Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕК препоръчва внимание към необслужваните кредити в България

ЕК препоръчва внимание към необслужваните кредити в България

Финан­совият сек­тор на Бъл­гария минава през пан­демията от коронавируса с дос­татъчна лик­вид­ност и капиталова адек­ват­ност, но съот­ношението на необ­с­луж­ваните кредити остава високо въп­реки снижението до 5,9% през 2020 година, предуп­реж­дават от Европейс­ката комисия (ЕК) в Есен­ния пакет на европейс­кия семес­тър. Пакетът се основава на есен­ната прог­ноза на ЕК, която отбелязва, че европейс­ката икономика върви от въз­с­тановяване към екс­пан­зия, макар и да е изп­равена пред нови предиз­викател­с­тва. В док­лада по механизма за предуп­реж­дение, който отк­рива потен­циални мак­роикономически дис­баланси, за страната ни е отбелязано още, че от същес­т­вено значение е внимателно да бъде прос­ледено какво се случва с лошите кредити, особено след края на мораториума за плащане на лих­вите и след оттег­лянето на пуб­лич­ната под­к­репа, отпус­кана заради раз­п­рос­т­ранението на Covid-19. Като цяло пазарът на труда у нас не е сериозно засег­нат от икономичес­кия спад през 2020 година — с 4,4%, благодарение на мер­ките на правител­с­т­вото. Като цяло без­работицата се увеличи до 5,1%, но нивата през 2019 година бяха исторически ниски. Очак­ванията са без­работицата в страната да започне да намалява през 2022 година. За първи път от 2012 година страната регис­т­рира дефицит по текущата сметка — в раз­мер на 0,3% от брут­ния вът­решен продукт (БВП). Това се дължи основно на свития туризъм през миналата година, но пък през 2021 година приходите от туризъм започ­наха да се увеличават, а очак­ванията са този процес да продължи и през 2022 година. В Есен­ния пакет е отбелязано още, че досега ЕК е допус­нала 22 национални Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, а Съветът е одоб­рил всеки един от тях. Пред­варително финан­сиране са получили 17 дър­жави в общ раз­мер на 52 млрд. евро. Механиз­мът за въз­с­тановяване и устой­чивост, който е основ­ната част на NextGenerationEU, ще бъде по-тясно интег­риран в новия цикъл на европейс­кия семес­тър през 2022 година. Общият бюджет на механизма е почти 724 млрд. евро под фор­мата на без­въз­мез­дна помощ и нис­колих­вени заеми. Бъл­гария подаде своята заявка за тези сред­с­тва в края на октом­ври. По тази европейска схема страната ни ще получи 6,6 млрд. евро под фор­мата на без­въз­мез­дни сред­с­тва. Бъл­гария реши да не кан­дидат­с­тва за заемни сред­с­тва.

България

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...