Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) До края на октомври: Експерти на НСИ преброяват контролно

До края на октомври: Експерти на НСИ преброяват контролно

До края на октомври: Експерти на НСИ преброяват контролно

Над 400 екс­перти, които работят в статис­тичес­ките отдели на НСИ в цялата страна, ще обходят 14 000 жилища и ще анкетират домакин­с­т­вата, които живеят в тях. Извад­ката е нап­равена на случаен прин­цип и изс­лед­ванията ще продъл­жат до 31 октом­ври 2021 г., уточ­нява БНР. Целта на пър­вото изс­лед­ване е да установи точ­ността на дан­ните за населението и жилищата, които са вписани в преб­роител­ните карти, и да установи раз­мера на допус­натите грешки. Второто изс­лед­ване е свър­зано с обх­вата на населението за страната, като целта му е да установи относител­ния дял на неп­реб­роените или пропус­натите бъл­гари и дуб­лираните при преб­рояването лица. Въз основа на дан­ните от кон­т­рол­ните изс­лед­вания ще се определят основ­ните източ­ници на грешки, които да бъдат избег­нати при след­ващи преб­роявания на населението и жилищ­ния фонд. По пред­варителни данни до 10 октом­ври включително са били преб­роени 5 775 хил. души, от които с хар­тиени карти са преб­роени 3 370 хил. души, а елек­т­ронно – 2 405 хиляди. Пър­вите резул­тати за населението на Бъл­гария ще бъдат обявени в края на годината, комен­тира БНР.

България

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...