лащател­ната аген­ция от началото на ман­дата до момента по ПРСР 20142020 г. са сключени 576 договора с без­въз­мез­дна финан­сова помощ по тях за над 109 млн. лева. Към 1 декем­ври 2021 г. раз­п­латените сред­с­тва по ПРСР 20142020 са 1,87 млрд. евро при договорени 2,35 млрд. евро. На 19 ноем­ври от ЕК бе одоб­рено най-голямото изменение в Прог­рамата, с което се прибавят към текущите 2,9 млрд. евро нови 900 млн. евро, като общият бюджет на прог­рамата се увеличава до 3,8 млрд. евро. Прог­рамата започна да фун­к­ционира в интерес на мал­ките и средни стопан­с­тва, както и на мес­т­ните инициативни групи, а не да обс­лужва само олигар­хични кръгове, комен­тира той. ДФ “Земеделие“ прави всичко въз­можно до края на годината да завърши обработ­ката на всички подадени проекти, имам уверението, че целият процес трябва да прик­лючи през януари, казва земедел­с­кият минис­тър. Минис­търът отчете, че при някои от случаите е имало забавяне с 3 години. Такава е била ситуацията при 2166 проекта за близо половин милиард лева. Стратегичес­кият план за новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП) е във финален етап на под­готовка и до края на годината ще бъде изцяло готов, така че срокът за предаването му ще бъде спазен, увери проф. Бозуков. След­ващата сед­мица започва поредица от тематични работни групи за финално обсъж­дане на проекта на Национал­ния стратегически план, след което той да бъде изп­ратен в Народ­ното съб­рание. Това е докумен­тът, на основата на който в периода 20232027 г. Бъл­гария ще прилага ОСП на ЕС, уточ­нява в интер­вюто проф. Бозуков. Той отбелязва, че е смутен от твър­дението, чуто по време на пуб­лич­ните кон­сул­тации за със­тавяне на правител­с­тво, че земеделието е кап­сулирано и никой няма инфор­мация. Бозуков припомня, че зам.-министрите на финан­сите, икономиката, окол­ната среда, социал­ната политика, както и на регионал­ното раз­витие са част от Управител­ния съвет на ДФ “Земеделие“. Минис­тер­с­т­вото беше отворено за диалог със земедел­с­ките стопани. Показ­хме, че няма нищо страшно да се работи проз­рачно. Оптимист съм, че моят нас­лед­ник няма да завари “лежерно без­хаберие“, казва той.

България

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...