Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Служебната власт готова с план за бюджета

Служебната власт готова с план за бюджета

Служебната власт готова с план за бюджета

Правителството подготвя промени в Закона за обществените поръчки, касаещи ин хаус процедурите, обяви премиерът Стефан Янев

Служеб­ното правител­с­тво е готово с план за проек­тобю­джета за 2022 г. Това стана ясно от думите на служеб­ния премиер Стефан Янев пред БНТ. Той посочи, че законът не упоменава какъв вид правител­с­тво трябва да под­готви план-сметката, но има срокове, в които това трябва да се случи. „Затова служеб­ният кабинет е под­гот­вил негов базисен план, по които пар­ламен­тът да дебатира“, каза Янев. По думите му вер­сията на основ­ния финан­сов документ на дър­жавата за след­ващата година дава основ­ните насоки — под­помагане на биз­неса и неговото раз­витие и запаз­ване на фун­к­ционал­ността на социал­ната сис­тема. Служеб­ният премиер под­черта, че редов­ният кабинет ще има свободата да оформи бюджета така, че да може чрез него да изпъл­нява своите политики и приоритети. На въп­рос дали би влез­нал в новия кабинет като минис­тър, Янев посочи, че би го обмис­лил, но все още такава „оферта“ не е получил. Като условие той посочи един­с­т­вено „съг­ласие в политиките“. Премиерът обяви още, че правител­с­т­вото под­готвя промени в Закона за общес­т­вените поръчки, касаещи ин хаус процедурите. Измененията ще бъдат пред­ложени на 47-ото Народно съб­рание. Според Стефан Янев казусът с въз­ложените поръчки за строежа на отсеч­ките на АМ “Хемус“, които все още нямат раз­решителни, е не само законен, но и морален. Относно справянето с пан­демията целта на служеб­ното правител­с­тво е да се запази фун­к­ционирането на дър­жавата и в същото време да не се стига до претовар­ване на бол­ниците, за да могат нуж­даещите се да получават адек­ватна помощ, каза служеб­ният министър-председател. Според Стефан Янев правител­с­т­вото се е справило със ситуацията — днев­ните данни вече показ­ват повече озд­равели, откол­кото заболели, което значи, че тен­ден­цията върви към спад на заболеваемостта. По думите на Янев това означава, че зеленият сер­тификат работи. „Обещах да не се стига до масово зат­варяне и го спазих. Вак­синацията не е задъл­жителна, въп­реки че мер­ките навеж­дат на тази мисъл. Хората обаче са дос­татъчно умни, за да раз­бират нещата“, комен­тира още той и добави, че масовото тес­т­ване на мал­ките ученици също дава резул­тат. На въп­рос дали ще поиска остав­ката на здрав­ния минис­тър Стойчо Кацаров, премиерът обясни, че според него Кацаров полага необ­ходимите усилия и екипът му прави необ­ходимото, за да се справи относително добре. „Въп­росът с остав­ките е морален. В крайна сметка решенията, които се взимат, са колек­тивни. Нямам притес­нения или гор­чиво чув­с­тво, че нещо не е свър­шено. В тър­сене на баланса и чуването на всички мнения се взимат правил­ните решения. Може да не са идеални, но са взети колек­тивно“, категоричен беше Стефан Янев.

България

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...