Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) След 10 декември пускат плащанията по СЕП

След 10 декември пускат плащанията по СЕП

След 10 декември пускат плащанията по СЕП

Дър­жавен фонд „Земеделие“ — Раз­п­лащателна аген­ция (ДФЗ-РА) изготви индикативен график за пред­с­тоящите оторизации по схемите и мер­ките на дирек­т­ните плащания за Кам­пания 2021 г. Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ и поетите ангажименти на ръковод­с­т­вото за пуб­лич­ност и проз­рач­ност, Раз­п­лащател­ната аген­ция инфор­мира земедел­с­ките стопани кога да очак­ват пос­тъп­ления по смет­ките си до края на тази година. Пър­вото плащане за Кам­пания 2021 г. е насочено към живот­новъдите. В периода от 20 до 31 октом­ври те ще получат първи транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необ­вър­зана с произ­вод­с­т­вото (ПНДЖ 1). От 1 до 10 ноем­ври ще бъдат преведени сред­с­т­вата от първи транш по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвър­зана с произ­вод­с­т­вото (ПНДЖ 3). Припом­няме, че на пос­лед­ното си заседание Управител­ният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди близо 34 млн. лв. за първи транш по двете преходни помощи. От тях над 18,9 млн. лв. са раз­п­ределени по Схемата за преходна национална помощ за говеда, а 14,9 млн. лева са пред­видени за плащания по преход­ната помощ за овце-майки и кози-майки. В началото на декем­ври ще започ­нат плащанията за обвър­зано под­помагане в сек­тор „Живот­новъд­с­тво“. Оторизациите по схемите и мер­ките, при които са налице животни, заявени по биологичен начин или в преход към биологично произ­вод­с­тво, ще бъдат извър­шени след прик­люч­ване на всички необ­ходими проверки за биологич­ното със­тояние на стопан­с­т­вата. Най-очакваните плащания, тези по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), ще бъдат наредени в периода от 10 до 20 декем­ври 2021 г. Суб­сидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“(НР1/НР2/НР3) ще бъдат преведени също в периода от 10 до 20 декем­ври 2021 г. Припом­няме, че графикът за дирек­т­ните плащания е указателен и има за цел да ориен­тира пред­варително земедел­с­ките стопани за пред­с­тоящите оторизации към тях.

България

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...