Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) №100. Възникване на животновъдните дружества и кооперации

№100. Възникване на животновъдните дружества и кооперации

№100. Възникване на животновъдните дружества и кооперации

Уважаеми читатели, продъл­жаваме руб­риката „130 кооперативни следи“, в която ще Ви запоз­наваме с любопитни факти от кооператив­ната история, които раз­каз­ват за присъс­т­вието на кооперациите в живота на хората. Днес ще Ви раз­кажем за появата и раз­витието на живот­новъд­ните дружес­тва и кооперации. В периода 19231928 г. в страната раз­виват активна дей­ност раз­лични видове живот­новъдни дружес­тва и кооперации — коневъдни, овцевъдни, птицевъдни, свиневъдни. Всички те се съз­дават като специализирани организации според дейс­т­ващия тогава Закон за кооператив­ните сдружения. Задачата им е подоб­ряване на раз­п­лод­ните качес­тва на мес­т­ните сел­с­кос­топан­ски животни. За целта се изпол­з­ват качес­т­вени мъжки раз­п­лод­ници, извър­ш­ване на целенасочен под­бор, въз основа кон­т­рола на продук­тив­ните качес­тва на жен­с­ките животни, водене на родос­ловни книги, организиране на правил­ното отг­леж­дане на племен­ните животни и тех­ните прип­лоди, редовни прег­леди и бонитиране на живот­ните. Също така се организира отг­леж­дането и продаж­бата на раз­п­лод­ните животни, подоб­ряване на фураж­ното произ­вод­с­тво, съз­даване на дружес­т­вени пасища, защита на икономичес­ките интереси на членовете-кооператори, широка стопан­ска прос­вета. Пър­вото коневъдно дружес­тво се появява през 1914 г. в с. Тръс­теник, Плевен­ско. Следва съз­даването на такива в село Горна Мит­рополия, Плевен­ско (1915 г.), Бяла Слатина (1921 г.), село Хър­сово, Исперих­ско (1924 г.) и т.н. Към 1929 г. тех­ният брой е около 30. Образуват се предимно в Плевен­ски, Врачан­ски, Великотър­нов­ски, Русен­ски, Шумен­ски, Старозагор­ски, Плов­див­ски и Бур­гаски окръг. Инициатори по съз­даването им са най-често тогаваш­ните околийски агрономи или инс­пек­тори по скотовъд­с­т­вото, които оказ­ват пряка под­к­репа в тях­ната дей­ност. Членове на дадено дружес­тво могат да бъдат всички пъл­нолетни стопани-коневъди от съот­вет­ния район. Като помощен орган на Управител­ния съвет на дружес­т­вото служи изб­рана Прег­ледна комисия. Тя прави всяка година прег­лед на дружес­т­вените коне и може да изк­лючи от раз­п­лод негодни единици по една или друга причина. Същата комисия одоб­рява конете на новоп­риетите членове на сдружението. Кон­т­ролен съвет се задъл­жава на всяко тримесечие да прави проверка на текущите сметки на дружес­т­вото и да док­ладва резул­татите на след­ващото общо съб­рание. Успоредно с коневъд­ните, значимо стопан­ско влияние играят и говедовъд­ните дружес­тва. Пър­вото такова се сфор­мира през 1914 г. в ловеш­кото село Дер­манци, в след­ващите месеци се появяват още доста. Пър­вата световна война и раз­рушител­ните пос­лед­ния от нея раз­с­т­рой­ват целия стопан­ски живот у нас, поради което говедовъд­ните дружес­тва преус­тановяват дей­ност. Тя се под­новява благодарение на агронома Минко Стаев, който е сред идеолозите на говедовъд­ните дружес­тва у нас. Той пос­тъпва на работа като главен инс­пек­тор в Минис­тер­с­т­вото на земеделието и горите. На 4 май 1927 г. издава специален указ, с който дава пред­пос­тавки за тласък на дей­ността. Сетне раз­работва труд на тема „Подоб­рение на говедовъд­с­т­вото в Бъл­гария“, който служи като ръковод­с­тво за тех­ници и кон­т­рол асис­тенти. Раз­г­леж­дат се добри меж­дународни примери в тази област. Излиза и дър­жавна наредба за отг­леж­дане на мъжки раз­п­лод­ници — бикове. До учредяването на Съюза на говедовъд­ните дружес­тва през 1931 г. в Плевен, същите членуват в Бъл­гар­ско земедел­ско дружес­тво (БЗД). Преоб­разуването на сдружаванията в кооперации се наб­людава първо при овцевъдите. На 24 април 1924 г. се регис­т­рира пър­вата, под името Произ­водителна овцевъдна кооперация “Угеч“ — Кан­робат. Името на кооперацията е стара славян­ска дума, значеща “под­б­ран овен“. „Угеч“ прак­тически започва да раз­вива дей­ност две години по-късно. Пос­тавя си след­ните задачи: „а) да организира преработ­ката на млякото и да извър­шва обща продажба на получените млечни продукти; б) да събира и извър­шва обща продажба на произ­ведените от кооператорите вълна, агнета, овце и кочове; в) да организира обща дос­тавка на зър­нени и тревни фуражи за нуж­дите на кооператорите-овцевъди; г) да полага мак­симални усилия за подоб­ряване пород­ния със­тав и повишаване продук­тив­ните качес­тва на овчите стада, соб­с­т­веност на кооператорите; д) да организира изложби и пазари на ценни овце, агнета и кочове; е) да сключва заеми от Бъл­гар­ска земедел­ска банка (БЗБ) за аван­сиране на кооператорите срещу произ­вод­с­т­вото им при минимална лихва; ж) да организира екс­кур­зии и срещи с овцевъди от други райони за обмяна на опит и да помага за повишаване на кул­тур­ния уровен на кооператорите.“ През 1927 г. кооперацията наема помещение, в което за първи път организира преработ­ката на млякото в сирене и каш­кавал. Пър­вата продук­ция освен че е качес­т­вена, отчет­ната ѝ цена за литър преработено мляко е по-висока от тази, платена от час­т­ните ман­д­ра­джии. Пак през същата година се организира събиране на въл­ната и предаването ѝ дирек­тно в тек­с­тил­ните фаб­рики. Отново отчет­ната цена е по-висока от изп­латената от тър­гов­ците. Данни за пър­вите четири години дей­ност на “Угеч“ Година 1926 1927 1928 1929 Брой овце 3000 5100 7100 6900 Внесено мляко за преработка (в литри) 57 940 103 000 143 000 1 000 000 Произ­ведени продукти (в кг) Сирене 10 063 21 146 38 141 16 414 Каш­кавал 4293 6903 5401 7427 Извара 780 неизв. 640 1180 Масло 489 700 642 1424 Цена в лева, на която е отчетено млякото на член-кооператорите 7,85 8,40 6,70 8,00 Пазарна цена в лева 7,00 8,30 6,20 6,70 През всяка от пър­вите 4 години, в които произ­водител­ната кооперация раз­вива дей­ност, цената на която е отчетено млякото на членовете ѝ винаги е от-висока от пазар­ната. Въп­реки труд­нос­тите, които админис­т­ратив­ното ръковод­с­тво на околията съз­дава, кооперацията раз­вива все по-широка дей­ност. През 20-те години на миналия век се пос­тавя началото и на птицевъд­ните кооперации. През 1929 г. се основава Бъл­гар­ска птицевъдна кооперация, която си пос­тавя за задача да дос­тавя на кооператорите-птицевъди храна за птиците на по-ниски цени и да изкупува и преп­родава продук­цията — главно яйца. Като цяло раз­витието на скотовъд­ните кооперации бележи сериозен тласък само за няколко години. През 1924 г. тех­ният брой е 24 с 1633 членове, през 1926г. — 28 с 1922 членове, през 1928 г. — 38 с 2398 членове. В сел­с­кото стопан­с­тво по това време се съз­дават и други видове кооперативни сдружения. Такива са кооперациите за произ­вод­с­тво на рас­тително масло, месар­с­ките кооперации и др. Тях­ната дей­ност обаче е значително по-слаба. Книгата История на Съюза на говедовъд­ните дружес­тва в Бъл­гария — Марин Кръс­тев Бъл­гар­ски говедовъди — 1925 г. снимка: knizhen-pazar.net


Млади овчари доят овце “на егрека“ — т.е. до кошарата, Софийско, 20-те години на ХХ век –44456350000 Говедовъди в Дер­манци Бъл­гар­ски говедовъд, юли 1925 govedovad.com

България

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...